Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (9)
Drangedal (0)
Færder (12)
Fyresdal (0)
Hjartdal (2)
Horten (23)
Kragerø (6)
Kviteseid (2)
Larvik (25)
Nissedal (3)
Nome (8)
Notodden (3)
Porsgrunn (8)
Sandefjord (17)
Seljord (0)
Siljan (0)
Skien (19)
Tinn (4)
Tokke (6)
Tønsberg (32)
Vinje (2)
Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm. 400 mål tomt.
Nybygg av kraftverk i Sauland
205 GWh. 25 km tuneller med flere bekkinntak og mindre sperredammer. Fjellanlegg.
Forberedende arbeider for nybygg av datasenter på Gromstul i Skien
Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.
Ny Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen i Bamble
4 km. Fylkesvei 353 Rugtvedt - Surtebogen, den såkalte Gassveien.
Ny-/omlegging av Fv. 359 Kaste-Stoadalen, Ulefoss-Lunde
Prosjektet inkluderer bygging av en ca. 250 meter lang fritt frambygd bru over Telemarkskanalen og en løsmassetunnel på ca. 90 meter under Skaravegen. Opsjon 1: Gang- og sykkelkulvert under ny fylkesveg på Kaste Opsjon 2: Kabelgrøft inkl. trekkerør Opsjon 3: Lys i løsmassetunnel
Opprydding og deponering av radioaktivt avfall fra Søve gruver i Nome
Kontrakten omfatter: Utgraving av masser fra dagens åpne deponi,. Transport til godkjent deponi. Kondisjonering og varig deponering av massene i godkjent deponi. Tilbakeføring av området etter utgraving.
Gang- og sykkelveg på Rv 19 mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten
Ny gs-veg mellom ny jernbanestasjon for Horten og krysset med Vikveien i Horten kommune. Strekningen er 2,5 km lang.
Etablering av nytt vann- og avløpsanlegg og sanering av eksisterende anlegg i Holmestrand kommune
Etablering av nytt vann- og avløpsanlegg og sanering av eksisterende anlegg i området mellom inntak Dunkebekken og ned til Bilét.
Nybygg av solkraftverk i Tønsberg kommune
15,85 MWp. Planområdet er på 415 dekar.
Nybygg av renseanlegg i Larvik kommune
Det skal bygges nytt avløpsanlegg fra Steinsholt til Kvelde. Prosjektet omfatter nytt renseanlegg i Kvelde, ca. 17.700 m grøft med ledningsanlegg, 11 stk. pumpestasjoner, 1 trykkøkningsstasjon, sanering av 3 stk. renseanlegg (Steinsholt, Hvarnes og Kvelde) Disse erstattes med pumpestasjoner. Det vil bli legging av ca. 3700 m vannledning i grøft sammen med avløpsledning, samt bytte ca. 480 m eks. vannledning ved Hvarnes. Nytt garasjebygg på ca. 80 m2 skal også bygges ved det nye renseanlegget.
Utfylling av sjø ved Herøya industripark i Porsgrunn
Planområdets utstrekning er ca. 820 daa.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Nybygg av solkraftverk i Larvik
6,1 MWp solkraftverk. Solkraftverket tilknyttes eksisterende 22kV høyspentledning som er lokalisert ved planområdet. Som en del av prosjektkostnaden vil det settes opp en transformatorstasjon.
Nybygg av gang og sykkelveg i Kverndalen, bypakke Grenland
I forbindelse med utbygging av boliger ved Lietorvet.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Etablering av områdesstabilisering i forbindelse med bygging av hotell i Horten
Andel av infrastruktur, grunnstabilisering, ny brygge og kyststi.
Oppgradering av Fylkesveg 3370 Kalstadveien i Kragerø
Arbeidene omfatter rehabilitering av fv. 3370 Kalstadveien. Rivning av eksisterende GS halv bru, rive og etablere ny forstøtningsmur fra tomt ved Circle K. Pele og spuntarbeid, masse utskifte og etablere ny veg og GS vei på fylling samt nytt el. anlegg. Kragerø kommune skal rehabilitere VA-anlegg som også inngår i denne entreprisen.
Nybygg av høydebasseng på Svandalen/Langrønningen
Det skal etableres et nytt høydebasseng på Svandalen/Langrønningen. Bassenget skal ha et volym på 1 500 m3, og med et vannspeil på ca. kt. 150. Bassenget vil på den måten sørge for en sikker og stabil vannforsyning til vestre deler av Bamle og kan ved behov forsyne helt tilbake til Langesundshalvøya. Tiltaket inkluderer nødvending ledningsnett.
Oppgradering av vann- og avløpsledninger i Stavern
Arbeidene kan medføre en del rystelser i grunnen og setningsskader til nærmeste bebyggelse. Det er derfor behov for å få utført tilstandsregistrering og dokumentering av eventuelle setninger på de bygningene som ligger nært opp til gravetraseen, i forkant av anleggsarbeidene.
Riving og nybygg av renseanlegg i Hjartdal kommune
Det er vedtatt å bygge nytt renseanlegg i Sauland. Eksisterende anlegg ble bygget i 1974. Nytt anlegg skal bygges for 300 husholdninger, samt skole og sykehjem. Nytt anlegg skal bygges slik at det kan ved økende behov, utvides. Prosjektet omfatter: - Nytt bygg med renseanlegg, Ørvella. - Overføringsledning fra Øygardsjordet til Ørvella. - Oppdatering av VA-anlegg Ørvella. - Riving av eks. renseanlegg Øygardsjordet. - Utomhusarbeider.
Nye vannledninger og nytt basseng i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Nytt høydebasseng (1500-2000 m3) och VA-ledninger ca 500 meter.
Ombygging av brannstasjon i Gvarv
Ombygging av brannstasjon.
Etablering av infrastruktur for nybygg av dobbel gymsal/flerbrukshall og barnehage på Gullhaug i Holmestrand
Kombinasjonsbygg der 6 avdelingers barnehage og idrettshall skal bygges. Barnehage for ca 120 barn.
Etablering av rundkjøring mellom Fv. 3034 Sørlandske hovedvei og Fv. 256 Hedrum Ravei i Larvik kommune
Hovedformålet med planen er å etablere en rundkjøring mellom fv3034 Sørlandske hovedvei og fv256 Hedrum Ravei, som kan gi direkte adkomst for tungtrafikk til fabrikkområdet til Bergene Holm. Det kan gi en forbedret trafikksituasjon og økt trafikksikkerhet i området. Planarbeidet skal også se på muligheten for å endret adkomst til fabrikkområdet i sør. Avgrensningen av næringsområdet skal vurderes justert mot nord og vest. I planarbeidet skal det også sees på muligheten for å etablere en, parkeringsplass for busstoppested ved E18.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligområde i Nome kommune
Opparbeidelse av infrastruktur til ca. 25-30 boenheter.
Oppgradering av avløpsanlegg samt etablering av fordrøyningsmagasin i Tveteneåsen
Oppgradering av avløpsanlegget i enden av Tveteneveien samt å etablere et fordrøyningsmagasin. Eksisterende infiltrasjonsanlegg fungerer ikke og må fjernes for å gi plass til nytt fordrøyningsmagasin.
Nybygg av høydebasseng og ventilkammer i området ved Skeimo i Nissedal kommune
Det skal etableres nytt høydebasseng på 1.000 m3 til erstatning for eksisterende fjellbasseng i området ved Skeimo. Eksisterende ledningsanlegg skal tilkobles.
Oppgradering av gate og VA-anlegg i Tønsberg kommune
Prestegaten og deler av Storgaten skal få ny utforming. Gatenivå skal belegges med granittheller og ny beplanting og regnbed for håndtering av overvann. Vektertorget skal oppgraderes med ny trapp, nye regnbed og beplantning samt nytt belegg av smågatestein.Eksisterende trær fjernes i krysset Storgaten/Prestegaten. Nye trær plantes i Prestegaten og på vektertorget.Vann og avløpsanlegget i Prestegaten og Storgaten skal oppgraderes. Alt av overvann skal ledes til regnbed. Det legges ny vannledning ø150 støpejern i Prestegaten.Eksisterende VL ø350 støpejern og AF ø375 betong i Storgaten skal renoveres ved strømpekjøring bortsett fra en strekning midt på hvor det legges nye rør. VL 350 støpejern og SP ø315 PVC.Nytt gatelys for hele prosjektet.Nye trekkerør.
Nybygg av gang- og sykkelløsning, samt adkomst til bussholdeplass lang Fylkesveg 357 i Skien, Bypakke Grenland
Gang- og sykkelløsning på strekningen fra gs-forbindelsen med Grøtsundvegen på Kampekastet og nordvestover til krysset med Grøtsundvegen.
Utbygging av bredbånd i Larvik kommune
Gjelder områder i Larvik: Tveidalen
Forsterkning av bru på Fv 865 i Brufoss, Lardal
Arbeidenes art og omfang: - Det skal monteres 2 stag med innfesting i hver ende for å forsterke brua til BK 10/60 - Det skal byttes kantdragere inkludert brurekkverk m/overgangsrekkverk. - På bruplate skal det støpes en 1,5m gangbane og det må bygges tilhørende kort fortau i hver ende. - Det skal monteres nye sluk - Det skal utføres betongreparasjoner, i hovedsak på topp bruplate som er skadet. - Det skal legges membran, fuge og slitelag
Etablering av ladestasjoner for hjemmetjenesten i Tanum, Larvik kommune
- Etablering av 32 nye ladepunkter med klargjøring for å utvide med ytterligere 8 ladere.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Gulset i Skien
På Strømdal mellom Skoglivegen, Strømdalbakken og Utsikten. 3,7 dekar
Etablering av fortau i Bamble kommune
Bygging av fortau langs Valleveien på strekningen fra Elvikveien til Valleveien 264.
Opparbeidelse av torg og lekeplass i Tjøme, Færder kommune
Felles reguleringsplan for Tjøme sentrum. Lokalisering: vestsiden av Østveien.
Kvikkleireundersøkelser i Heistadbekken
Porsgrunn kommune ønsker å utføre geoteknisk utredning av stabilitetsforhold i faresone for kvikkleireskred langs Heistadbekken. Utredningen skal ta utgangspunkt i kvikkleiresone 2807: Heistad, og avklare forhold videre opp til E18 vest for området.
Rammeavtale for veivedlikehold av Bestulvegen i Skien kommune
En vegstrekning på ca. 9.1 km med grusdekke.
Forsterkning av bru i Oterholt i Midt-Telemark kommune
Brua skal forsterkes til BK 10/60. Det skal opprettes samvirke mellom stålbjelker og bruplate, med å montere vinkler på bjelker som støpes fast i dekke. Det skal videre byttes brurekkverk, kantdragere, sluk, Samt membran og slitelagsarbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.