Alle aktuelle anleggsprosjekter i Drammen

Etablering av ny gangbru i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Hovedmengder: Asfaltering av dekke 220 m2. Graving av løsmasser 160 m3. Stålkjernepeler ø150 170 lm. Rørspunt 430 lm. Betong støp 65 m3. Stålarbeider 3,8 tonn. Rive 2 akser av skjermtak. Omlegging av eksisterende elektro/høyttaler/belysning. Omlegging takavvanning. Grave opp asfalten. Grave til for heisgrube (ca 1,7 meter dypt). Pele for ny heis og trapp (ca lengde=xx meter). Forskale, armere og støpe heissjakt. Tilbakefylle. Legge varmekabler. Reasfaltere.
Opparbeidelse av overflater med infrastruktur og masseutskifting for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Opparbeidelse av overflater med noe masseutskifting og infrastruktur. I dette inngår blant annet: - Opparbeidelse av ca. 500 meter offentlig vei med grønt rabatter - Separat gang- og sykkelvei - Etablering av kryss - Riving av et bygg på ca 1000 kvm - Grøntområder med beplantning og dekker - Opparbeidelse av torg - Nytt belysningsanlegg inkludert OPI-kanaler - Signalanlegg og skilt - Overvannssystem
Rehabilitering av vannledninger og legging av nye vannledninger i Drammen kommune
NO-Dig. Eksisterende VL DN150 SJG i Rosenkrantzgata fra 1942-1943 har hatt mange brudd og ønskes nedlagt. Ledningen skal erstattes ved å rehabilitere/oppdimensjonere eksisterende ledninger i sidegater og etablere nye ledninger i nye traseer i parallelle gater, fra Vårveien til Nordahl Bruns gate. Private stikkledninger kan dermed kobles over til nye ledninger utenfor Rosenkrantzgata. Eksisterende vannledninger skal hovedsakelig rehabiliteres ved utblokking, og det skal etableres nye ledninger ved retningsstyrt boring og inntrekking av helsveiset PE-ledning, i kombinasjon med supplerende konvensjonelle grøfter og groper, kum- og koblingsarbeider. Noen avløpsledninger skal også strømperenoveres. Nytt VA-anlegg planlegges med utgangspunkt i minst mulig inngrep i og nær Rosenkrantzgata, men på enkelte steder vil det måtte etableres nye kummer eller ledninger nær/langs Rosenkrantzgata for å opprettholde tilstrekkelig slokkevannsdekning og vannforsyningssikkerhet, og enkelte steder skal det også krysses med ny vannledning ved hjelp av styrt boring. Enkelte kummer i Rosenkrantzgata skal også nedlegges. Groper og grøfter skal som hovedregel sikres med hhv. spunt og grøftekasser. Trafikkavvikling skal planlegges for minst mulig forstyrrelse av trafikken.
Flomsikring av Vika kvikkleiresone i Mjøndalen i Drammen
Sikring av Vika kvikkleiresone i Mjøndalen. Arbeidene omfatter oppfylling og erosjenssikring av ravine med bekk på en slik måte at det ivaretar sikkerhet mot kvikkleireras og erosjon fra bekken.
Etablering av småbåtanlegg m.m. i Homannsbergbukta i Svelvik
Hensikten med planen er å legge til rette for småbåtanlegg med adkomst. Det ønskes å tilrettelegge for stupetårn på bryggene, samt badestiger og mulighet for å bruke bryggene til fisking. Det ønskes også tilrettelagt for kyststi på landarealet innenfor planavgrensningen. Tiltaket vil også muliggjøre tilgang til badepark som vurderes etablert utenfor Knemstranda. Ca. 1000 båtplasser samt etablering av minst 20 gjesteplasser.
Utbedring av dam med utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden i Drammen
Dam Vasshella er en murdam bygget i 1912-13 nedre del av Solbergvassdraget og får hovedsakelig tilførsel fra Solbergvannet via de større dammene Mellomdammen og Nerdammen. Dammen var tidligere inntak for kraftstasjon ved Solberg Spinneri og senere en del av reservevannforsyningen til Drammen. Dam Vasshella tilfredsstiller ikke krav til stabilitet og flomavledningskapasitet etter damsikkehetsforskriften og skal utbedres med et utvidet flomløp og ny betongplate på vannsiden. Den nye betongenplaten skal forankres til fjell. Formålet med tiltaket er tilfredsstille kravene i damsikkerhetsforskriften, samtidig som det skal tilrettelegges for sikker åpen ferdsel og bruk for publikum. Dammen er plassert i konsekvensklasse 3 og for arbeidene gjelder UTF Plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 3.
Rehabilitering av parkeringsanlegg i Drammen kommune
I hovedsak omfatter rehabiliteringsarbeidene mekaniske reparasjonsarbeider, forbehandling og legging av belegg, forbehandling og maling samt diverse arbeider.
Rehabilitering av VA-ledninger i Drammen kommune, 2023
Anskaffelsen omfatter: - Strømperenovering av overvann- og spillvannsledninger i dimensjoner DN150 - DN300. Områdesanering. - Renovering av kummer. - Retilknytning av private stikkledninger. - Lekkasjesøking av vannledninger, hoved- og stikkledninger. - Kartlegging og rørinspeksjon av stikkledninger.Generelt skal entreprenør ivareta provisorisk avløp og trafikkavvikling.
Rørfornying av vann- og avløpsledninger i Drammen kommune
NO-Dig. Strømperehabilitering av eksisterende AF ledning DN200/230 og utbedring av vannledning ved utblokking, samt rehabilitering /oppgradering av tilknyttet infrastruktur (kummer, pumpestasjon, mm.). Det er ca. 560 meter avløpfellesledning og ca. 390 vannledning som skal utbedres. Gamle utbedringer kan avvike i dim. og material. Det skal også etableres 2 stykk pumpestasjoner uten overbygg. Strømperenovering 2 miljoner og spuntning miljon.
Rehabilitering av pumpestasjoner i Drammen kommune
Søren Lemmich plass pumpestasjon har 3 stykk dykkede avløpspumper som er utstyrt med vindkjel/trykkdempetank på cirka 10 m3 for demping av trykkstøt. Trykkdempetanken har sprekk og lekker. I den forbindelse ønsker Drammen kommune Vann og Avløp driftsavdeling å bytte ut eksisterende dykkpumper til dykkpumper med svingmasse som ivaretar dempingsbehov ved trykkstøt.
Etablering av støyskjerm og gjennomføring av lokale støytiltak langs Riksveg 291 i Drammen
Etablering av støyskjerm på nordsiden langs riksvei 291 (tidl. fv 282) Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, samt gjennomføring av lokale støytiltak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.