Alle aktuelle anleggsprosjekter i Asker

Rehabilitering av eksisterende infrastruktur for vann og avløp på Vakås i Asker kommune, etappe 4
Rehabilitering av eksisterende infrastruktur for vann og avløp på Vakås. Prosjektet skal gjennomføres som utslippsfritt anlegg. Dvs. at alle maskiner på plassen skal være helelektriske. Anleggsområde strekker seg fra Vakås stasjon, Asker og til undergangen ved E18, Holmen, ca. 1000 m.
Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Etablering av slamsiloer i Asker
Grunnflate på 80x200 m.
Ny- og ombygg av avløpsanlegg i Asker kommune
Det skal anlegges nytt avløpsanlegg til Røyken kirkested: Dette gjelder dels oppgradering av eksisterende anlegg og dels anlegg av nye grøftetraseer. Anlegget gjelder oppgradering av ledningsnett og tilknytning av bygningene Kjekstadveien 1, 3 og 4, samt avgrening for ny stikkledning til Røyken kirke. For Kjekstadveien 1, 3 og 4 gjelder arbeidet frem til grunnmur. Leveranse av nytt avløpsanlegg skal være en samlet entreprise for strekningen A-B-C-D-E, inkludert stikkledninger og retningsbestemt boring under jernbanelinjen (D>C) og Kjekstadveien, samt ny påkobling til offentlig avløpsledning i Bråsetveien.
Universell utforming av bussterminal i Asker kommune
Arbeidene vil i hovedsak bestå i å tilpasse påstigningsplattforene til 15 m lange busser i henhold til kravene om universell utforming.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.