Alle aktuelle anleggsprosjekter i Viken fylke

Aremark (3)
Asker (10)
Bærum (21)
Drammen (16)
Eidsvoll (9)
Enebakk (2)
Flesberg (2)
Flå (2)
Frogn (5)
Gjerdrum (1)
Gol (1)
Halden (8)
Hemsedal (2)
Hol (2)
Hole (0)
Hurdal (2)
Hvaler (5)
Jevnaker (0)
Kongsberg (5)
Lier (3)
Lunner (5)
Marker (0)
Modum (5)
Moss (10)
Nannestad (7)
Nes (1)
Nesbyen (2)
Nesodden (1)
Nittedal (5)
Rælingen (2)
Rakkestad (7)
Ringerike (16)
Rollag (0)
Råde (3)
Sarpsborg (19)
Sigdal (3)
Skiptvet (0)
Ullensaker (12)
Vestby (16)
Ål (13)
Ås (4)
Ny T-banestasjon på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. 105 000 m3 betong. 30 000 m3 fylling av løsmasser. 4 200 m fastspor. Inneholder heiser, rulletrapper, traverskran. Samtidighet med K3 og K6.
Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Nybygg av varmeverk for biodrivstoff i Tofte
Planarbeidet skal tilrettelegge for etablering av anlegg for produksjon av biodrivstoff innenfor området der cellulosefabrikken lå tidligere (nordlige delen). Dette innebærer etablering av kaier, servicebygg, veier og teknisk infrastruktur nødvendig for drift av anlegget.
Nybygg av parkeringsanlegg og torg ved sykehus på Brakerøya i Lierstranda fjordby
Parkeringskjeller for det nye sykehuset og nye helseparken. 450 meter lång og 42 meter bred. Ca. 360 parkeringsplasser. Kjelleren ligger i hovedsak i Drammen, men en del ligger i Lier. Samt opparbeidelse av torg, med navnet Helseplassen med åpent vannspeil og fortau.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2 stk. Plattformens dybde under terreng 23 m Antall heiser fra plattform 5. Antall rulletrapper fra plattform 3. Antall kubikk betong: 11.000 m3.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2. Plattformens dybde under terreng 25 m. Antall kubikk betong: 12.000 m3 inkl. vanntett støp.
Nybygg av postterminal i Moss
Moss Næringspark.
Etablering av infrastruktur for bolig-og næringsområde i Eidsvoll
Infrastruktur for 1 500-1 600 boliger og ca. 20 000 m2 næringsareal. Ved Eidsvoll verk stasjon.
Nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum
K-306: Marmor utmatingsanlegg - Tratec Solutions AS.
Ny gang og sykkelveg langs Fylkesveg 152 Skiveien, Stenfelt-Greverud
1,2 kilometer gang- og sykkelvei med tilhørende infrastruktur.
Etablering av massedeponi i Moss kommune
Det er utfordringer med områdestabiliteten i Moss sentrum. Som en konsekvens av dette skal det gjennomføres flere utførelsesentrepriser i dette området. Det er i denne sammenheng behov for deponering av masser. Det skal inngås avtaler med flere leverandører.
Etablering av parkanlegg i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Entreprise 7008 PNSD Parkanlegg til nytt sykehus i Drammen gjelder etablering av sykehusets utomhusarealer. Entreprisen omfatter grøntarealer og adkomstveier med et bredt og variert tilbud og utforming.
Ombygging av byrom i Bærum
Byrom og teknisk infrastruktur.
Etablering av nytt vanntårn ved eksisterende vanntårn samt oppgradering av VA-ledninger på Trippestad i Askim kommune
Bygging av nytt vanntårn ved eksisterende vanntårn på Trippestad i Askim. Prosjektet inkluderer også en oppgradering av den utvendige VA-infrastrukturen og overvannshåndtering.
Rammeavtale for tverrgående og langsgående veioppmerking fylkesveier i Viken, område Østfold
Tverrgående og langsgående veioppmerking med sprayplast og termoplast, inkludert formerking og spyling før veioppmerking.
Rammeavtale for tverrgående og langsgående veioppmerking fylkesveier i Viken, område Follo, Asker og Bærum
Gjelder fylkesveier i Viken område Follo, Asker og Bærum i år 2024. Fra og med år 2025 gjelder kontrakten alle fylkesveier i hele område Akershus.
Rammeavtale for tverrgående og langsgående veioppmerking fylkesveier i Viken, område Buskerud
Tverrgående og langsgående veioppmerking med sprayplast og termoplast, inkludert formerking og spyling før veioppmerking.
Vannbehandling, separasjon og biotrinn i forbindelse med utvidelse av renseanlegg i Rygge
MOVAR skal utvide Fuglevik renseanlegg (RA) kapasitetsmessig for å inkludere avløpsvann som nå renses ved Kambo RA som skal legges ned. I tillegg har MOVAR fått ny utslippstillatelse, hvor det f.o.m. 2026 settes krav til reduksjon av både, fosfor, nitrogen og organisk stoff. Denne anskaffelsen gjelder Entreprise M2 – Vannbehandling – Separasjon og biotrinn, som omfatter alle renseprosesser fra sand- og fettfang til utløp.
Nybygg av hovedledninger på Kilemoen i Ringerike kommune
Reservevannkilden skal etableres ved Tjorputten. Det skal legges ledninger fra Tjorputten til vannbehandlingsanlegget på Kilemoen, ca. 2 km. Etablering av trase for råvann fra brønner ved Tjoreputten og til Ringerike vannverk på Kilemoen, samt rentvannledning i samme grøft fra vannverket på Kilemoen og til Tjoreputten samt kumarbeid ved Hen pumpestasjon.
Opparbeidelse av overflater med infrastruktur og masseutskifting for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Opparbeidelse av overflater med noe masseutskifting og infrastruktur. I dette inngår blant annet: - Opparbeidelse av ca. 500 meter offentlig vei med grønt rabatter - Separat gang- og sykkelvei - Etablering av kryss - Riving av et bygg på ca 1000 kvm - Grøntområder med beplantning og dekker - Opparbeidelse av torg - Nytt belysningsanlegg inkludert OPI-kanaler - Signalanlegg og skilt - Overvannssystem
Nybygg av rekkehus i Ski
En stk 2-mannsbolig og rekkehus med 4 boenheter, totalt 6 boenheter
Etablering av ny vannledning samt bygging av gang- og sykkelvei m.m i Lørenskog
Etappe 1: Nordliveien - Skåreråsen. Etappe 2: Skåreråsen - Skårersletta. Etappe 2 består av to deler, A og B.
Etablering av infrastruktur for nye boliger i Hemsedal kommune
Gnr./bnr. 66/1, 66/3, 66/15, 65/8, 65/9 og 2233/1 (fylkesveg). Planområdet er på ca. 186 daa. Området grovt beregnet kunne romme 150-200 enheter.
Etablering av nytt ledningsnett i Bærum
Separering av spillvann (kloakk) og overvann. Forsterkning og forbedring av vannforsyningen.
Uttak av fjell ved avfallsplass i Moss
For å øke deponikapasiteten er det behov for å ta ut fjell i området. Uttaket er delt i tre etapper hvor etappe 1 og etappe 2a er omfattet av dette oppdraget. I dette oppdraget skal det tas ut ca. 465 000 fm3.
Ombygg av vei i Vestby
Total kostnad for ombygging av Vestbyveien, Kroerveien, Kirkeveien og Garderveien er 40 miljoner.
Nytt lysanlegg i Bærum kommune
Sone 3 (Snarøya, Høvik Verk), Sone 5 (Kolsås–Rykkinn) Sone 6 (Bærums Verk–Lommedalen)
Flom- og erosjonssikring langs elv i Ål kommune
Oppbygging av elveløpet i elven Kvinda i nedre del. Arbeidet omfatter bygging av flomvoll langs elven sin venstre del fra vannverksbygget ned til Nossvegen 2, hvor det anlegges et massebasseng.
Etablering av gang- og sykkelvei i Nittedal
Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Rådhuskvartalet og Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil gå parallelt med Svartkruttveien før den krysser over Ørfiskebekken. Den vil krysse innkjøringen til Mo gård og Nittedal hestesenter. Kulvert under Svartkruttveien forlenges, slik at gang- og sykkelveien går over denne.
Sanering av vann- og avløpsledninger langs Randemfaret i Vestby kommune
Dette oppdraget omfatter graving av grøfter, sanering av vann- og avløpsledninger, boring av stikkledninger, legging av nye kabler for veilys, leveranse av kummer/rør/deler, tilkoblinger, gjenoppbygging av vei m.m. Total ca. 730 meter med grøfter.
Installasjoner i teknisk kulvert og utvendige tilknytninger i Bærum kommune
Entreprisen omfatter installasjon av rørledninger, kabelføringsanlegg og kulvertbetjeningsanlegg i ca. 155 meter gangbar teknisk kulvert, med knutepunkt. BxH teknisk kulvert varierer mellom ca. 2-2,3x2-2,2 meter på rettstrekninger. I forbindelse med knutepunkter er som regel kulvert utvidet i bredde og høyde. Entreprisen omfatter også permanente og provisoriske tilknytninger utenfor kulverten, blant annet bygging av vannkummer og ledningsstrekninger i grøft. Av kulvertlengden er ca. 120 m ny kulvert, mens ca. 35 m er eksisterende kulvert, hvor også riving, fjerning og demontering/gjenbruk inngår.
Nybygg av bru og fortau i Vikersund
Beregnet gjennomførelsetid: 6-9 måneder.
Nybygg av bru på Fylkesveg 1218 i Rakkestad, Gjøby bru
I handlingsprogram for fylkesveger 2020-2023.
Trafikksikringstiltak i Rælingen kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 0,8 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Etablering av småbåtanlegg m.m. i Homannsbergbukta i Svelvik
Hensikten med planen er å legge til rette for småbåtanlegg med adkomst. Det ønskes å tilrettelegge for stupetårn på bryggene, samt badestiger og mulighet for å bruke bryggene til fisking. Det ønskes også tilrettelagt for kyststi på landarealet innenfor planavgrensningen. Tiltaket vil også muliggjøre tilgang til badepark som vurderes etablert utenfor Knemstranda. Ca. 1000 båtplasser samt etablering av minst 20 gjesteplasser.
Vegarbeider og byggmontasje ved Nittedal stasjon i Nittedal kommune
Prosjektet består av vegarbeider som bl.a. nedsenk av veg under jernbanebru, tilpasning av VA og drenering, tilpasning av eksisterende rampe til en ny fortauhøyde, parkeringsplass, i tillegg til bygging av ny støttemur, montasje av sykkelhotell, planting av hekk, istandsetting av pakkhus, m.m.
Mudring ved havn i Son
5 mill kr 2021, 8 mill kr 2022.
Opparbeidelse av VA-ledninger samt gang- og sykkelvei til nytt boligfelt i Hemsedal kommune
Ca. 1100 meter ny gang- og sykkelvei langs 2924 Torsetvegen inkl. veilys fram til nytt Boligfelt BU6. I tillegg til gang- og sykkelveg skal det etableres ca. 520 meter vann- og avløpsledninger samt en avløpspumpestasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.