Aktuelle nybygg av anlegg i Giske

Ombygg av ledningsanlegg og nybygg av gangveg i Giske
Eksisterande eternit vassleidning (VL) med gjentakande brot og med spesielt utfordrande trase forbi Vigra kyrkje. Grøfta går i stor grad der framtidig gangveg vil bli. Totalt 900 meter. Avløpsleidning og avløp pumpestasjon i same trase. Utførast i to etappar, aust for kyrkja i 2023 og vest for kyrkja i 2024. Prosjektet vil opne for bustadbygging i regulerte felt som har rekkefølge krav knytt til vatn og avløp. Det er ønskeleg å bygge gangvegen samtidig som det blir lagt VA-anlegg
Sanering av utslipp og etablering av renseanlegg i Giske
Sanering av ureinsa direkteutslepp og etablering av reinseanlegg på Giskegjerdet, nordaust sida av Giske.
Utvidelse av parkeringsplass ved omsorgssenter i Giske
Giske omsorgssenter treng utviding av parkeringsareal, samt oppgradering av eksisterande plass (oppmerking og skilting).  
Nye gjerder og porter ved barnehage i Giske
Mykje av gjerde og portar ved barnehagane stettar ikkje dagens krav  med tanke på høgd m.m

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.