Aktuelle nybygg av anlegg i Asker

Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Rehabilitering av dam i Asker kommune
Dam Brendsrud i Asker kommune skal rehabiliteres. Den eksisterende dammen skal fungere som fangdam, mens det bygges ny dam nedstrøms.
Nybygg av bru over Neselva i Asker
Vi skal rive gammel bru og bygge ny bru over Neselva på kommunal vei i Asker kommune. Følgenede inngår * Pelearbeider * Midlertidig gangvei for gående og syklende over elv * Det er luftstrekk over eksisterende bru, og nettstasjon for strøm nær brua. * Oppføling av miljøplan for Neselva og anleggsområde * Oppfølging av miljøsaneringsplan for riving
Etablering av fortau i Asker kommune
Planområdet er ca. 25,2 dekar. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortau langs KV. 1245 Østskogveien og påkobling til eksisterende fortau langs Skogveien, som et trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter.
Ny- og ombygg av avløpsanlegg i Asker kommune
Det skal anlegges nytt avløpsanlegg til Røyken kirkested: Dette gjelder dels oppgradering av eksisterende anlegg og dels anlegg av nye grøftetraseer. Anlegget gjelder oppgradering av ledningsnett og tilknytning av bygningene Kjekstadveien 1, 3 og 4, samt avgrening for ny stikkledning til Røyken kirke. For Kjekstadveien 1, 3 og 4 gjelder arbeidet frem til grunnmur. Leveranse av nytt avløpsanlegg skal være en samlet entreprise for strekningen A-B-C-D-E, inkludert stikkledninger og retningsbestemt boring under jernbanelinjen (D>C) og Kjekstadveien, samt ny påkobling til offentlig avløpsledning i Bråsetveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.