Aktuelle nybygg av anlegg i Drammen

Etablering av ny gangbru i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Hovedmengder: Asfaltering av dekke 220 m2. Graving av løsmasser 160 m3. Stålkjernepeler ø150 170 lm. Rørspunt 430 lm. Betong støp 65 m3. Stålarbeider 3,8 tonn. Rive 2 akser av skjermtak. Omlegging av eksisterende elektro/høyttaler/belysning. Omlegging takavvanning. Grave opp asfalten. Grave til for heisgrube (ca 1,7 meter dypt). Pele for ny heis og trapp (ca lengde=xx meter). Forskale, armere og støpe heissjakt. Tilbakefylle. Legge varmekabler. Reasfaltere.
Opparbeidelse av overflater med infrastruktur og masseutskifting for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Opparbeidelse av overflater med noe masseutskifting og infrastruktur. I dette inngår blant annet: - Opparbeidelse av ca. 500 meter offentlig vei med grønt rabatter - Separat gang- og sykkelvei - Etablering av kryss - Riving av et bygg på ca 1000 kvm - Grøntområder med beplantning og dekker - Opparbeidelse av torg - Nytt belysningsanlegg inkludert OPI-kanaler - Signalanlegg og skilt - Overvannssystem
Rehabilitering av vannledninger og legging av nye vannledninger i Drammen kommune
NO-Dig. Eksisterende VL DN150 SJG i Rosenkrantzgata fra 1942-1943 har hatt mange brudd og ønskes nedlagt. Ledningen skal erstattes ved å rehabilitere/oppdimensjonere eksisterende ledninger i sidegater og etablere nye ledninger i nye traseer i parallelle gater, fra Vårveien til Nordahl Bruns gate. Private stikkledninger kan dermed kobles over til nye ledninger utenfor Rosenkrantzgata. Eksisterende vannledninger skal hovedsakelig rehabiliteres ved utblokking, og det skal etableres nye ledninger ved retningsstyrt boring og inntrekking av helsveiset PE-ledning, i kombinasjon med supplerende konvensjonelle grøfter og groper, kum- og koblingsarbeider. Noen avløpsledninger skal også strømperenoveres. Nytt VA-anlegg planlegges med utgangspunkt i minst mulig inngrep i og nær Rosenkrantzgata, men på enkelte steder vil det måtte etableres nye kummer eller ledninger nær/langs Rosenkrantzgata for å opprettholde tilstrekkelig slokkevannsdekning og vannforsyningssikkerhet, og enkelte steder skal det også krysses med ny vannledning ved hjelp av styrt boring. Enkelte kummer i Rosenkrantzgata skal også nedlegges. Groper og grøfter skal som hovedregel sikres med hhv. spunt og grøftekasser. Trafikkavvikling skal planlegges for minst mulig forstyrrelse av trafikken.
Etablering av støyskjerm og gjennomføring av lokale støytiltak langs Riksveg 291 i Drammen
Etablering av støyskjerm på nordsiden langs riksvei 291 (tidl. fv 282) Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, samt gjennomføring av lokale støytiltak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.