Alle aktuelle anleggsprosjekter i Moss

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, hovedarbeidene Moss sentrum
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Etablering av massedeponi i Moss kommune
Det er utfordringer med områdestabiliteten i Moss sentrum. Som en konsekvens av dette skal det gjennomføres flere utførelsesentrepriser i dette området. Det er i denne sammenheng behov for deponering av masser. Det skal inngås avtaler med flere leverandører.
Vannbehandling, separasjon og biotrinn i forbindelse med utvidelse av renseanlegg i Rygge
MOVAR skal utvide Fuglevik renseanlegg (RA) kapasitetsmessig for å inkludere avløpsvann som nå renses ved Kambo RA som skal legges ned. I tillegg har MOVAR fått ny utslippstillatelse, hvor det f.o.m. 2026 settes krav til reduksjon av både, fosfor, nitrogen og organisk stoff. Denne anskaffelsen gjelder Entreprise M2 – Vannbehandling – Separasjon og biotrinn, som omfatter alle renseprosesser fra sand- og fettfang til utløp.
Uttak av fjell ved avfallsplass i Moss
For å øke deponikapasiteten er det behov for å ta ut fjell i området. Uttaket er delt i tre etapper hvor etappe 1 og etappe 2a er omfattet av dette oppdraget. I dette oppdraget skal det tas ut ca. 465 000 fm3.
Etablering av byggegrop i Moss sentrum
Entreprisen omfatter 225 meter byggegrop i Moss sentrum. Byggegropen skal etableres med kraftige støttekonstruksjoner, utgravning og avstivning, samt etablering av betongkulvert. Entreprisen skal også utføre gjennomslag og grensesnittsarbeider mot Mossetunnelen.
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Moss kommune skal skifte ut ca. 100m ø100mm vannledning, separering av AF i Marineveien. Ny vannledning blir ø180 PE 100, ny spillvannsledning ø160 PVC. Den eksisterende AF-ledningen ø300 BET skal strømpeføres, og fungere som en overvannsledning.
Utbedring av kryss på Fylkesveg 316 Peer Gynts vei i Moss
Oppgradering av krysset Osloveien/Peer Gynts ve.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.