Aktuelle nybygg av anlegg i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (3)
Drangedal (0)
Færder (5)
Fyresdal (0)
Hjartdal (1)
Horten (1)
Kragerø (9)
Kviteseid (1)
Larvik (4)
Nissedal (5)
Nome (2)
Notodden (3)
Porsgrunn (5)
Seljord (0)
Siljan (0)
Skien (9)
Tinn (2)
Tokke (0)
Tønsberg (6)
Vinje (1)
Ny vei på Fv 303 Hogsnesbakken i Stokke
Marginalprosjekt. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Etablering av nytt dobbeltspor med nytt signalanlegg på Vestfoldbanen i Tønsberg, Tønsberg stasjon
Nytt dobbeltspor med nytt signalanlegg inn til stasjonen og oppgradering av stasjonen slik at det er mulig å trafikkere strekningen (Oslo-Tønsberg) i henhold til fremtidige trafikkøkning, for eksempel fire tog i timen. Tiltaket er en oppgradering av eksisterende anlegg til fire spor med plattfomer, og framtidig funksjoner vil være tilsvarende dagens.
Etablering av utslippsledning, pumpestasjoner og sjøledning samt nytt kommunalt VA-nett på deler av strekningen i Tinn kommune
Ledningsstrekket er på ca. 12 km. Ledningen skal gå fra ny fabrikk (HIMA Seafood AS) ved Svadde, langsmed Måna og ut i Tinnsjøen. Ledningen skal lede avløpsvannet fra HIMA Seafood AS og fra fremtidig nytt kommunalt renseanlegg.
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 250 meter lang. 18 byggemåneder.
Utbygging av renseanlegg i Nissedal kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Ny vei på Fv 305 Brekke-Fokserød i Andebu og Sandefjord
4,1 km. Fra høringsforslag til handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Nybygg av parkeringshus i Kragerø
Parkeringshus for 200 p-platser. Riving er utført.
Nybygg av infrastruktur i Treungen
Infrastruktur for ca. 125 boenheter totalt.
Utskifting av VA-ledninger, pumpestasjon og etablering av fortau og rundkjøring i Larvik kommune, fase 3
Utskifting av avløpsledninger i tilknytning til Hølen pumpestasjon og vann og avløpsledninger i Iver Hesselbergs veien og Halse gata samt alle gatene mellom disse to hovedtrasser, samtidig etablere to rundkjøringer og fortau i Iver Hesselbergs veien og nye fortau med TS-tiltak i Halsegata. Anskaffelsen omfatter også sanering og montering av ny Hvalen pumpestasjon som skal leveres av Byggherre, i tillegg skal ny styringskum i innløpet til Hølen pumpestasjon etableres. Hølen bekken skal legges om i ny ledning og ny trasse.
Utskifting av betongkulvert og nybygg av fortau i Skien
Utskifting av stålkulvert under Gulsetringen og nybygg av fortau. Det er opsjon på utskifting av eksisterende stålkulvert under Nyhusvegen.
Etablering av gang og sykkelvei langs fv. 303 i Tjølling
Gnr/bnr: 1045/185, 1045/184, 1045/175
Riving og nybygg av renseanlegg i Hjartdal kommune
Det er vedtatt å bygge nytt renseanlegg i Sauland. Eksisterende anlegg ble bygget i 1974. Nytt anlegg skal bygges for 300 husholdninger, samt skole og sykehjem. Nytt anlegg skal bygges slik at det kan ved økende behov, utvides. Prosjektet omfatter: - Nytt bygg med renseanlegg, Ørvella. - Overføringsledning fra Øygardsjordet til Ørvella. - Oppdatering av VA-anlegg Ørvella. - Riving av eks. renseanlegg Øygardsjordet. - Utomhusarbeider.
Nybygg av vann- og avløpsledning i Nøtterøy
Traseene for denne etappen går langs Odins vei, Sleipners vei, Urds vei, Lokes vei og Tryms vei.
Opparbeidelse av infrastruktur for bygging av næring på Prestmoen, Moheim
Gnr/bnr 43/393 og del av gnr/bnr 43/343. Ca 20 daa.
Installasjon av et underjordisk CO2-rør m.m. i Porsgrunn kommune
Hoveddelen i kontrakt C7 består av anleggsarbeider og rørarbeid. Anleggsarbeidene består i hovedsak av grunnarbeider, pelearbeider og betongarbeider. Den inneholder også levering og montering av kaiutstyr. Rørarbeidene består hovedsakelig av installasjon av et underjordisk CO2-rør mellom den nye bryggen, bygget under C7-kontrakten, og en tankfarm på land.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. 2-3 etasjer.
Utbygging av bredbånd i Sandefjord kommune
Hjartdal kommune: Område Hågångvegen, Skojevegen, Hogstulvegen, Russmarken, Bondalsvegen- Treten sødre og fra Åkre/Brekke til Bjørndalen, Fossevegen, Oppsalvegen, Saulandsvegen, Berglandsvegen.
Utbygging av bredbånd i Skien kommune
Utbygging av bredbånd i områdene Røsaker, Sætervegen, Berg og dalsbygda
Opparbeidelse av vei på Skiensund i Kragerø
Kragerø kommune har fått inn forslag om å kalle ny regulert vei på Skiensund for Borteidknuten.
Etablering av infrastruktur til boliger i Sandefjord
Ca. 5 daa. Gnr/bnr: 17/15 og 17/17.
Etablering av pumpestasjon og VA-ledninger i Tønsberg kommune
Det skal etableres en ny pumpestasjon ved Revetal sentrum, det skal også etableres vann og avløpsledninger.
Etablering av massdeponi på Pasadalen i Porsgrunn
Gnr/bnr: 46/325, 50/151 mfl. Deponi av rene masser.
Etablering av pumpestasjon til renseanlegg i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av fortau i Rørviklia, Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Ny overvannsledning og spillvannsledning i Nøtterøy
Arbeidene omfatter i hovedsak: - ca. 260 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde - levering/legging av ca. 225m selvfallsledning overvann - levering/legging av ca. 260m selvfallsledning spillvann - 5 stk. komplette spill- og overvannskummer - 4 stk. sandfang sluk - gjenoppbygging av vei og fortau
Etablering av fortau i Holmestrand kommune
Det skal etableres fortau i Dyegata. Fortauet skal være ca. 600 m langt og ha en bredde på 2,5 m inkludert kantstein. Belysning skal medtas.
Åpning av bekk og omlegging av vei m.m. i Færder kommune
Deler av bekkelukkingen skal legges om og en del skal åpnes. Formålet er å anlegge nye bekkeinntak uten rist og 2 tilnærmet rette strekk med stikkrenner (OV 1000 BET) under nye adkomster. Adkomstvei til Tjøme renseanlegg må legges om i en lengde på ca. 80 meter. Det er antatt at grunn vil bestå av både løsmasser og fjell der bekken flyttes. Gravedybden vil variere mellom 1,0 og 2,0 meter. Arbeidene omfatter i hovedsak: - Levering/legging av ca. 18 m DN1000 betong overvannskulvert. - Omlegging av ca. 80 m vei. - Etablering av fangdam og åpen bekk.
Etablering av nedgravd avfallsløsning for kommunale boliger i Færder kommune
Etablering av fullt nedgravd avfallsløsning for kommunens boliger i Skogveien 4 til 6 og for Skogveien 10 til 16, samt halvt nedgravd avfallsløsning for Ekebergveien 2 til 8.
Utskifting av eksisterende kommersielle tankanlegg for båttrafikken på Norsjø og Telemarkskanalen i Nome kommune
Saneringsarbeider av eksisterende anlegg og etablering av et nytt tankanlegg. Tankanlegget skal bestå av to tanker på 10.000l. hver, med dispenser utstyrt med kortleser iht. dagens krav for betaling, samt mulighet for tanking av både bensin og diesel til båter.
Oppgradering av parkeringsplasser i Kragerø sentrum
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Utvikling av trafikkløsninger og utearealer for Toppen barnehage
Gnr/bnr: 242/185, 242/98, 242/90, 242/84, 242/47, 242/44 og 242/36.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.