Aktuelle nybygg av anlegg i Moss

Nybygg av postterminal på Vanem i Moss
Moss Næringspark. 140 mål.
Etablering av støyvoller og offentlig infrastruktur i Moss
Moss Næringspark. Ca. 60 daa av tomten vil være grovplanert til 01.06.2023 og gjenstående 33,5 daa vil ferdigstilles innen 01.04.2026
Nybygg av vannledning og trykkøkningsstasjon i Årvoll – Vestby Etappe II i Moss kommune
Trase fra krysset Brevikvegen – Oslovegen, langsmed Oslovegen frem til Vestby grense ved Rykkinn. Etappen er ca. 500 m og inkluderer både VA-anlegg og trykkøkningsstasjon for vann.
Etablering av ny bru over Mosseelva i Moss kommune
Etablering av ny bru over Mosseelva ved Nesparken, med omlegging av gangveier på hver side av brua. Dagens midlertidige bru skal fjernes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.