Aktuelle nybygg av anlegg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (8)
Drangedal (2)
Færder (3)
Fyresdal (2)
Hjartdal (2)
Horten (5)
Kragerø (3)
Kviteseid (2)
Larvik (6)
Nissedal (2)
Nome (4)
Notodden (3)
Porsgrunn (2)
Seljord (0)
Siljan (0)
Skien (10)
Tinn (3)
Tokke (4)
Tønsberg (5)
Vinje (2)
Nybygg av kraftverk i Sauland
205 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Ny Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen i Bamble
4 km. Fylkesvei 353 Rugtvedt - Surtebogen, den såkalte Gassveien.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 250 meter lang. Brua vil bli bygget som en klaffebru, slik at båttrafikk kan ledes forbi brustedet. Den nye brua vil bli 204 meter, fordelt på fem spenn. Hovedspenn med klaffer er 66 meter og fri bredde er fire meter. Brua bygges av stål og betong, og fundamenteres med stålrørspeler. Montasje av de fire bruseksjonene og bruklaffene utføres med kran fra lekter.
Gang- og sykkelveg på Rv 19 mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten
Ny gs-veg mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten kommune. Strekningen er 2,5 km lang.
Nybygg av renseanlegg i Larvik kommune
Det skal bygges nytt avløpsanlegg fra Steinsholt til Kvelde. Prosjektet omfatter nytt renseanlegg i Kvelde, ca. 17.700 m grøft med ledningsanlegg, 11 stk. pumpestasjoner, 1 trykkøkningsstasjon, sanering av 3 stk. renseanlegg (Steinsholt, Hvarnes og Kvelde) Disse erstattes med pumpestasjoner. Det vil bli legging av ca. 3700 m vannledning i grøft sammen med avløpsledning, samt bytte ca. 480 m eks. vannledning ved Hvarnes. Nytt garasjebygg på ca. 80 m2 skal også bygges ved det nye renseanlegget.
Utbygging av renseanlegg i Nissedal kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Nybygg av parkeringshus i Kragerø
Parkeringshus for 200 p-platser. Riving er utført.
Nybygg av solkraftverk i Larvik
6,1 MWp solkraftverk. Solkraftverket tilknyttes eksisterende 22kV høyspentledning som er lokalisert ved planområdet. Som en del av prosjektkostnaden vil det settes opp en transformatorstasjon.
Nybygg av brannstasjon og kontor på Sundland i Stokke
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette oppføring av ny brannstasjon og ev. bebyggelse for annen kommunalteknisk virksomhet med tilhørende kontorer.
Nybygg av gang og sykkelveg i Kverndalen, bypakke Grenland
I forbindelse med utbygging av boliger ved Lietorvet.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Fyresdal
Leigland bygg AS skal bygge opp et hus i trekonstruksjon ved kraftverket. Effekt; 1,90 MW. Produksjon; 4,82 GWh.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum, del 2
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum, del 3
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Nybygg av høydebasseng på Svandalen/Langrønningen
Det skal etableres et nytt høydebasseng på Svandalen/Langrønningen. Bassenget skal ha et volym på 1 500 m3, og med et vannspeil på ca. kt. 150. Bassenget vil på den måten sørge for en sikker og stabil vannforsyning til vestre deler av Bamle og kan ved behov forsyne helt tilbake til Langesundshalvøya. Tiltaket inkluderer nødvending ledningsnett.
Etablering av infrastruktur for nytt industriområde øst for Tinnemyra ved E134 i Notodden
Planområdet er på ca. 155 daa, og ligger øst for Tinnemyra ved E134.
Nybygg av pumpestasjon på Hjertnes i Færder kommune
Ny pumpestasjon på Hjertnes på Nøtterøy. Den gamle pumpestasjonen er utdatert og skal avvikles/rives. Spill- og pumpespillvannsledninger i tilknytning til pumpestasjonen skal fornyes.
Nye vannledninger og nytt basseng i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Nytt høydebasseng (1500-2000 m3) och VA-ledninger ca 500 meter.
Etablering av infrastruktur for nybygg av dobbel gymsal/flerbrukshall og barnehage på Gullhaug i Holmestrand
Kombinasjonsbygg der 6 avdelingers barnehage og idrettshall skal bygges. Barnehage for ca 120 barn.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligområde i Nome kommune
Opparbeidelse av infrastruktur til ca. 25-30 boenheter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Ulefoss
Infrastruktur for ca 20-30 hyttetomter.
Etablering av ladestasjoner for hjemmetjenesten i Tanum, Larvik kommune
- Etablering av 32 nye ladepunkter med klargjøring for å utvide med ytterligere 8 ladere.
Utbygging av bredbånd i Marker kommune, 2023
Volødegård, Ødegårdsvika, Buer-Gjølsjø og Kongsbakk.
Etablering av fortau i Bamble kommune
Bygging av fortau langs Valleveien på strekningen fra Elvikveien til Valleveien 264.
Etablering av mørk fiber mellom Drangedal og Bane NOR telerom i Drangedal
Mørk fiber mellom DRANGEDAL-TN-K2000B35A, 3750 Drangedal og Bane NORs telerom, Strandgata 16, 3750 Drangedal
Etablering av parkeringsplass i Færder kommune
Parkeringsplass med 20-30 plasser.
Etablering av mørk fiber mellom Bane NORs telehytte på Notodden og Bane NORs telerom på Kongsberg
Mørk fiber mellom Bane NORs telehytte på Notodden og Bane NORs telerom på Kongsberg.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Gulset i Skien
På Strømdal mellom Skoglivegen, Strømdalbakken og Utsikten. 3,7 dekar
Utbygging av bredbånd i Marker kommune, 2023
Volødegård, Ødegårdsvika, Buer-Gjølsjø og Kongsbakk.
Utbygging av bredbånd i Marker kommune, 2023
Volødegård, Ødegårdsvika, Buer-Gjølsjø og Kongsbakk.
Etablering av ny fortau og gatebelysning fra Smedkåsa til Bjørkelia i Nome kommune
Arbeidene omfatter i hovedsak: -ca 160 m etablering av nytt fortau langs Herregårdsveien -Etablering av nye gatelys, og sanering av eksisterende -Flytting av eksisterende kabler til felles kabeltrase i fortau -2 stk overvannskummer -8 stk. komplette sandfang og bisluk med tilhørende ledninger -ca 140 m drensledning -ca 190 m VA-ledninger (DN160 og DN250 OV PVC) -ca 165 m gatelyskabel -4 komplette gatelys og master - alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger -andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet -reetablering av eks. veger
Etablering av badebinge i sjø i Notodden kommune
Med badebingen skal det være inkludert adkomstrampe, sjøfester/moringer og alt nødvendig innfestingsmateriell som er nødvendig for å ferdigstille badebingen for bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.