Aktuelle nybygg av anlegg i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (7)
Bærum (6)
Drammen (5)
Eidsvoll (1)
Enebakk (0)
Flesberg (1)
Flå (1)
Frogn (2)
Gjerdrum (1)
Gol (1)
Halden (2)
Hemsedal (4)
Hol (2)
Hole (1)
Hurdal (2)
Hvaler (2)
Jevnaker (1)
Kongsberg (3)
Lier (0)
Lunner (5)
Marker (1)
Modum (3)
Moss (7)
Nannestad (2)
Nes (0)
Nesbyen (2)
Nesodden (0)
Nittedal (1)
Rælingen (0)
Rakkestad (4)
Ringerike (8)
Rollag (0)
Råde (1)
Sarpsborg (17)
Sigdal (3)
Skiptvet (0)
Vestby (8)
Ål (3)
Ås (2)
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. 105 000 m3 betong. 30 000 m3 fylling av løsmasser. 4 200 m fastspor. Inneholder heiser, rulletrapper, traverskran. Samtidighet med K3 og K6.
Nybygg av postterminal på Vanem i Moss
Moss Næringspark. 140 mål.
Nybygg av vei og vann- og avløpsledning på Fylkesveg 1270 Henstad allé i Askim
Tosidig sykkelfelt langs fylkesveg 740 fra fylkesveg 115, Edwin Ruuds gate, i vest og frem til Plogveien i øst
Etablering av infrastruktur for bolig-og næringsområde i Eidsvoll
Infrastruktur for 1 500-1 600 boliger og ca. 20 000 m2 næringsareal. Ved Eidsvoll verk stasjon.
Ny gang og sykkelveg langs Fylkesveg 152 Skiveien, Stenfelt-Greverud
1,2 kilometer gang- og sykkelvei med tilhørende infrastruktur.
Nybygg av brannstasjon i Hurum
Gnr/bnr: 336/1, del av 336/852
Etablering av nytt vanntårn ved eksisterende vanntårn samt oppgradering av VA-ledninger på Trippestad i Askim kommune
Bygging av nytt vanntårn ved eksisterende vanntårn på Trippestad i Askim. Prosjektet inkluderer også en oppgradering av den utvendige VA-infrastrukturen og overvannshåndtering.
Nybygg av infrastruktur i Lunner
Infrastruktur for ca. 275 boenheter + barnehage og omsorgsboliger.
Nybygg av hovedledninger på Kilemoen i Ringerike kommune
Reservevannkilden skal etableres ved Tjorputten. Det skal legges ledninger fra Tjorputten til vannbehandlingsanlegget på Kilemoen, ca. 2 km. Etablering av trase for råvann fra brønner ved Tjoreputten og til Ringerike vannverk på Kilemoen, samt rentvannledning i samme grøft fra vannverket på Kilemoen og til Tjoreputten samt kumarbeid ved Hen pumpestasjon.
Nybygg av rekkehus i Ski
En stk 2-mannsbolig og rekkehus med 4 boenheter, totalt 6 boenheter
Utskifting av VA-ledninger i Sarpsborg
Fornying/utvidelse avløpsstrømmer og mengder.
Etablering av ny vannledning samt bygging av gang- og sykkelvei m.m i Lørenskog
Etappe 1: Nordliveien - Skåreråsen. Etappe 2: Skåreråsen - Skårersletta. Etappe 2 består av to deler, A og B.
Etablering av nytt ledningsnett i Bærum
Separering av spillvann (kloakk) og overvann. Forsterkning og forbedring av vannforsyningen.
Etablering av infrastruktur for nye boliger i Hemsedal kommune
Gnr./bnr. 66/1, 66/3, 66/15, 65/8, 65/9 og 2233/1 (fylkesveg). Planområdet er på ca. 186 daa. Området grovt beregnet kunne romme 150-200 enheter.
Etablering av infrastruktur for boliger i Ås kommune
Infrastruktur for ca. 60 boenheter.
Etablering av gang- og sykkelvei i Nittedal
Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Rådhuskvartalet og Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil gå parallelt med Svartkruttveien før den krysser over Ørfiskebekken. Den vil krysse innkjøringen til Mo gård og Nittedal hestesenter. Kulvert under Svartkruttveien forlenges, slik at gang- og sykkelveien går over denne.
Installasjoner i teknisk kulvert og utvendige tilknytninger i Bærum kommune
Entreprisen omfatter installasjon av rørledninger, kabelføringsanlegg og kulvertbetjeningsanlegg i ca. 155 meter gangbar teknisk kulvert, med knutepunkt. BxH teknisk kulvert varierer mellom ca. 2-2,3x2-2,2 meter på rettstrekninger. I forbindelse med knutepunkter er som regel kulvert utvidet i bredde og høyde. Entreprisen omfatter også permanente og provisoriske tilknytninger utenfor kulverten, blant annet bygging av vannkummer og ledningsstrekninger i grøft. Av kulvertlengden er ca. 120 m ny kulvert, mens ca. 35 m er eksisterende kulvert, hvor også riving, fjerning og demontering/gjenbruk inngår.
Nybygg av bru og fortau i Vikersund
Beregnet gjennomførelsetid: 6-9 måneder.
Etablering av infrastruktur for nybygg av fritidsbebyggelse i Nesbyen kommune
gnr/bnr: 62/106, 62/107, 62/108, 62/109, 62/110, 62/111, 62/112, 62/130, 62/131, 62/133, 62/134, 62/135, 62/136, 62/137, 62,138, 62/139, 62/140, 62/141, 62/142, 62/143, 62/144, 62/158, 62/159, 62/160 og 62/266.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligfelt i Lunner kommune
Planområdet i sin helhet er på om lag 157 dekar.
Etablering av vann-og avløpsledninger i Mjøndalen, Drammen kommune
Prosjektet omfatter i hovedsak fremføring av nye VA-ledninger i berg. Over deler av ledningstraseen er det eksisterende bebyggelse. I tillegg skal det etableres nye kummer, og en mindre del av ledningsanlegget skal etableres med tradisjonell graving.
Nybygg av bru på Fylkesveg 1218 i Rakkestad, Gjøby bru
I handlingsprogram for fylkesveger 2020-2023.
Etablering av støyvoller og offentlig infrastruktur i Moss
Moss Næringspark. Ca. 60 daa av tomten vil være grovplanert til 01.06.2023 og gjenstående 33,5 daa vil ferdigstilles innen 01.04.2026
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Ringerike kommune
Krokenveien 25, 27, 29, 31 og 33. Gnr/bnr 87/145, 87/412, 87/404, 87/347, 87/304, 87/375, 87/355, 87/370, samt deler av 87/1, 87/302, 87/65 og 87/305.
Nybygg av gang-og sykkelvei og fortau ved Store Tune i Sarpsborg, parsell 3
1,5 km. 2065/1, 2065/11, 2065/27 mfl. Langs nordsiden av Tuneveien forbi Tingvollheimen til bro over E6.
Opparbeidelse av VA-ledninger samt gang- og sykkelvei til nytt boligfelt i Hemsedal kommune
Ca. 1100 meter ny gang- og sykkelvei langs 2924 Torsetvegen inkl. veilys fram til nytt Boligfelt BU6. I tillegg til gang- og sykkelveg skal det etableres ca. 520 meter vann- og avløpsledninger samt en avløpspumpestasjon.
Separering av VA-ledning i Fredrikstad
Prosjektet omfatter separering av vann og avløp for 1050 meter ledningsgrøft i Leiegata, Vannskilleveien, Fredenlund, Gamle Kirkevei og Prost Nossens vei. Alle maskiner som benyttes på bygg-/anleggsplassen skal være fossilfrie.
Oppgradering av vannledningsnett i Våler kommune
Entreprisen skal for større deler av strekningen utføres med no-digmetode, styrt boring, med tradisjonell graving i begge ender.
Nybygg av infrastruktur for eneboliger i Fjellhamar
Adresse: Balders vei 8 og 10, 12A, 12B, 14A og 14B. Gnr/bnr: 107/85, 1361. Infrastruktur for 6 eneboliger.
Etablering av infrastruktur for skole og idrettsområdet i Hol kommune
Gjelder området mellom Highland hotell og skiskytterarenaen ved Geilohallen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Bjørkelangen
Prosjektet omfatter ca 650 m veg, 200 m g/s-vei og VA-grøft.
Nybygg av vannledning og trykkøkningsstasjon i Årvoll – Vestby Etappe II i Moss kommune
Trase fra krysset Brevikvegen – Oslovegen, langsmed Oslovegen frem til Vestby grense ved Rykkinn. Etappen er ca. 500 m og inkluderer både VA-anlegg og trykkøkningsstasjon for vann.
Etablering av hovedsykkelvei og fortau i Bærum kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en sammenhengende hovedsykkelvei mellom Dragveien og Gjønnesveien. Den nye sykkelveien vil få fortau og kobles til sykkelveien som vil gå gjennom det planlagte boligområdet på Ballerud.
Etablering av infrastruktur for nybygg av hovedkontor og lager for Luvas AS i Sarpsborg
Gnr/bnr 2071/1, 3, 2068/7, 505/16, 2045/2, 2045/5, 201/3 mfl
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligområde i Jevnaker
B1, B2 og B3= konsentrert småhus bebyggelse. B4-B12= eneboliger og eneboliger med sekundær leilighet.
Etablering av infrastruktur samt ny veiforbindelse for boliger på Gulskogen i Drammen
Ny veiforbindelse fra Professor Smiths allé til Kreftingsgate (tilfartsvei Sundland (nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.