Aktuelle nybygg av anlegg i Nome

Ny-/omlegging av Fv. 359 Kaste-Stoadalen, Ulefoss-Lunde
Prosjektet inkluderer bygging av en ca. 250 meter lang fritt frambygd bru over Telemarkskanalen og en løsmassetunnel på ca. 90 meter under Skaravegen. Opsjon 1: Gang- og sykkelkulvert under ny fylkesveg på Kaste Opsjon 2: Kabelgrøft inkl. trekkerør Opsjon 3: Lys i løsmassetunnel
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligområde i Nome kommune
Opparbeidelse av infrastruktur til ca. 25-30 boenheter.
Etablering av ny fortau og gatebelysning fra Smedkåsa til Bjørkelia i Nome kommune
Arbeidene omfatter i hovedsak: -ca 160 m etablering av nytt fortau langs Herregårdsveien -Etablering av nye gatelys, og sanering av eksisterende -Flytting av eksisterende kabler til felles kabeltrase i fortau -2 stk overvannskummer -8 stk. komplette sandfang og bisluk med tilhørende ledninger -ca 140 m drensledning -ca 190 m VA-ledninger (DN160 og DN250 OV PVC) -ca 165 m gatelyskabel -4 komplette gatelys og master - alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger -andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet -reetablering av eks. veger
Flytting av vei og gang- og sykkelvei for nybygg av boliger i Nome
Endringsforslag legger opp til flytting av vendehammeren med gangveg i sørvestlige retning og en formålsendring fra veg til bolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.