Aktuelle nybygg av anlegg i Rauma

Etablering av ny slamavskiller, VA-anlegg, kabelgrøft for EL-anlegg samt reetablering av eksisterende adkomstvei i Rauma kommune
Etablering av ny slamavskiller på Åfarnes. Noe nytt VA-ledningsanlegg med tilpasning til eksisterende VA-ledninger/kummer. Kabelgrøft for EL-anlegg. Reetablering av eksisterende adkomstvei. Terrengtilpasninger som støttemur, fylling, fylling i sjø og plastring med storstein mot sjø.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidsboliger på Skorgedalen i Rauma kommune
40 tomter. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av 40 nye tomter for fritidsboliger, samt tilhørende veganlegg og grøntstruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.