Aktuelle nybygg av anlegg i Lier

Nybygg av parkeringsanlegg i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Parkeringskjeller for nye sykehuset og nye helseparken. 450 meter långt og 42 meter brett. Ca. 360 parkeringsplasser. Byggherrestyrt utførelseentreprise.
Sanering av høydebasseng og etablering av ny reduksjons-kum m.m. ved sykehus i Lier kommune
NO-Dig. Sanering av eksisterende høydebasseng, vannledninger og en kum (2710).Det skal etableres en ny plass-støpt reduksjons-kum som erstatter nåværende kum 2710, det skal etableres nye vannledninger ved bruk av konvensjonelle grøfter og No-Dig (styrt boring i fjell), totalt ca. 230 meter. Ledningstraseen vil gå fra kum 2710 og ned til tilkoblingspunkt nordøst for teknisk bygg ved E18. Det vil bli nødvendig med sprengningsarbeider for å etablere startgrop til styrt boring.For etablering av plasstøpt kum 2710 må det spuntes for å ivareta stabiliteten mot FV. 282.Prosjektet vil også omfatte elektroarbeider ifm. elforsyning til ny reduksjons-kum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.