Ny vei og bru på E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden), K06
Omlegging av E8 utenom bebyggelsen ved bygging av vel 9,7 km ny vei inkl ny bru (870) over Ramfjorden.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Bardufoss - Finnfjordbotn
Melding med forslag til konsekvensutredning ligger til behandling hos NVE. 32 km ledning. To alternative traseer. Planlegger å skifte ut den eldste av de to eksisterende linjene (byggeår 1962) men en ny 132 kV kraftledning med overføringskapasitet på 329 FeAl. Mastene bygges av brunfarget komposittmateriale eller som limtremaster med en høyde på 16-25 meter. Kraftledningen vil berøre kommunene Målselv, Sørreisa og Lenvik. Avhengig av trase som velges så ligger ca 10 km i Målselv kommune, ca 20 km i Sørreisa kmmune og 2 km i Lenvik kommune. Det antas at byggingen vil gå over en periode på ca 12-18 månader. Kostnad er ukjent.
Etablering av ladeinfrastruktur for elektriske busser i Troms og Finnmark fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune v/avdeling for samferdsel skal ut på konkurranse på ladeinfrastruktur for elektriske busser. I den forbindelse ønsker vi å invitere alle interessenter til å sende høringsinnspill på den foreløpige kravspesifikasjonen som er utarbeidet samt andre innspill som kan være nyttig.
Rassikring for snø og stein på Fylkesveg 882 i Loppa kommune
Øksfjordbotn: Stive støtteforbygninger: 360 meter med høyde på 4 meter. Fanggjerder: 92 meter med høyde på 5 meter. Seivikbukta: Stive støtteforbygninger: 334 meter med høyde 4 meter. 74 meter med høyde 5 meter. Fanggjerder: 135 meter med høyde 4 meter. Hamnbukt/Stranda: Stive støtteforbygninger: 900 meter med høyde 4 meter. 1628 meter med høyde 5 meter. Fanggjerder: 66 meter med høyde 5 meter. Bukta: Stive støtteforbygninger: 406 meter med høyde 4 meter. 626 meter med høyde 5 meter. Fanggjerder: 166 meter med høyde 4 meter.
Nybygg av radaranlegg i Vardø kommune
En huskropp med tårn och ca 1 km vei.
Etablering av kommunale lokaler i Tromsø kommune
GNR/BNR: 200/1783, 200/1207 og 200/4050
Etablering av vann- og avløpsanlegg i forbindelse med utbygging av boligfelt i Harstad kommune
Etablering av nye vann- og avløpsanlegg i forbindelse med utbygging av boligfeltet Mustaparta II. Det skal samtidig avsettes stikkledninger for vann og avløp til Bergseng nye skole. Det skal etableres totalt ca 1200 meter ledningstraseer inkludert overvann til sjø. Ca 500 meter ny vei.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger og næring på Bergsvågen i Harstad
Det planlegges 87 leiligheter og 3000 kvadratmeter med næringsarealer. 4 hus, 4-5 etasjer.
Utdyping av fiskerihavn, Brenesholmen i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av bru langs Fylkesveg 863 på Ringvassøya i Karlsøy kommune
Brua er på 14 meter, og den nye bruen vil ha 6,5 meter kjørebane.
Oppføring av nytt avløpsrenseanlegg på Akkasæter ved Blåtind skytefelt i Målselv kommune
Parkeringsarealer, infrastruktur, teknisk bygg, høydebasseng og et renseanlegg.
Etablering av ny adkomstvei og gangfelt og opparbeidelse av adgangskontrollområde til Garnison i Porsanger
Det skal etableres ny adkomst til Garnison i Porsanger som lokaliseres i eksisterende avkjøring fra E6 nord for leiren. Det skal etableres ny avkjøring med gangfelt, ny veg med midtdeler, adgangskontrollområde med avkjøringslomme og rundkjøring. I adgangskontrollområdet skal det etableres skyveporter, bommer og et lite bygg - Diákka. I tilknytning til adkomstvegen skal dagens gang- og sykkelsti forlenges. Eksisterende gjerdetrase med porter ved ny adkomst skal reetableres i området.
Etablering av nye garderober samt nytt ventilasjonsanlegg mm i brannstasjon i Sørreisa
Nye garderober med dusjer og toaletter samt nytt møterom tørkerom , generell opppusning etc. Nye ventilasjonsanlegg samt ombygning av sanitæranlegg samt nye eltekniske anlegg.
Oppgradering av vann-og avløpsanlegg i Vardø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utskifting av rekkverk og nye kantdragere på bru i Tromsø
I tillegg til brurekkverk skal det også tilstøtende rekkverk byttes.
Utdyping av fiskerihavn, Tromvik i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av hovedledning kloakk/vannledning i Storfjord
Gjenstående trase fra omsorgsboligene på Olderslette og ned til sjøen
Etablering av ny hovedadkomst nord til Garnison i Porsanger
Det skal etableres ny hovedadkomst nord til Garnison i Porsanger som lokaliseres i eksisterende avkjøring fra E6 nord for leiren. Det skal etableres ny avkjøring med gangfelt, ny veg med midtdeler, adgangskontrollområde med avkjøringslomme og rundkjøring. I tilknytning til adkomstvegen skal dagens gang- og sykkelsti forlenges. Eksisterende gjerdetrase med porter ved ny adkomst skal reetableres i området.
Nybygg av brygge i Kjøllefjord
Komplett leveranse av ca 40 meter lang flytebrygge med landgang og fortøyning.
Etablering av fiberkabeltrasé i Tjeldsund kommune
Bygging av fiberkabeltrasé mellom rådhuset på Evenskjer og til Statnett sitt bygg i Boltås i Tjeldsund kommune.
Utbygging av høyhastighets bredbånd i Troms og Finnmark fylkeskommune
4 delkontrakter. Bredbåndsutbygging i kommuner i Troms og Finnmark fylkeskommune - tilskuddsprosjekt tildeling 2022.
Utvidelse av bensinstasjon med dekkhotell samt etablering av ladepunkter i Harstad
Hensikt med planarbeidet er å utvide dagens drift av bensinstasjonen i Sørvik med dekkhotell, samt å modernisere bensinstasjonen med ladepunkter til elbil – både hurtiglading og langtidslading. Dekkhotellet vil bestå av uisolerte 100% resirkulerbare plasthaller Hurtiglading med takoverbygg 194 m2. Plasthall 504 m2.
Skredsikring med steinspranggjerde/fanggjerde langs Fylkesveg 7804 i Ibestad kommune
Bygging av steinspranggjerdet/fanggjerde (30 meter + 70 meter). Gjerdet skal ha en styrke på 3000 kJ.
Utbygging av høyhastighets bredbånd i Båtsfjord kommune
Bredbåndsprosjekt i Finnmark - tildeling 2023. 2 delkontrakt. Alta - Årøya og Båtsfjord.
Ny vann-, spillvann- og overvannsledning i Honningsvåg
Prioritering Høy. Ledning Storgata, fra rundkjøring til skolen.
Sanering av slamavskiller og avløpspumpestasjon i Harstad kommune
Sanering av eksisterende slamavskiller og avløpspumpestasjon inkludert omlegging av VA-ledninger og kummer og reetablering av veier som berøres av gravearbeidet.
Sammenkobling av vannledning i Nesseby
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utbygging av høyhastighets bredbånd i Alta kommune
Bredbåndsprosjekt i Finnmark - tildeling 2023. 2 delkontrakt. Alta - Årøya og Båtsfjord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.