Alle aktuelle anleggsprosjekter i Lier

Drift og vedlikehold på fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg i Lier kommune
Felles utlysning for Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, og deler av Lier.
Etablering av flomsikret adkomstvei til sykehuset fra Strandbrua og åpning av Nøstebekken i Viken
Etablering av flomsikret adkomstvei til sykehuset fra Strandbrua og åpning av Nøstebekken. Entreprisen omfatter VA-, EL- og VEI-teknisk infrastruktur og grøntarealer i forbindelse med åpning av Nøstebekken.
Fjerning/avhending av masser i Gilhusbukta i Lier kommune
VAV har ca. 1 500 000 tonn stein liggende som forbelastning i Gilhusbukta i Lier. VAV er forpliktet til å fjerne massene innen 2026 og har derfor behov for å avhende massene. Blant annet på grunn av varierende setninger er det ikke avklart hvor mye av massene som må avhendes/fjernes. VAV ikke har noe tiltenkt deponi for massene. Deponeringssted vil derfor være en del av leverandørenes løsningsforslag, som vil inngå i tildelingsevalueringen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.