Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger i Sør-Troms
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Storfjord, Balsfjord, Tromsø, Målselv og Bardu kommuner
Nybygg av damturbin som drives av energi fra smeltverk ved Skallelv på Vadsøya
Hele prosjektets ca totalkostnad er ca 2 miljarder.
Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Driftskontrakt 5438 Varangerhalvøya i Troms og Finnmark, 2023-2028
Oppdraget omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene. Dette er på fylkesveger med tilhørende sideområder, utstyr og installasjoner i Gamvik, Lebesby, Båtsfjord, Berlevåg og Tana kommuner.
Utbedring av E8 bussterminal ved lufthavn i Tromsø
Tiltak : - Utbedre dagens bussterminal i Giæverbukta:​ - Bedre inn- og utkjøring i begge rundkjøringene.​ - Etablering av sentraløy for passasjerer. Gravearbeid (ca 5000m2), Brubygging (ca 17 meter), Omlegging av eksisterende infrastruktur og koordinering mot berørte etater. Detalj prosjektere og etablere fjernvarme tining, drens og overvanns håndtering, Asfalt/Stein/Betong legging (ca.4500m2), Etablering av 2 stk venterom, 1 stk buss skur og 1 stk sanitærbygg med 5 toaletter og teknisk rom. Elektroarbeider.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 882 i Loppa kommune
Øksfjordbotn: Stive støtteforbygninger: 360 meter med høyde på 4 meter. Fanggjerder: 92 meter med høyde på 5 meter. Seivikbukta: Stive støtteforbygninger: 334 meter med høyde 4 meter. 74 meter med høyde 5 meter. Fanggjerder: 135 meter med høyde 4 meter. Hamnbukt/Stranda: Stive støtteforbygninger: 900 meter med høyde 4 meter. 1628 meter med høyde 5 meter. Fanggjerder: 66 meter med høyde 5 meter. Bukta: Stive støtteforbygninger: 406 meter med høyde 4 meter. 626 meter med høyde 5 meter. Fanggjerder: 166 meter med høyde 4 meter.
Etablering av infrastruktur for næringspark i Harstad, trinn 3
Er ett næringsområde på totalt 470 dekar oppdelt i tre trinn.
Rassikring på Rv 85 i Kvæfjord
Skredfaktorkategori lav. 583m lengde. Skredtype, snø,stein.
Etablering av ny innseiling til småbåtshavn i Olderdalen, Kåfjord
Lage en ny innseiling til Olderdalen småbåthavn, og delvis fylle igjen den eksisterende innseilingsåpningen i moloen.
Oppgradering og forlengelse av eksisterende kai og mudring i Harstad kommune
Mudring, oppgradering og forlengelse av eksisterende kai på Rødskjær.
Etablering av vann- og avløpsanlegg i forbindelse med utbygging av boligfelt i Harstad kommune
Etablering av nye vann- og avløpsanlegg i forbindelse med utbygging av boligfeltet Mustaparta II. Det skal samtidig avsettes stikkledninger for vann og avløp til Bergseng nye skole. Det skal etableres totalt ca 1200 meter ledningstraseer inkludert overvann til sjø. Ca 500 meter ny vei.
Nybygg av brannstasjon, anleggsseksjon og kontorbygg m.m i Skjervøy
Brannstasjon og annlegssekssjone med tilhørende kaldgarasje. Med i tilbudet skal rivning av det gamle bygget også være med. Nybygget er i industriveien på Skjervøysentrum.
Rammeavtale for elektrotjenester i tunneler i Nord Norge
Finnmark: E75 Vardø-E6 Alta (Storsandnes) E105 Hesseng (Trifon) E69 Smørfjord-Honningsvåg Riksvei 94 Kvalsund-Hammerfest Troms: E6 Storslett-Skibotn (Larsberg) E8 Tromsø (Tromsøysund, Flyplass) Riksvei 83 Tjeldsundbrua-Harstad
Nybygg av bussdepot i Kautekeino
Depotet er del av et større prosjekt hvor Troms og Finnmark fylkeskommune realiserer egne bussdepoter på inntil 10 lokasjoner i Finnmark.
Støtteforbygninger, snøskjermer på E69 i Nordkapp
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 220m. Skredfaktor middels.
Etablering av ny hovedvannledning i Tromsø
Ny hovedvannledning fra eksisterende endepunkt på Kaldslettnes, til Larseng på Kvaløya og videre til Balsnes/Vikran. 6,5 km sjøledning og 1 km på land.
Vedlikehold av veitunneler i Troms og Finnmark fylkeskommune
Totalt 51 917 meter tunnel. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av 41 tunneler, hvor av: Tromsø- 8 Harstad-3 Senja-19 Lyngen-3 Nordreisa-1 Skjervøy-2 Sørreisa-1 Ibestad-2 Tjeldsund-1 Storfjord-1
Rassikring på Rv 85 i Kvæfjord
Skredfaktorkategori lav. 8m lengde. Skredtype, sørpe.
Utdyping av farled, innseiling Tanafjorden
I Regional transportplan 2018-2027.
Forsterke og forhøye damm i Honningsvåg
Prioritering Høy. Krav fra NVE.
Nybygg av gangveg/fortau i Ersfjordbotn i Tromsø kommune
Fortau i Ersfjordbotn, mellom Ersfjordbotn skole og Ersfjordeidet kunstgressbane/Blåmann skatepark.
Etablering av ny renseløsning (slamavskiller), ny avløpspumpestasjon og rehabilitering av vann‐ og avløpsledninger i Golnes i Vadsø kommune
Vadsø vann og avløp KF skal rehabilitere VA‐anlegg i tettstedet Golnes i Vadsø kommune. Det skal skiftes ut vann‐ og avløpsledninger, etableres ny renseløsning (slamavskiller) og utslippsledning til sjø. Det skal også monteres ny avløpspumpestasjon som skal tilkobles ledningsanlegget.
Nybygg av høydebasseng med tilhørende ventilhus i Sørvik, Harstad kommune
Harstad kommune skal bygge nytt høydebasseng med tilhørende ventilhus i Sørvik, Harstad kommune. Høydebassenget skal etableres som et frittbærende sirkulært basseng med volum på ca 530 m3. I tillegg skal det etableres ventilkammer og adkomst til bassengtaket.
Etablering av nye garderober samt nytt ventilasjonsanlegg mm i brannstasjon i Sørreisa
Nye garderober med dusjer og toaletter samt nytt møterom tørkerom , generell opppusning etc. Nye ventilasjonsanlegg samt ombygning av sanitæranlegg samt nye eltekniske anlegg.
Etablering av ny adkomstvei og gangfelt og opparbeidelse av adgangskontrollområde til Garnison i Porsanger
Det skal etableres ny adkomst til Garnison i Porsanger som lokaliseres i eksisterende avkjøring fra E6 nord for leiren. Det skal etableres ny avkjøring med gangfelt, ny veg med midtdeler, adgangskontrollområde med avkjøringslomme og rundkjøring. I adgangskontrollområdet skal det etableres skyveporter, bommer og et lite bygg - Diákka. I tilknytning til adkomstvegen skal dagens gang- og sykkelsti forlenges. Eksisterende gjerdetrase med porter ved ny adkomst skal reetableres i området.
Utbedring av Sandnes kulvert på Fv 885 i Sør-Varanger
I handlingsprogram for fylkesveg 2019-2022. Dårlig bæreevne.
Oppgradering av varslingsanlegg, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. 80m. Skredfaktor middels.
Rassikring/terrengtiltak på E6 Melkelva, Langfjorden i Alta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. 30m. Skredfaktor middels.
Etablering av ny vannledning og tilhørende kummer i Skjervøy kommune
Etablering av ny vannledning 225mm og tilhørende kummer fra Sandøra Øst til Hollendarvika, samt legging av trekkerør for fiber. Total lengde på vannledningen er ca 1.450 m. Det skal også gis tilbud på opsjon om etablering av gruset tursti over ledningstraséen.
Rehabilitering av bru langs Fylkesveg 7910 på Rebbenesøy i Karlsøy
Det skal bygges ny bru / kulvert med en lengde på 3,5 meter og 6,5 meter bredde.
Oppgradering av adkomstvei til Idrettshallen i Karasjok kommune
Nytt veikryss, asfaltdekke og bussnuplass. Kontrakten innholder også opsjon på oppgradering av veier og plasser rund idrettshallen.
Nybygg alternativt ombygg/tilpasning av bussdepot i Honningsvåg i Nordkapp kommune
Troms og Finnmark fylkeskommune (leietaker/oppdragsgiver) skal etablere nytt bussdepot i Honningsvåg gjennom en langsiktig leiekontrakt. I denne sammenheng inviteres det til å inngi tilbud på nybygg eller ombygging/tilpasninger av eksisterende bygg med tilhørende uteområder
Utskifting av rekkverk i Finnmark 2023
Alta kommune, Hammerfest kommune, Måsøy kommune, Nordkapp kommune, Lebesby kommune og Gamvik kommune
Rassikring ved Rv 85 Brattelva i i Kvæfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. 40m. Skredfaktor lav.
Rassikring ved E10 Stenhaug i Tjeldsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, sørpe. 453m. Skredfaktor lav.
Rassikring ved E10 Staksvollstranda i Tjeldsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 175m. Skredfaktor lav.
Nybygg av bru langs Fylkesveg 863 på Ringvassøya i Karlsøy kommune
Brua er på 14 meter, og den nye bruen vil ha 6,5 meter kjørebane.
Etablering av nytt kommunalt avløpsanlegg på Langhågen i Sørreisa kommune
- Etablering av nye kommunale selvfallsledninger for spillvann - Etablering/sanering av private stikkledninger for spillvann - Etablering av ny pumpeledning for spillvann, 226 m, hvorav 200 m i sjø - Etablering av ny avløpspumpestasjon med overbygg og overløpsledning - Boring for selvfallsledning under fylkesveg
Etablering av veikryss på Rødskjær havn i Harstad kommune
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.