Alle aktuelle anleggsprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (14)
Bærum (19)
Drammen (23)
Eidsvoll (6)
Enebakk (3)
Flesberg (0)
Flå (3)
Frogn (2)
Gjerdrum (2)
Gol (1)
Halden (7)
Hemsedal (3)
Hol (1)
Hole (1)
Hurdal (1)
Hvaler (2)
Jevnaker (3)
Kongsberg (8)
Lier (6)
Lunner (3)
Marker (1)
Modum (6)
Moss (6)
Nannestad (7)
Nes (4)
Nesbyen (1)
Nesodden (5)
Nittedal (5)
Rælingen (2)
Rakkestad (5)
Ringerike (9)
Rollag (1)
Råde (2)
Sarpsborg (18)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Vestby (12)
Ål (3)
Ås (6)
Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, hovedarbeidene Moss sentrum
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Ny-/ombygging av E18 Lysaker-Ramstadsletta, Vestkorridoren 2. etappe, E103
Del av Oslopakke 3. Denne entreprisen er ca. 2 km lang hvorav ca.1,3 km er toløpstunnel T13 og ca. 0,7 km er dagsone med 2x3 felt. Lengde bergtunnel er hhv.1210m og 1160 m for vestgående og østgående tunnelløp. Det er anslått ca. 235 000 pfm3 uttak av løsmasser, ca. 110 000 pfm3 uttak av berg i dagsone og ca. 285 000 pfm3 uttak av berg i Høviktunnelen. Foruten mindre støttemurer i betong, tekniske bygg, ventilasjonstårn og konstruksjoner i tunnel består anlegget av følgende større konstruksjoner: • Ramstadsletta bru over E18 • Vanntett trau Ramstadsletta • Vanntett betongtunnel Høviktunnelen inkl ventilasjonssjakt • Støttemurer med støyskjerm langs E18.
Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Nybygg av parkeringsanlegg i Lierstranda fjordby på Brakerøya
Parkeringskjeller for nye sykehuset og nye helseparken. 450 meter långt og 42 meter brett. Ca. 360 parkeringsplasser. Byggherrestyrt utførelseentreprise.
Nybygg av renseanlegg i Hokksund
Kapasitet på ca. 30000 PE.
Nybygg av brannstasjon på Sørumsand øst for Glomma
Heltids brannstasjon for Sørum og Fet kommune. Lillestrøm kommune skal etablere ny heltids brannstasjon på Sørumsand øst for Glomma. Lillestrøm kommune har ansvar for å regulere, prosjektere og bygge ny brannstasjon. Det skal etableres adkomst til brannstasjonen i avkjørselen mellom ny og eksisterende fylkesveg. Brannstasjonen skal bygges som en klimaambisiøs brannstasjon. Prosjektet skal være demonstrasjonsbyggeplass for Cleancon, for å fremme bruken av arbeidsmaskiner som går på elektrisitet eller andre fornybare energikilder.
Felles områder/sentralpark for nytt boligområde i Gystadmarka i Ullensaker
Infrastrukturen omfatter veg, vann, spillvann og overvannshåndtering samt avfallssug og fjernvarme. 1-1,5 års byggetid.
Utvidelse av hensettingsanlegg ved Kongsberg stasjon
Tre nye hensettingsspor på ca. 220 meter for tre doble persontogsett. Et hensettingsanlegg brukes til å oppbevare, vende og utføre serviceaktiviteter som renhold, fylling av vann og kioskvarer, tømming av septik, m.m. Et område mellom Numedalsbanens trasé, Withs gate og Baneveien ved Kongsberg stasjon.
Nybygg av parkeringsanlegg i Sandvika
Fra investeringbudsjett 2019-2022.
Ny tverrforbindelse mellom Rv 120 og Fv 527 i Nannestad
Fremdrift og byggestart er ikke avklart. Ca 2000 m.
Etablering av parkanlegg i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Entreprise 7008 PNSD Parkanlegg til nytt sykehus i Drammen gjelder etablering av sykehusets utomhusarealer. Entreprisen omfatter grøntarealer og adkomstveier med et bredt og variert tilbud og utforming.
Nybygg av vei Fv 152 Måna/Ottarsrud-Gislerud
Ny hovedadkomst til Drøbak fra Oslofjordforbindelsen. Ca. 930 m. Riving av hus. I Akershus fylkeskommunes Samferdselsplan for Akershus 2015-18 har prosjektet fått penger til byggeplanlegging i 2016 og bygging fra 2017 og utover.
Nybygg av vei i forbindelse med nytt boligområde i Ullensaker
1 km ny veg. Ny vei til boligområde Jessheim sørøst, Langeland skog.
Ny elektrisk ledning i forbindelse med nye Hamang transformatorstasjon
Prosjektet sees i sammenheng med nye Hamang transformatorstasjon.
Nybygg av felles renseanlegg på Øra i Fredrikstad kommune
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Prosjektet består av 6 ulike entrepriser; - E01 Forberedende grunnarbeid (NS8405). - E02 Bygg (NS8407 med samspill). - E11 Forbehandling (NS 8407 med samspill) (denne anskaffelsen). - E12 Bio (NS8407 med samspill). - E13 Slam (NS8407 med samspill). - E14 Styringssystemer (NS8407 med samspill).
Etablering av flomsikret adkomstvei til sykehuset fra Strandbrua og åpning av Nøstebekken i Viken
Etablering av flomsikret adkomstvei til sykehuset fra Strandbrua og åpning av Nøstebekken. Entreprisen omfatter VA-, EL- og VEI-teknisk infrastruktur og grøntarealer i forbindelse med åpning av Nøstebekken.
Etablering av vannledning i Sarpsborg
Leverandør av PE-ledninger for VA-anlegg: Brødrene Dahl AS.
Nybygg av radaranlegg på Gyrihaugen i Ringerike kommune
Ahsco Entreprenør har fått oppdraget med å bygge vei til radaranlegget.
Rehabilitering av vannledninger og legging av nye vannledninger i Drammen kommune
NO-Dig. Eksisterende VL DN150 SJG i Rosenkrantzgata fra 1942-1943 har hatt mange brudd og ønskes nedlagt. Ledningen skal erstattes ved å rehabilitere/oppdimensjonere eksisterende ledninger i sidegater og etablere nye ledninger i nye traseer i parallelle gater, fra Vårveien til Nordahl Bruns gate. Private stikkledninger kan dermed kobles over til nye ledninger utenfor Rosenkrantzgata. Eksisterende vannledninger skal hovedsakelig rehabiliteres ved utblokking, og det skal etableres nye ledninger ved retningsstyrt boring og inntrekking av helsveiset PE-ledning, i kombinasjon med supplerende konvensjonelle grøfter og groper, kum- og koblingsarbeider. Noen avløpsledninger skal også strømperenoveres. Nytt VA-anlegg planlegges med utgangspunkt i minst mulig inngrep i og nær Rosenkrantzgata, men på enkelte steder vil det måtte etableres nye kummer eller ledninger nær/langs Rosenkrantzgata for å opprettholde tilstrekkelig slokkevannsdekning og vannforsyningssikkerhet, og enkelte steder skal det også krysses med ny vannledning ved hjelp av styrt boring. Enkelte kummer i Rosenkrantzgata skal også nedlegges. Groper og grøfter skal som hovedregel sikres med hhv. spunt og grøftekasser. Trafikkavvikling skal planlegges for minst mulig forstyrrelse av trafikken.
Etablering av nye vann- og avløpsledninger mellom Rånåsfoss og Fjellfoten renseanlegg i Nes kommune
Nye avløpsledninger mellom Rånåsfoss og Fjellfoten renseanlegg. Bakgrunnen for anlegget er at det planlegges etablering av en rekke nye boliger og næringseiendommer i området ved Rånåsfoss. Det er derfor behov for større kapasitet og eksisterende renseanlegg på Rånåsfoss har ikke tilstrekkelig standard eller kapasitet.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde ved Ormåsen i Hokksund
Gnr/bnr: 62/4, 179 mfl. Det planlegges etablert ca. 150-175 nye boenheter.
Opparbeidelse av infrastruktur m.m på næringsområde i Ål kommune
Masseflytting, fjerning av fundamenter, graving, VA-anlegg (vannledning, vannkummer, avløpsledninger, pumpestasjoner -avløp og drikkevann- avløpskummer, overvannledninger, overvannskummer, høydebasseng og sandfangere), trekkerør, gatelys (master, armatur, kabler), voll, forsterkningslag, bærelag og asfaltdekke for nye gater, G/S og avkjørsler.
Separering av VA-anlegg samt etablering av gang- og sykkelvei i Fredrikstad kommune
1900 m VA-anlegg. Følgende veier er berørt: Hassingveien, Eyvind Alnæs vei, Eventyrveien, Grønli allé, Peer Gynts vei, Hammerveien, Skogløkken, Fagerliveien, Karivoldveien, Strands vei, Åsveien, Einar Røds vei. Parallelt med oppgradering av vann- og avløpsnettet planlegges det ny sykkelvei på strekningen Hassingveien - Ryenveien.
Trafikksikringstiltak langs Fylkesveg 2 Erikstadveien i Vestby kommune
1,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Ombygg av vei i Vestby
Total kostnad for ombygging av Vestbyveien, Kroerveien, Kirkeveien og Garderveien er 40 miljoner.
Ombygg av vei i Vestby
Total kostnad for ombygging av Vestbyveien, Kroerveien, Kirkeveien og Garderveien er 40 miljoner.
Utbedring av Fylkesveg 2729 i Drammen
Ca 1,5 kilometer. Målet med prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten for de som sykler.
Nybygg av vei mellom Asko-Sole skog i Vestby
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av ny vei mellom Asko og Sole skog. Veien ønskes etablert mellom Osloveien og Garderveien over Sundby. Den nye veien planlegges for trafikk til og fra Sole skog og Garder. Hensikten er å bedre trafikkavviklingen i planlagt rundkjøring ved krysset Garderveien x Osloveien. Det skal utredes to alternativer hvor det ene er i tråd med gjeldende kommuneplan.
Etablering av tømmerterminal i Ringerike
Nordvestre del av planområdet. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Trafikksikringstiltak i Ski kommune
Uregulert. Uklart angående byggestart. 1,4 km.
Renovering av vann- og avløpsledninger i Bærum kommune
NO-Dig. Entreprisen omfatter renovering og oppdimensjonering av ca. 1230 meter med vannledninger og ca. 207 meter med avløpsledninger. Fortrinnsvis med utblokking av vannledninger og strømperehabilitering av avløpsledninger. - Toppåsveien. - Sandtakveien. - Snippebakken. - Marstanderveien. - Sonja Henies vei. - Gjettumveien.
Rehabilitering av eksisterende infrastruktur for vann og avløp på Vakås i Asker kommune, etappe 4
Rehabilitering av eksisterende infrastruktur for vann og avløp på Vakås. Prosjektet skal gjennomføres som utslippsfritt anlegg. Dvs. at alle maskiner på plassen skal være helelektriske. Anleggsområde strekker seg fra Vakås stasjon, Asker og til undergangen ved E18, Holmen, ca. 1000 m.
Etablering av infrastruktur for boliger i Ås kommune
Infrastruktur for ca. 60 boenheter.
Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Etablering av vann- og avløpsledning mot avløpspumpestasjon på Bringo i Nesbyen kommune
Qvisten - Moan omfatter å etablere vann og avløp mot avløpspumpestasjon på Bringo. Dette inkluderer nytt VA-ledningsanlegg mellom eksisterende renseanlegg og Qvisten avløpspumpestasjon, videre til Bringo avløpspumpestasjon. Det skal også etableres VA-ledningsnett fra Nesmoen ved Moan videre til Alfarvegen 50, der VA-traseene møttes. I hovedsak summeres dette opp til etablering av ca. 9,1km VA-ledninger, ved ca. 3,1km med grøfter med konvensjonell graving. Kryssing av Hallingdalsvegen-RV7, ca. 23m og kryssing av Rukkedalsvegen-FV2910, ca. 25m. Begge kryssinger utføres ved no-dig hammerboring. VA-trase er planlagt i Nesmoen og i GS-veg ved Alfarvegen. Arbeidet omfatter gjenoppbygging av veg og GS-veg, ca. 190m ved Nesmoen og ca. 900m veg og GS-veg ved i Alfarvegen. Arbeidet omfatter også grunnarbeid for etablering av avløpspumpestasjon ved Qvisten.
Etablering av infrastruktur for boliger i Jessheim
Planområde ca 38,5 daa. Infrastruktur for ca 125 boenheter.
Sanering av vann- og avløpsledninger langs Randemfaret i Vestby kommune
Dette oppdraget omfatter graving av grøfter, sanering av vann- og avløpsledninger, boring av stikkledninger, legging av nye kabler for veilys, leveranse av kummer/rør/deler, tilkoblinger, gjenoppbygging av vei m.m. Total ca. 730 meter med grøfter.
Etablering av gang- og sykkelvei i Nittedal
Reguleringsplanen tilrettelegger for etablering av sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Rådhuskvartalet og Kvernstujordet. Gang- og sykkelveien vil gå parallelt med Svartkruttveien før den krysser over Ørfiskebekken. Den vil krysse innkjøringen til Mo gård og Nittedal hestesenter. Kulvert under Svartkruttveien forlenges, slik at gang- og sykkelveien går over denne.
Etablering av vei i Gol kommune
Avlastningsveg for Sentrumsvegen.
Separering av VA-anlegg i Fredrikstad kommune
1.260 m vann- og avløpsledning. Anskaffelsen gjelder arbeider i Belsbyveien, Liaveien, Trosvikhavna og Trosviktoppen, samt tilknytning til kummer ved/i Onsøyveien.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Vikeråsen i Fredrikstad
Planområdet har beliggenhet på søndre del av Vikeråsen og har en størrelse på ca.21daa. 15-20 boliger. Gnr/bnr: 55/431, 55/433, 55/9/107, 55/9/8 og del av 55/9.
Nybygg av rundkjøring i Vestby
10 mill kr 2022, 15 mill kr 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.