Nybygg av transformatorstasjon i Nordreisa
Totalentreprisekontrakt 169 mill.kr. Denne stasjonen erstatter dagens Nordreisa stasjon. Dagens stasjon saneres når dette projektet er idriftsatt. Transformering: 2 stk 300 MVA 420/132, 2 stk 50 MVA 132/66. Spenningsnivå: 420/132 kV, 132/66 kV. Antall bryterfelt: 4 420 kV-felt, 8 132 kV-felt, 5 66 kV-felt. Areal: 45 dekar.
Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nytt avfallsforbrenningsanlegg på Botnhågen i Finnsnes
Gnr/bnr: 46/366, 46/542 og 46/610. Det nye anlegget skal årlig kunne ta imot følgende mengder til forbrenning: • Avfall fra industri og privat husholdning, ca 20.000 tonn. • Trevirke, ca 2.000 tonn. • Farlig avfall, ca 2.000 tonn. • Sykehusavfall, ca 500 tonn.
Fornyelse av bru, E6 Voulmasjok i Porsanger
Ca 2 km. Det er satt av midler til ny bru fordelt på årene 2020 og 2021 i Handlingsprogrammet.
Nybygg av parkeringshus for sykehus (NHS) i Hammerfest
Parkeringshuset er planlagt med 343 plasser over fire plan.
Rassikring for snø på Fylkesveg 7940 Indre Oterelva
Skredtype snø. Skredfaktor middels.
Etablering av industrihavn på Espenesbogen i Dyrøy
Ca 112,4 daa. Gnr/bnr: 46/101, 46/102, 46/117, 46/118, 46/140, 46/147, 46/35, 46/36, 46/56 og 46/7.
Nybygg av radaranlegg i Vardø kommune
En huskropp med tårn och ca 1 km vei.
Nybygg av flerbrukshangar på Bardufoss Flystasjon
Bygging av flerbrukshangar for å utvide kapasiteten for vedlikehold og garasjering av fly og helikopter og lagring av materiell, kjøretøyer, container, bakkeutstyr, BRP materiell, m.m. på Bardufoss Flystasjon
Etablering av infrastruktur på Akkasæter i Målselv kommune
Etablering av infrastruktur (avskoging, masseflytting, etablering traubunn og overbygning, grøfter FV/VA/EL).
Nybygg av brannstasjon, anleggsseksjon og kontorbygg m.m i Skjervøy
Brannstasjon og annlegssekssjone med tilhørende kaldgarasje. Med i tilbudet skal rivning av det gamle bygget også være med. Nybygget er i industriveien på Skjervøysentrum.
Nybygg av kraftverk i Nordreisa
Produksjon; 4,60 GWh.
Nybygg av energisentral i Tromsø
Ombygging av 5 kommunale bygg på tilsammen ca. 13.000 m2, fra el-varme til vannbåren varme, inngår også. Se prosjekt Kroken ungdomsskole, Kroken barneskole, Kroken barnehage, Kroken idrettshall og Kroken Helsesenter.
Etablering av bussholdeplasser i Harstad
19 stk bussholdeplasser langs kommunale veger, hvorav 16 stk er opsjoner.
Etablering av ny vannledning og tilhørende kummer i Skjervøy kommune
Etablering av ny vannledning 225mm og tilhørende kummer fra Sandøra Øst til Hollendarvika, samt legging av trekkerør for fiber. Total lengde på vannledningen er ca 1.450 m. Det skal også gis tilbud på opsjon om etablering av gruset tursti over ledningstraséen.
Etablering av noderom/datasenter i Nordkjosbotn, Balsfjord kommune
Etablering av fiberkabel traseer på separat prosjekt.
Utbygging av bredbånd på Andørja, fase 4 i Ibestad
Eierskap og drift av kommunens fiberanlegg på Ibestad. Gjelder kommande bredbåndsprosjekt og drift av befintliga bredbåndsprosjekt.
Rassikring/overvåking, varsling på Fv 348 Kjellvågen i Skjervøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor høy. 1050m.
Nytt høydebasseng på Mestervik i Balsfjord kommune
Nye overføringsledninger fra eksisterende vannbehandlingsanlegg til høydebassenget.
Etablering av nytt veikryss samt omlegging av vann- og avløpsledninger på Furuflaten i Lyngen kommune
Etablering av nytt veikryss mellom Grønvollveien og FV 868 i Lyngen kommune. Omfatter også omlegging av vann-, avløps- og overvannsanlegg. Total lengde for veiarbeider er ca. 265 m, og på støttemur ca 85 m. VA-arbeidet utføres ved tradisjonell grøftegraving. Total lengde for VA-anlegg er ca. 270 m.
Oppgradering av utomhusarealer ved kommunehus i Salangen kommune
Salangen kommune skal oppgradere kommunehuset utvendig med nye vinduer og ny kledning samt nytt inngangsparti og balkong. Innvendige arbeider består av skifte belegg, flytte vegger samt noe elektroarbeid. Utomhus skal terreng opparbeides og det skal etableres nye parkeringsplasser med tilhørende grøntområder med benker. Skal og monteres ladestasjoner og ny utvedig belysnnig.
Ny- og ombygg av vei i Senja kommune
Ca. 300 m ny vei for å binde sammen Sjyveien langs Gibostad-bukta i den hensikt å legge til rette for privat utbygging av boliger.
Nybygg av fortau i Harstad
Opparbeidelse av fortau inkludert gatelysanlegg og kantstopp på en strekning fra Trillingen til Bjørnebåsen, omtrent 500 meter. Videre skal det legges ny VA i området Skarveien/Bjørnebåsen samt nytt overvannsystem i Skarveien.
Etablering av hurtigladestasjoner i Troms
Etablering av totalt 5 stk. hurtigladestasjoner i Troms. Det gjelder i: Tjeldsund, Sørreisa, Brensholmen, Karlsøy og Kvæfjord.
Rassikring/rasfanggjerde på Rv 94 Fuglnesveien i Hammerfest
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. 100m. Skredfaktor høy.
Etablering av flytebrygger i Hammerfest kommune
Leveranse av flytebrygger, ca 60 m lang og 4 m bred med komplett utstyr, men fortøyninger tas med og prises som en opsjon.
Nybygg av fortau i Alta
Fra E6 til Talvik skole.
Utskiftning av vannledning i Utsikten på Bardufoss
Utskifting av 264m vannledning.
Etablering av nytt vanninntak ved kirke i Alta kommune
Det behov for å få etablert et nytt vanninntak for å få tilstrekkelig trykk/vannmengde på vannforsyning til kirka.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.