Aktuelle nybygg av anlegg i Trøndelag fylke

E6 Sluppen-Stavne i Trondheim, E2 ny Sluppen bru/Nydalsbrua
Leverandør av skåkabel: Freyssinet. Fakta om prosjektet: • Lengde Osloveien: ca 1,2 km • Ny bru over Nidelva • Eksisterende Sluppen bru bygges om til gang- og sykkelbru • To nye bruer over Leirelva • Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen • Ny gang- og sykkelveg
Nybygg av vindkraftverk i Selbu
Inntil 75 vindturbiner med en moninell effekt på mellom 2 og 5 MW per turbin. Total installert effekt vil være inntil 200 MW.
Nybygg av gang- og sykkelveg over Nidarø ved Spektrum i Trondheim
Gang- og sykkelbru over Nidelva på Nidarø.
Nybygg av infrastruktur for hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i 15-20 år. Tomtene skal etterhvert selges både enkeltvis og til større utbyggere.
Nybygg av gang- og sykkelveg over kanalen nær Ravnkloa i Trondheim
Gang- og sykkelbru over Kanalen, mellom Ravnkloa og Brattøra / Vestre kanalhavn.
Ny Brå bru på Fv 707 i Trondheim
73m betongbru inkl g/s-veg. Vegomlegging
Ny sjøkabel over Folda, Nærøysund og Namsos kommune
Tensio TN søker om å bytte ut dagens 66 kV kabel over Folda fra Abelvær i Nærøysund kommune til Jøa i Namsos kommune, med en ny 132 kV kabel. Tensio søker om to ulike ilandføringsalternativer på Abelvær i Nærøysund kommune: •Alternativ 1 Jøa-Tømmervika (Abelvær), ca. 6,9 km lang. Likt som dagens ilandføringspunkt. Innebærer bytte av to kabelendemaster, to bæremaster og en vinkelmast på Abelvær. Fjerning av 12 mastepunkt. •Alternativ 2 Jøa-Rakvika (Abelvær), ca. 5,9 km lang. Innbærer bytte av to kabelendemaster, en bæremast og en vinkelmast på Abelvær. Fjerning av tre mastepunkt.
Nybygg av park, parkeringsplass og ombygg av gate og park i Trondheim
Formannskapet godkjente etablering av park på Bakklandstorget, oppgradering av Bakklandstorget, oppgradering av Øvre Bakklandet og Nedre Bakklandet fra Lillegårdsbakken til Nygata, og HC parkering og tjenestebilparkering på Øvre Bakklandet 52. Asplan Viak har tidligere utarbeidet et skisseprosjekt som må ligge til grunn for oppdraget. Skisseprosjektet er politisk forankret og det er lite rom for endringer. Dette oppdraget er å videreutvikle eksisterende skisseprosjekt som tilhører gateutforming i Øvre Bakklandet og Nedre Bakklandet fra Lillegårdsbakken til Nygata, etablering av HC parkering, sykkelparkering og tjenestebilparkering på Øvre Bakklandet 52, og resterende areal av Bakklandstorget. Det er avgjørende at gata utformes til å prioritere myke trafikanter og at Bakklandstorget oppleves som en helhetlig og universelt utformet byrom.
Nytt kaianlegg i Verdal
Gnr/bnr 17/3 og 17/25. Formålet er å få regulert areal for etablering av et nytt offshore-relatert kaianlegg som et ledd i Verdal Production Line (VPL) som skal produsere understell til installasjoner for havvind. Produksjonslinjen består av et kaianlegg for mottak av stål samt en produksjonshall. Kaianlegget vil eies av Trondheim Havn og vil kunne være tilgjengelig for annen aktivitet dersom kapasiteten tillater.
Utskifting og oppgradering av vann og avløpsledninger i Hommelvik
Det er et behov for utskifting og oppgradering av vannledninger og avløpsledninger i Hommelvik. Dette er et saneringprosjekt som går over flere år. I første del av prosjektet er det prioritert sanering i Solbakkan, både vann og avløp. Samtidig vil vei i området utbedres. Prosjektet er planlagt oppstartet i 2023
Utbygging av småbåthavn i Verdal
Tre ulike forslag. Havfrua er ett av forslagene. De to andre er en utvidelse av dagens småbåtshavn og å flytte den til Ørin Nord.
Nybygg av nasjonal steinpark på Østmarkneset i Trondheim
Ca 10 000 m2. Det skal utarbeides et forprosjekt til landskapsplan, med nødvendige tegninger og beskrivelse, som viser en helhetlig plan for Steinparken. Planen skal ivareta utforming av en genuin steinpark med stor formidlingsverdi samtidig som områdets verdifulle rekreasjonsverdi ivaretas. Planen skal vise etappevis utbygging over tid. Prinsippene for universell utforming skal innarbeides i planen. Forprosjektet skal være grunnlaget for detaljplanlegging av parken og inngå i grunnlaget for kunstprosjektene som vil komme etter hvert. Forprosjektet skal inngå i grunnlaget for å finansiere parken både hos private og offentlige aktører. Det skal utarbeides et illustrasjonsmateriale som gjør det lett for mulige finansieringskilder å forstå stedet og intensjonen med parken.
Ny gang og sykkelveg på Fv 12 Vallstad-Lysthaugen i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 3400m.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Steinkjer
Gnr/bnr: 214/1, 211/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 23, 24, 25, 26 og 35.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Stjørdal
Gnr/bnr: 162/366, 435 mfl. Cca. 63 daa.
Rehabilitering av støyskjermer i Trøndelag, 2023
Rehabilitering av 5 støyskjermer i Trøndelag, fra Verdal i nord til Kyrksæterøra i sør. Arbeide vil bestå i riving av eksisterende skjerm/gjerde og etablering av ny støyskjerm. Oppdraget inneholder både plasstøpte betongfundament og prefabrikkerte betongelementer med vingefundamenter. Det skal også etableres/flyttes en liten støyvoll. Parseller: - Verdal. - Levanger. - Børsa. - Orkanger. - Kyrksæterøra.
Etablering av infrastruktur for boligområder i Klæbu
Infrastruktur for ca 40 boenheter.
Etablering av pumpeledning for nytt avløpssystem i Frøya kommune
Entreprise E4: Pumpeledning Hammarvika - Nabeita RA som en del av prosjektet: Nytt avløpssystem Frøya.
Nybygg av fortau i Trondheim
Etablere fortau langs Lundvegen i strekningen som går fra Ringvålvegen til kryss mellom Lundvegen og Nertrøa/Jørgen Hegstads veg. I tillegg skal det etableres to kantstopp bussholdeplasser i krysset. Halvparten av kjørebane fra fra krysset til Ringvålvegen skal også asfalteres.
Etablering av infrastruktur for firemannsboliger i Verdal
Planområdet er på ca. 3 daa. Kan bebyggees med to tre- eller firemannsboliger.
Nybygg av småbåthavn og gjestehavn i Roan
På området skal det bygges: Hytter, rorbuer, småbåthavn, gjestehavn, næringsbygg og bespisningsbygg. Gnr/bnr: 65/5, 65/127, 65/47 og 65/54.
Legging av ny vannledning fra Vist til Hustadlandet i Inderøy kommune
Legging av 200mm vannledning fra Vist til Hustadlandet for å kunne koble sammen vannverkene i Steinkjer og Inderøy for gjensidig forsyning ved behov. Prosjektet omfatter også nye stikkledninger for 7 abonnenter i Steinkjer kommune.
Etablering av infrastruktur for landbasert lakseoppdrettsanlegg på Brennholmen, Åfjord
Først planlegger Kvidul å bygge smoltanlegget og et vesktbygg for matfisk på 10.000 tonn. Siste fase er ytterligere tre bygg for matfiskproduksjon. Smoltanlegget pluss det første vekstbygget skal være ferdigstilt i 2022.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Viggja
Planområdet er på ca 10,3 daa.
Utskifting av vannledning i Malvik kommune
Det er behov for å bytte ut en vannledning som ligger i myr og som er sårbar for brudd.
Nybygg av skoletrase i Trondheim
Det varsles med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gangveg mellom Gildheimsvegen og Brøsetvegen i Trondheim kommune. Det skal utredes to alternativer for trase mellom Dalkantvegen og Brøsetvegen. Eiendommer som inngår i foreløpig planavgrensning er: gnr/bnr 12/171,12/166, 12/119, 4/93, 4/2, 4/65, 4/39, 4/40 m.fl.
Opparbeidelse av infrastruktur for fortetting av fritidsbebyggelse i Oppdal
Planforslaget legger til rette for fortetting i området, 17 tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur, annet uteopphold, turdrag, vei, vann og avløp. Planområdet er ca. 125 da. Del av gnr/bnr 190/1 og 191/1.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Etablering av renseløsning i Melhus kommune
Melhus kommune ønsker å innhente anbud for å etablere ny renseløsning i Gåsbakken. Entreprisen omfatter i hovedsak: - Sanering av eksisterende slamavskiller. - Tilknytning av eksisterende spillvannsledninger til eksisterende avløpspumpestasjon. - Grunnarbeider for minirenseanlegg (miniRA), slamavskiller og avløpspumpestasjon (PS). - Installasjon av miniRA, slamavskiller og PS. - Tilknytning av eksisterende pumpeledning til nytt miniRA. - Tilknytning av vann til ny PS. - Bygg over ny PS for etablering av styring og alarmfunksjoner. - Etablering av adkomstveg til miniRA. - Fjerning og reetablering av infiltrasjonsfilter. - Legging av parallelle infiltrasjonsrør på filterflate. - Oppgradering av eksisterende pumpestasjon.
Riving og etablering av nye gatelysanlegg i Kolvereid, Nærøysund kommune
Anlegg 1 - med gatelysskap i Rådyrvegen er planlagt med 2 kurser: - Kurs 1: R1 - R11 kobles til i gatelysskap. Totalt 11 lyspunkt og 360 m kabeltrase. - Kurs 2: R12, R20 - R36 kobles til i gatelysskap. Totalt 18 lyspunkt og 690 m kabeltrase. - I tillegg så skal sløyfe K1 - K7, kobles til eksisterende gatelys i Nedre Kirkåsen. Totalt 7 lyspunkt og 250 m kabeltrase Anlegg 2 - med gatelysskap i Vattindvegen er planlagt med 3 kurser: - Kurs 1 og 2: V15 - V18 og V20 - V25, kobles til gatelysskap. Totalt 10 lyspunkt og 450 m kabeltrase. Kurs 3: V1 - V14 og V19 kobles til i gatelysskap. Totalt 15 lyspunkt og 700 m kabeltrase
Etablering av hus for elektrisk infrastruktur for lading av elektriske hurtigbåter i Trondheim kommune
Anleggets funksjon er som bygg for å huse transformatorinstallasjon samt installasjon for lading av batteripakke for elektrisk drift av hurtigbåter.
Nybygg av parkeringsplass i Heradsbygda
Prosjekt fra budsjett 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.