Aktuelle nybygg av anlegg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (3)
Aure (2)
Averøy (2)
Fjord (0)
Giske (3)
Gjemnes (1)
Haram (0)
Hareid (3)
Herøy (3)
Molde (10)
Rauma (3)
Sande (0)
Smøla (0)
Stranda (3)
Sula (1)
Sunndal (3)
Surnadal (6)
Sykkylven (0)
Tingvoll (2)
Ulstein (1)
Vanylven (1)
Vestnes (0)
Volda (4)
Ålesund (11)
Ørsta (2)
Ny 4-felts veg i tunnel fra Breivika til Lerstad i Ålesund
Ca.3,5 km ny firefelts E136 fra Breivika til Lerstad, hvorav 2,6 km i tunnel.
Nybygg av brannstasjon på Goma i Kristiansund
Riving er egen entreprise og eget prosjekt. Tidligere prosjektnavn Goma brannstasjon.
Forberedende arbeider for etablering av nytt avløpsrenseanlegg på Kongshaugen i Sula kommune
"BLÅ fjordar" Entreprise E00 omfatter følgende: - Forberedende arbeider tomt for administrasjonsbygg og påhugg for tunneler - Etablering av fortau og ombygging av eksisterende kommunal vei frem til nedkjøring til industriområdet - Fremføring VA-ledninger i vei/fortau - Fremføring trekkrør for el-kabler fra nettstasjon til tomt for administrasjonsbygg - Etablering av grøfter for VA-ledninger fra adkomsttunnel og over kommunal vei og ut i fjorden
Etablering av fryselager i Giske kommune
Gnr/bnr 7/175, 309 m. fl
Utfylling i sjø for utvidelse av produksjonsanlegg, nybygg av kai mm. på Ellingsøya
Planen legg til rette for utviding av eit eksisterande industriområde med utfylling i sjø, ny kai, og framtidig utviding av bygningsmasse på utfylt område. Tiltakshavar er Mattias Bjørge AS. Det blir også regulert to naustområde med tilhøyrande parkeringsareal og eit småbåtanlegg. Det er lagt opp til ny og betre tilkomstveg til industriområdet og det eine naustområdet.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 64 i Averøy
1.100 meter lang gang- og sykkelveg. Ca 15 meter lang bru.
Nybygg av rundkjøring langs Fv. 64 ved Holamyra i Malmefjorden
Det er totalt tre opsjoner i kontrakten. Opsjon 1: Oppgradering av kollektivholdeplass S/Ø i området, samt etablering av gang- og sykkelveg fra denne til dagligvare m.m. på eiendom 59/25. Opsjonen omfatter også en tilrettelagt kryssing og en overgang, samt etablering av medfølgende anlegg som belysning og liknende. Opsjon2: Etablering av fortau og gang-/sykkelveg langs Tømmervegen. Opsjon 3: Etablering av fjerde rundkjøringsarm i Vest.
Forberedende av tomt og nybygg av kai i forbindelse med nytt fiskeoppdrett i Aure
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av landbasert oppdrettsanlegg med tilhørende kaianlegg, mellom eksisterende industrianlegg ved Equinor Tjeldbergodden og Bioparken Kjørsvikbugen.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Volda
Infrastruktur for 30-40 tomter.
Nybygg av dam i Langedalselva, Stranda
Strandafjellet skisenter i Stranda kommune søker konsesjon for bygging av en ny dam i Langedalselva for lagring og uttak av vann til snøproduksjon ved skisenteret. Dammen er planlagt som en 7,3 m høy og 70 m lang betongdam. Det må i tillegg bygges et pumpehus og et lukehus ved dammen, og en 114 m lang permanent atkomstvei fra eksisterende vei i skisenteret. Dammen vil få en HRV på 747 og LRV på 740. Overflatearealet er på ca. 7450 m2. For å etablere dammen må det graves ut myrmasser som vil deponeres i forkant av dam.
Etablering av fortau, omlegging av veg, VA og tilhørende infrastruktur ved Ytre Hessen i Hessøy, Ålesund
Ca. 550-600 m fortau, omlegging av veg, VA og tilhørende infrastruktur. Fra ny Hessa skole og vestover til Stavnesvegen 16.
Ny infrastruktur for boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboligtomter og tomter for leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Utskifting av hovedvannledninger med tilhørende ventilhus og ledningsbru over Moldeelva i Molde kommune
Utskifting av hovedvannledninger med tilhørende ventilhus og ledningsbru over Moldeelva. Eksisterende ledningsbruer og ventilhus rives. Det etableres ny 15 m ledningsbru, 50 m2 plasstøpt ventilhus og tilhørende ledninger.
Etablering av ny slamavskiller, VA-anlegg, kabelgrøft for EL-anlegg samt reetablering av eksisterende adkomstvei i Rauma kommune
Etablering av ny slamavskiller på Åfarnes. Noe nytt VA-ledningsanlegg med tilpasning til eksisterende VA-ledninger/kummer. Kabelgrøft for EL-anlegg. Reetablering av eksisterende adkomstvei. Terrengtilpasninger som støttemur, fylling, fylling i sjø og plastring med storstein mot sjø.
Nybygg av torg i Elnesvågen
Renovering, modernisering.
Utbedring av sykkeltrase i Gomalandet, Kristiansund kommune
Bypakke Kristiansund er et samarbeid mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen. Tiltakene på kommunal vei er planlagt finansiert av bompenger.
Utbedring av skolevei i Gomalandet, Kristiansund kommune
Bypakke Kristiansund er et samarbeid mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen. Tiltakene på kommunal vei er planlagt finansiert av bompenger.
Opparbeidelse av infrastruktur for fiskerianlegg i Herøy, del 2
Anlegget overtas av Marine Harvest når det er ferdigbygd.
Nybygg av tilkomsveg til industriområde på Ellingsøya
Planen legg til rette for utviding av eit eksisterande industriområde med utfylling i sjø, ny kai, og framtidig utviding av bygningsmasse på utfylt område. Tiltakshavar er Mattias Bjørge AS. Det blir også regulert to naustområde med tilhøyrande parkeringsareal og eit småbåtanlegg. Det er lagt opp til ny og betre tilkomstveg til industriområdet og det eine naustområdet.
Utskifting av asbestsementrør i Surnadal
Fauskåa vassverk i Surnadal har ca 400om eternittrør, hovedsakelig i området Setergarden og Røtet som er hyppig utsatt for rørbrudd. Ved Kvanne vassverk oppleves det periodevis stor misfarging på drikkevannet på grunn av oppsamling av organisk belegg, samt jern fra vannbehandlingen. Det er ca 2,7 km eternitt rør på Kvanne. I Bøfjorden er situasjonen stabil, men ca 1,2 km av 2,7 km ligger mellom kilden og vannbehandlingsanlegget, og vil bli utsatt for skogsdrift om 10-15 år. Vi ønsker et samla prosjekt for utskifting av asbestsementrør (AAS) i Surnadal kommune med meire målrettet arbeid med dette fremover og for å gjøre det enklere å følge opp hvordan det går.
Utbedring av veikryss i Gomalandet, Kristiansund kommune
Bypakke Kristiansund er et samarbeid mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen. Tiltakene på kommunal vei er planlagt finansiert av bompenger.
Utbedring av gang- og sykkelvei ved ungdomsskole i Frei, Kristiansund kommune
Bypakke Kristiansund er et samarbeid mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen. Tiltakene på kommunal vei er planlagt finansiert av bompenger.
Nybygg av gangbru mellom 2. etg på sykehjemmet, til 2. etg på nabobygget på Bergan Sykehjem i Kristiansund kommune
Kristiansund kommune holder på å lukke brannavvik på Bergan Sykehjem , omsorg og bofellesskap. I denne sammenheng skal det etableres en ny gangbru mellom 2. etg på sykehjemmet, til 2. etg på nabobygget som inneholder bofellesskap og omsorgsboliger. Gangbru skal benyttes som rømningsvei fra byggenes 2. etasje, og som tiltak for manglende brannseksjonering i byggene. Ny gangbru skal stå med egen bæring og konstruksjon ned til grunn, over eksisterende gangbru i 1. etg.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av fritidsboliger på Skorgedalen i Rauma kommune
40 tomter. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av 40 nye tomter for fritidsboliger, samt tilhørende veganlegg og grøntstruktur.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av rorbuer/naust i Vikane, Herøy kommune
Involverte eigedomar er: Gnr: 16, Bnr: 4, 93, 119, 120, 129 og Gnr: 17, Bnr: 22, 29, 31, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 60, 65.
Etableringa av infrastruktur ved eneboliger i Gjemnes
Infrastruktur for 14 eneboligtomter. Gnr/bnr: 83/4, 129.
Eablering av pumpeledning for spillvann i Frei, Kristiansund kommune
Oppdraget omfatter etablering av anlegg som kan pumpe spillvann fra tomtnr. 135/117, til kommunal kum ved kryss Kvalvågveien-FV268. Dette innebærer graving ca. 550m lang (eksisterende) grøft, legge avløpsledning, PE50mm SDR11 og montere kum, på tomtnr. 135/177. Det skal også legges vannledning Ø110 i samme grøft for Kristiansund kommune, 550m. Deler av grøftetraseen må det påregnes fjellsprengning.
Grunnvassanlegg ved Bjøråa i Surnadal
Bjøråa vassverk har underkapasitet i forhold til abonnentene, og endret krav til levering. Spesielt om sommeren er kapasitet problematikk ved samtidig bruk. Abonnentene opplever store problemer med kalkavsetninger som følge av kalktilsetninger i grunnvannsinntak. Dette kompenseres ved uttynning med overflate vann fra elva Bjøråa, med påfølgende problem med turbiditet i vannet som medfører driftsstans i UV-infeksjon. Anlegget bør oppgraderes og renoveres, alternativt flyttes til Haukåa, der det kan benytte samme kilde som det private vassverket Ørsal Vasslag, eller slås i sammen. Denne kilden har stor tilgang på grunnvann av høy kvalitet.
Utvidelse av gang- og sykkelvei i Kirkelandet sør, Kristiansund kommune
Bypakke Kristiansund er et samarbeid mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen. Tiltakene på kommunal vei er planlagt finansiert av bompenger.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av strategi med muligheter for mobilitet i gater/byrom i Molde kommune
Anskaffelsens formål er å inngå kontrakt om kjøp av en studie som skal resultere i en mobilitetsstrategi for Molde sentrum og Roseby, samt forslag til mulighetsløsninger innenfor dagens vegareal.
Opparbeidelse av parkeringsplass ved dagsturhytta i Hornindal i Volda kommune
P-areal for 15 bilar nedenfor dagsturhytta i Hornindal.
Trafikktrygging i Volda kommune
Fjerne grøntareal ved frisør/fotpleie ved omsorgssenter og etablere parkering. Opparbeide parkeringsplass ved Folkestadtun – parkering for tilsette og besøkande – helse vil komme med meir informasjon ang. plassering og tal plassar Sykkelparkering under tak med moglegheit for lading – helse vil komme med meir informasjon om plassering og tal plassar. Generell utviding av parkeringsareal ved omsorgssenteret – grøntareal bak omsorgssenter. Ein bør og sjå på utvikling av området der Buset huset står.
Boring av fjellbrønnar ved skole i Molde
Delar av Julsundet skole har framleis elektrisitet som energikjelde til oppvarming. Det er planlagt å bore fleire fjellbrønnar slik at heile skolen nyttar fornybar energi til oppvarming.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.