Ny vei og bru på E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden), K06
Omlegging av E8 utenom bebyggelsen ved bygging av vel 9,7 km ny vei inkl ny bru (870) over Ramfjorden.
Nytt avfallsforbrenningsanlegg på Botnhågen i Finnsnes
Gnr/bnr: 46/366, 46/542 og 46/610. Det nye anlegget skal årlig kunne ta imot følgende mengder til forbrenning: • Avfall fra industri og privat husholdning, ca 20.000 tonn. • Trevirke, ca 2.000 tonn. • Farlig avfall, ca 2.000 tonn. • Sykehusavfall, ca 500 tonn.
Etablering av infrastruktur for næringspark i Harstad, trinn 3
Er ett næringsområde på totalt 470 dekar oppdelt i tre trinn.
Nybygg av parkeringshus for sykehus (NHS) i Hammerfest
Parkeringshuset er planlagt med 343 plasser over fire plan.
Etablering av infrastruktur for alpinområde i Tromsø
Hører med prosjektene; Arctic Center fase 1, 2 og 3. Infrastrukturen vil bli bygd ut gradevis over flere år.
Nybygg av radaranlegg i Vardø kommune
En huskropp med tårn och ca 1 km vei.
Etablering av infrastruktur på Akkasæter i Målselv kommune
Etablering av infrastruktur (avskoging, masseflytting, etablering traubunn og overbygning, grøfter FV/VA/EL).
Etablering av kommunale lokaler i Tromsø kommune
GNR/BNR: 200/1783, 200/1207 og 200/4050
Etablering av vann- og avløpsanlegg i forbindelse med utbygging av boligfelt i Harstad kommune
Etablering av nye vann- og avløpsanlegg i forbindelse med utbygging av boligfeltet Mustaparta II. Det skal samtidig avsettes stikkledninger for vann og avløp til Bergseng nye skole. Det skal etableres totalt ca 1200 meter ledningstraseer inkludert overvann til sjø. Ca 500 meter ny vei.
Etablering av ny hovedvannledning i Tromsø
Ny hovedvannledning fra eksisterende endepunkt på Kaldslettnes, til Larseng på Kvaløya og videre til Balsnes/Vikran. 6,5 km sjøledning og 1 km på land.
Oppføring av nytt avløpsrenseanlegg på Akkasæter ved Blåtind skytefelt i Målselv kommune
Parkeringsarealer, infrastruktur, teknisk bygg, høydebasseng og et renseanlegg.
Etablering av nytt ledningsanlegg med kummer og ny trykkøkningsstasjon i Manndalen, Kåfjord kommune
Kåfjord kommune planlegger å styrke vannforsyningen på Løkvoll og Øvermyra. Det etableres ny vannledning fra Vannet via Storvollen til Øvermyra. I Øvermyra tilkobles ledningen eksisterende anlegg. Ved eksisterende vannbehandlingsanlegg etableres det ny trykkøkningsstasjon.
Etablering av ny renseløsning (slamavskiller), ny avløpspumpestasjon og rehabilitering av vann‐ og avløpsledninger i Golnes i Vadsø kommune
Vadsø vann og avløp KF skal rehabilitere VA‐anlegg i tettstedet Golnes i Vadsø kommune. Det skal skiftes ut vann‐ og avløpsledninger, etableres ny renseløsning (slamavskiller) og utslippsledning til sjø. Det skal også monteres ny avløpspumpestasjon som skal tilkobles ledningsanlegget.
Nybygg av hovedledning kloakk/vannledning i Storfjord
Gjenstående trase fra omsorgsboligene på Olderslette og ned til sjøen
Nybygg alternativt ombygg/tilpasning av bussdepot i Honningsvåg i Nordkapp kommune
Troms og Finnmark fylkeskommune (leietaker/oppdragsgiver) skal etablere nytt bussdepot i Honningsvåg gjennom en langsiktig leiekontrakt. I denne sammenheng inviteres det til å inngi tilbud på nybygg eller ombygging/tilpasninger av eksisterende bygg med tilhørende uteområder
Rassikring ved E10 Staksvollstranda i Tjeldsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 175m. Skredfaktor lav.
Etablering av veikryss på Rødskjær havn i Harstad kommune
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Etablering av fiberkabeltrasé i Tjeldsund kommune
Bygging av fiberkabeltrasé mellom rådhuset på Evenskjer og til Statnett sitt bygg i Boltås i Tjeldsund kommune.
Utvidelse av bensinstasjon med dekkhotell samt etablering av ladepunkter i Harstad
Hensikt med planarbeidet er å utvide dagens drift av bensinstasjonen i Sørvik med dekkhotell, samt å modernisere bensinstasjonen med ladepunkter til elbil – både hurtiglading og langtidslading. Dekkhotellet vil bestå av uisolerte 100% resirkulerbare plasthaller Hurtiglading med takoverbygg 194 m2. Plasthall 504 m2.
Ny vann-, spillvann- og overvannsledning i Honningsvåg
Prioritering Høy. Ledning Storgata, fra rundkjøring til skolen.
Asfaltering av uteområde ved flerbrukshall i Bardufoss
Totalentreprenør fra nybygg av Bardufosshallen har opsjon på dette.
Etablering av føringsvei betong (OPI) og bussadkomst på Fylkesveg 7722 Stakkevollvegen på Tromsøya i Tromsø
Denne konkurransen omfatter: - Etablering føringsvei i betong for høyspent 66KVA og fiberkabler. - Etablere midlertidig adkomstveg for busser
Forlengning av transportsystem for drikkevann til beboere langs Dyrnes i Nordreisa kommune
2,0 km lang hovedvannledning fra Betongstasjon til siste boligen på Dyrnes.
Opparbeidelse av nye parkeringsplasser ved helsesenter i Vadsø kommune
Opparbeidelse av 50 nye parkeringsplasser i området o-TJ1, sør for Bekkefaret og gang-/sykkelsti mellom Bekkefaret og Idrettsveien i Vadsø kommune.
Nybygg av avløpspumpestasjon i Brøstadbotn
Gjelder område Mohamn. Eksisterende ledning går ut i sjø kun med naturlig fall. Medfører at tidevannet hindrer nødvendig utskifting i røret, og ledning går tett. Må ofte spyles.
Etablering av fortau i Finnsnes
Fortau mellom Finnsnes politistasjon og Nordborg skole. Ca 200 m.
Tiltak for eliminering av utslipp i sentrum i Honningsvåg
Prioritering Middels. Vurdere tiltak for å eliminere utslipp i sentrum. Tiltaksnr 2,1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.