Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (10)
Drangedal (8)
Færder (2)
Fyresdal (1)
Hjartdal (1)
Horten (4)
Kragerø (4)
Kviteseid (5)
Larvik (12)
Nissedal (5)
Nome (6)
Notodden (7)
Porsgrunn (11)
Sandefjord (10)
Seljord (1)
Siljan (0)
Skien (19)
Tinn (7)
Tokke (3)
Tønsberg (9)
Vinje (6)
Drift og vedlikehold av fylkesveg med tilhørende sideanlegg i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Totalt 390 km riksveg og 70 km riks gs-veg. Kontraktsområdet strekker seg fra: • E18 fra Langangen til Viken grense, med arm til Torp • Rv. 400 fra Bommestad til Revet • Rv. 19 fra Undrumsdalkrysset til Horten ferjekai • E134 fra Kongsberg (avtalt grensesnitt med Område øst) til Brunkeberg • Rv. 36 fra Seljord til Skjelsvik • Rv. 354 fra Skjelsvik til Rugtvedt.
Ny-/omlegging av Fv. 359 Kaste-Stoadalen, Ulefoss-Lunde
Prosjektet inkluderer bygging av en ca. 250 meter lang fritt frambygd bru over Telemarkskanalen og en løsmassetunnel på ca. 90 meter under Skaravegen. Opsjon 1: Gang- og sykkelkulvert under ny fylkesveg på Kaste Opsjon 2: Kabelgrøft inkl. trekkerør Opsjon 3: Lys i løsmassetunnel
Nybygg av gang og sykkelbru i Porsgrunn
Del av Bypakke Grenland. 250 meter lang. Brua vil bli bygget som en klaffebru, slik at båttrafikk kan ledes forbi brustedet. Den nye brua vil bli 204 meter, fordelt på fem spenn. Hovedspenn med klaffer er 66 meter og fri bredde er fire meter. Brua bygges av stål og betong, og fundamenteres med stålrørspeler. Montasje av de fire bruseksjonene og bruklaffene utføres med kran fra lekter.
Opprydding og deponering av radioaktivt avfall fra Søve gruver i Nome
Kontrakten omfatter: Utgraving av masser fra dagens åpne deponi,. Transport til godkjent deponi. Kondisjonering og varig deponering av massene i godkjent deponi. Tilbakeføring av området etter utgraving.
Etablering av utslippsledning, pumpestasjoner og sjøledning samt nytt kommunalt VA-nett på deler av strekningen i Tinn kommune
Ledningsstrekket er på ca. 12 km. Ledningen skal gå fra ny fabrikk (HIMA Seafood AS) ved Svadde, langsmed Måna og ut i Tinnsjøen. Ledningen skal lede avløpsvannet fra HIMA Seafood AS og fra fremtidig nytt kommunalt renseanlegg.
Gang- og sykkelveg på Rv 19 mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten
Ny gs-veg mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten kommune. Strekningen er 2,5 km lang.
Utbygging av renseanlegg i Nissedal kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Ny gang- og sykkelbru, Klosterøya-Jernbanebrygga i Skien, Bypakke Grenland
Gang- og sykkelbru over Bryggevannet mellom Klosterøya og Jernbanebrygga. Gang- og sykkelbrua skal bygges i spennarmert betong, med en bruklaff over seilingsdelen utført i et komposittmateriale. Brua vil bli ca. 170 meter lang og kommer til å få en bredde på 5 meter, med flere utstikkende nisjer for utplassering av benker.
Nybygg av parkeringshus i Kragerø
Parkeringshus for 200 p-platser. Riving er utført.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Nanset vest, etappe 2
Nanset vester er området vest for Nansetgata, mellom Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata.
Nybygg av kraftverk, distribusjonsnett mm i Fyresdal
Leigland bygg AS skal bygge opp et hus i trekonstruksjon ved kraftverket. Effekt; 1,90 MW. Produksjon; 4,82 GWh.
Oppgradering av Fylkesveg 3430 i Tinn
Forsterkning og asfalt.
Etablering av seilingsmerker i farleden i Kragerø
Følgende merker skal bygges: Fundament 1; Stangbåen, posisjon N6519455.82, E527844.57, dybde ca. - 15,0m (sjøkartnull). Fundament 2; Vestre Fjordbåen, posisjon N6520185.05, E527692.9, dybde ca. - 7,9m (sjøkartnull). Fundament 3; Stangskjæret, posisjon N6520183.02, E527461.59, dybde ca. - 9,0 m (sjøkartnull). Fundament 4; Postmyr, posisjon N6522748.38, E526938.26, dybde ca. - 6,6m (sjøkartnull). Søyle på eksisterende tripod; Knubbhausen, posisjon N6519490.24 E527635.97
Nybygg av vannledning i Porsgrunn
Prosjektet skal forsterke brannvernsdekningen i Hovenga med ny vannledning fra Valleråsen.
Rehabilitering/omlegging av avløp på Gromstad i Kragerø
Total trasèlengde er på ca. 1750m.
Oppgradering av Fylkesveg 3158 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Nybygg av pumpestasjon på Hjertnes i Færder kommune
Ny pumpestasjon på Hjertnes på Nøtterøy. Den gamle pumpestasjonen er utdatert og skal avvikles/rives. Spill- og pumpespillvannsledninger i tilknytning til pumpestasjonen skal fornyes.
Etablering av infrastruktur for nybygg av dobbel gymsal/flerbrukshall og barnehage på Gullhaug i Holmestrand
Kombinasjonsbygg der 6 avdelingers barnehage og idrettshall skal bygges. Barnehage for ca 120 barn.
Oppgradering av veisystemet ved næringsområde i Sandefjord
Ca. 10 daa. Raveien – Nygaardsveien. Formålet med planen er å legge til rette for tiltak knyttet til veisystemet innenfor varslingsområdet herunder tiltak for gående og syklende og vurdere behovet for tiltak knyttet til trafikksikkerheten i eksisterende kryss.
Etablering av utslippsledning, overføringsanlegg og pumpestasjon i forbindelse med nytt renseanlegg i Larvik kommune
Det skal bygges nytt avløpsanlegg fra Steinsholt til Kvelde. Prosjektet omfatter nytt renseanlegg i Kvelde, ca. 17.700 m grøft med ledningsanlegg, 11 stk. pumpestasjoner, 1 trykkøkningsstasjon, sanering av 3 stk. renseanlegg (Steinsholt, Hvarnes og Kvelde) Disse erstattes med pumpestasjoner. Det vil bli legging av ca. 3700 m vannledning i grøft sammen med avløpsledning, samt bytte ca. 480 m eks. vannledning ved Hvarnes. Nytt garasjebygg på ca. 80 m2 skal også bygges ved det nye renseanlegget.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligområde i Nome kommune
Opparbeidelse av infrastruktur til ca. 25-30 boenheter.
Etablering av infrastruktur for boliger i Henseid
Infrastruktur for ca 23 boligtomter.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. 2-3 etasjer.
Forberedende arbeider i forbindelse med nytt renseanlegg i Larvik kommune
Det skal bygges nytt avløpsanlegg fra Steinsholt til Kvelde. Prosjektet omfatter nytt renseanlegg i Kvelde, ca. 17.700 m grøft med ledningsanlegg, 11 stk. pumpestasjoner, 1 trykkøkningsstasjon, sanering av 3 stk. renseanlegg (Steinsholt, Hvarnes og Kvelde) Disse erstattes med pumpestasjoner. Det vil bli legging av ca. 3700 m vannledning i grøft sammen med avløpsledning, samt bytte ca. 480 m eks. vannledning ved Hvarnes. Nytt garasjebygg på ca. 80 m2 skal også bygges ved det nye renseanlegget.
Nybygg av gang- og sykkelveg langs Teksleåsen i Sandefjord kommune
Oppdraget gjelder bygging av ca. 510m gang- og sykkelvei langs Teksleåsen. Etablering av 2 stk. støttemurer.
Etablering av masseuttak i Tinn kommune
Gnr/bnr: 167/1, 166/1, 166/2, 166/3 og 200/1

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.