Alle aktuelle anleggsprosjekter i Trøndelag fylke

Flatanger (6)
Frosta (0)
Frøya (7)
Grong (1)
Heim (5)
Hitra (9)
Holtålen (3)
Inderøy (3)
Leka (5)
Levanger (11)
Lierne (3)
Malvik (9)
Melhus (10)
Meråker (9)
Namsos (7)
Oppdal (14)
Orkland (10)
Osen (2)
Overhalla (6)
Rennebu (9)
Rindal (0)
Røros (7)
Selbu (11)
Skaun (11)
Steinkjer (12)
Stjørdal (7)
Trondheim (35)
Tydal (2)
Verdal (11)
Åfjord (17)
Ørland (10)
Utbygging av E6 Ranheim-Værnes, ny 4-felts veg med doble tunnelløp, Trondheim
Energi-sertifisering ISO 50001. Tilbudskonkurranse basert på BVP-metoden (Best Value Proccurement). Totalentreprise med samhandling i prosjektutviklingsfasen. Planlagt oppstart Q3 2019. 22 900 m. Være-, Stavsjø-, Helltunnelen og den nye doble Hommelviktunnelen. *Acciona Construcción, S.A. med Leonhard Nilsen & Sønner AS, Acciona Mantenimiento de Infraestructuras S.A. som underleverandører.
E6 Sluppen-Stavne i Trondheim, E2 ny Sluppen bru/Nydalsbrua
Leverandør av skåkabel: Freyssinet. Fakta om prosjektet: • Lengde Osloveien: ca 1,2 km • Ny bru over Nidelva • Eksisterende Sluppen bru bygges om til gang- og sykkelbru • To nye bruer over Leirelva • Tunnelportaler for den fremtidige Byåstunnelen • Ny gang- og sykkelveg
Nybygg av vindkraftverk i Selbu
Inntil 75 vindturbiner med en moninell effekt på mellom 2 og 5 MW per turbin. Total installert effekt vil være inntil 200 MW.
Utvidelse og ombygg av transformatorstasjon m.m. på Blåsmo i Orkland kommune
Utvidelsen er planlagt på dyrket mark rett nord for eksisterende stasjonsområde, og innebærer blant annet bygging av et nytt 420 kV utendørs koblingsanlegg, to nye transformatorsjakter, et kontrollhus og et lager/garasje-bygg på totalt ca. 630 m2. Det nye stasjonsarealet er på ca. 28 dekar (inngjerdet område). Statnett søker også om å bygge en ny, ca. 500 meter lang, permanent adkomstvei fra Gryttingvegen/Prestmovegen til stasjonen. Søknaden inkluderer omlegging av flere av dagens luftledninger som enten passerer eller går inn til dagens stasjon. Dagens 300 kV koblingsanlegg skal rives når det nye stasjonsanlegget er satt i drift.
Nybygg av gang- og sykkelveg over Nidarø ved Spektrum i Trondheim
Gang- og sykkelbru over Nidelva på Nidarø.
Nybygg av infrastruktur for hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i 15-20 år. Tomtene skal etterhvert selges både enkeltvis og til større utbyggere.
Nybygg av gang- og sykkelveg over kanalen nær Ravnkloa i Trondheim
Gang- og sykkelbru over Kanalen, mellom Ravnkloa og Brattøra / Vestre kanalhavn.
Separering av avløpsnett i Trondheim, fase 4
Separering av avløp. Sluppenvegen-traseen er ca 600 meter. Bekkeåpningstraseen er ca 700 meter. Vannforsyning i området forsterkes.
Ny Brå bru på Fv 707 i Trondheim
73m betongbru inkl g/s-veg. Vegomlegging
Ny sjøkabel over Folda, Nærøysund og Namsos kommune
Tensio TN søker om å bytte ut dagens 66 kV kabel over Folda fra Abelvær i Nærøysund kommune til Jøa i Namsos kommune, med en ny 132 kV kabel. Tensio søker om to ulike ilandføringsalternativer på Abelvær i Nærøysund kommune: •Alternativ 1 Jøa-Tømmervika (Abelvær), ca. 6,9 km lang. Likt som dagens ilandføringspunkt. Innebærer bytte av to kabelendemaster, to bæremaster og en vinkelmast på Abelvær. Fjerning av 12 mastepunkt. •Alternativ 2 Jøa-Rakvika (Abelvær), ca. 5,9 km lang. Innbærer bytte av to kabelendemaster, en bæremast og en vinkelmast på Abelvær. Fjerning av tre mastepunkt.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytter i Selbu
Området er ca 2000 daa. Gnr/bnr: 23/1, 22/1, 21/1 og 20/5. 300 enheter, tursti på 4,5 km.
Nybygg av park, parkeringsplass og ombygg av gate og park i Trondheim
Formannskapet godkjente etablering av park på Bakklandstorget, oppgradering av Bakklandstorget, oppgradering av Øvre Bakklandet og Nedre Bakklandet fra Lillegårdsbakken til Nygata, og HC parkering og tjenestebilparkering på Øvre Bakklandet 52. Asplan Viak har tidligere utarbeidet et skisseprosjekt som må ligge til grunn for oppdraget. Skisseprosjektet er politisk forankret og det er lite rom for endringer. Dette oppdraget er å videreutvikle eksisterende skisseprosjekt som tilhører gateutforming i Øvre Bakklandet og Nedre Bakklandet fra Lillegårdsbakken til Nygata, etablering av HC parkering, sykkelparkering og tjenestebilparkering på Øvre Bakklandet 52, og resterende areal av Bakklandstorget. Det er avgjørende at gata utformes til å prioritere myke trafikanter og at Bakklandstorget oppleves som en helhetlig og universelt utformet byrom.
Opparbeidelse av infrastruktur for tilrettelegging for næringsbebyggelse i Trondheim
Hensikten med planarbeidet er å regulere et område på ca. 103,9 daa til industri, lager og LNFR. Planområdet består hovedsakelig av skog i dag, samt en del som benyttes av Hestgården i vest. Gårdsdriften er i dag avviklet. Per dags dato foreligger det ikke noe konkret utbyggingsprosjekt, men markedet etterspør næringslokaler og lagerplassUtfylling av del av en ravinedal.
Nytt kaianlegg i Verdal
Gnr/bnr 17/3 og 17/25. Formålet er å få regulert areal for etablering av et nytt offshore-relatert kaianlegg som et ledd i Verdal Production Line (VPL) som skal produsere understell til installasjoner for havvind. Produksjonslinjen består av et kaianlegg for mottak av stål samt en produksjonshall. Kaianlegget vil eies av Trondheim Havn og vil kunne være tilgjengelig for annen aktivitet dersom kapasiteten tillater.
Opparbeidelse av infrastruktur for ny sentrumsbebyggelse mm i Selbu
Planen skal legge til rette for sentrumsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Ny dagligvare, arealer for mindre butikker og servering, leilighetsbygg, arbeidsplassareal kontor, byggevare butikk med tilhørende uteområde. "Biltomta". 45,8 dekar.
Utskifting og oppgradering av vann og avløpsledninger i Hommelvik
Det er et behov for utskifting og oppgradering av vannledninger og avløpsledninger i Hommelvik. Dette er et saneringprosjekt som går over flere år. I første del av prosjektet er det prioritert sanering i Solbakkan, både vann og avløp. Samtidig vil vei i området utbedres. Prosjektet er planlagt oppstartet i 2023
Tilbygg av ventilasjon- og luktreduksjonsanlegg på Høvringen renseanlegg i Trondheim
Det er bestemt å bygge nytt ventilasjons - og luktreduksjonsanlegg for slambygget, de nye anleggene vil bli etablert på taket av slambygget i et nytt bygg på ca 300 kvm. Det skal brukes aktivt kullfilter i luktreduksjonsanlegget.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvidelse av næringsareal i Bjugn
Gnr/bnr: 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 32/56, 32/128, 32/144, 32/145, 32/160, 32/244.
Utskifting av vannledninger og ny fortau i Trondheim
Fra Øystein Møylas veg til Klæbuveien 182. Ca 150 meter.
Utbygging av småbåthavn i Verdal
Tre ulike forslag. Havfrua er ett av forslagene. De to andre er en utvidelse av dagens småbåtshavn og å flytte den til Ørin Nord.
Utvidelse av transformatorstasjon i Tydal kommune
Systemspenning 145 kV. Driftsspenning 132 kV. Tydal Data Center (TDC) planlegger en trinnvis etablering av et nytt datasenter ved Kirkvollen industriområde nord for dagens Nea transformatorstasjon i Tydal kommune, Trøndelag fylke. Tilknytning av datasenteret medfører et betydelig økt forbruk (inntil ca. 400 MW) som det ikke er tilstrekkelig nettkapasitet til i dagens kraftnett. For å kunne realisere tilstrekkelig kraftforsyning til datasenteret, er det behov for en utvidelse av dagens Nea transformatorstasjon.
Nybygg av nasjonal steinpark på Østmarkneset i Trondheim
Ca 10 000 m2. Det skal utarbeides et forprosjekt til landskapsplan, med nødvendige tegninger og beskrivelse, som viser en helhetlig plan for Steinparken. Planen skal ivareta utforming av en genuin steinpark med stor formidlingsverdi samtidig som områdets verdifulle rekreasjonsverdi ivaretas. Planen skal vise etappevis utbygging over tid. Prinsippene for universell utforming skal innarbeides i planen. Forprosjektet skal være grunnlaget for detaljplanlegging av parken og inngå i grunnlaget for kunstprosjektene som vil komme etter hvert. Forprosjektet skal inngå i grunnlaget for å finansiere parken både hos private og offentlige aktører. Det skal utarbeides et illustrasjonsmateriale som gjør det lett for mulige finansieringskilder å forstå stedet og intensjonen med parken.
Oppgradering av distribusjonsanlegg for renset vann til Avdeling for laboratoriemedisin ved Sykehuset Levanger
Avdeling for Laboratoriemedisin har i dag 2 stk Millipore Milli-Q HX7080 renseanlegg som produserer vann mot 2 stk S.D.S.-200 tanker fra Millipore på totalt 400l. Det sitter en pumpe i forbindelse med disse tankene som sirkulerer vannet i en sløyfe som forsyner flere tappekraner og analysemaskiner. Renseanlegget er av eldre kvalitet og det jobbes nå med å sikre stabil drift av anlegget. Oppdragsgiver ønsker innspill fra markedet både på helt nye komplette løsninger for sirkulasjonssystem samt løsning der eksisterende tankanlegg oppgraderes eller bygges om med nye pumper og andre slitedeler som vil sikre kontinuerlig drift.
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge, Trøndelag fylkeskommune
Kontrakten gjelder for Midt-Norge, i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.
Utbedring av fortau Langs Gammel-lina fra Bekkvegen i Trondheim
Fortau langs Gammel-lina fra Bekkvegen og cirka 400 meter nordover skal utbedres. I tillegg skal også VA-anlegg utbedres i Dvergstien og Ringvegen.
Rehabilitering av bru på E39 i Orkland kommune
Fjerning og reetablering av kantdrager og rekkverk, arbeid med bakvegg med vinger, mekanisk fuge, myk fuge, lagerarbeid, mekanisk reparasjon under bruplate.
Ny gang og sykkelveg på Fv 12 Vallstad-Lysthaugen i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 3400m.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Steinkjer
Gnr/bnr: 214/1, 211/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 23, 24, 25, 26 og 35.
Opparbeidelse av infrastruktur for tilrettelegging av område for næringsutvikling, forretning, tjenesteyting mm i Røros
Gjøsvika AS ønsker å tilrettelegge planområdet for næringsutvikling, herunder produksjonslokaler, forretningslokaler, lokaler for tjenesteyting og kontorvirksomhet, samt tilhørende kjøreadkomster og parkeringsplasser for bil og sykkel. Mer konkret har planarbeidet som formål å: Legge til rette for etablering av varierte typer næringsvirksomhet på området, dvs. industri, forretning, tjenesteyting og kontor. Sikre god trafikkavvikling, herunder ny, felles avkjøring (kryss) fra Fv.30, nødvendige adkomstveger for alle typer transport og myke trafikanter som ferdes langs Fv.30. Sikre gode parkeringsløsninger for bil og sykkel. Sikre god utnyttelsesgrad og tilstrekkelige byggehøyder innenfor planområdet.
Utbedring av vei i Åfjord kommune
Ca. 650 meter. På strekningen skal det etableres nytt rekkverksfundament, og utføres utbedring av veibanen, det skal også byttes stikkrenner og legges lukket drenering for bedre overvannshåndtering.
Kabling av luftledninger (66 kV) i Verdal
Lengden på dagens luftledning som søkes omgjort er om lag 650 m. Kabeltrase vil bli lagt om i henhold til kart, slik at lengde på ny trase vil bli om lag 750 m.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Stjørdal
Gnr/bnr: 162/366, 435 mfl. Cca. 63 daa.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept hyttefelt. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Storbrenna Sør, ca 48000 m2, Storbrenna Øst ca 28500 m2.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept næring og overnatting. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Areal Tjurrufattjuva øvre 6.500 m2. Tjurrufattjuva nedre 12.600 m2. Byggesone øvre, 1000 m2 næring/overnatting. Byggesoner nedre 26 enheter.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Fagerlia, Meråker
Konsept hyttefelt og utleie. Formålet med planen er å tilrettelegge for fritids- og nærings bebyggelse i tillegg til vei, fellesparkering, friområder og turdrag /løyper i samsvar med utarbeidet konseptbeskrivelse. Konsept for utbygging er høy grad av landskapstilpasning, med tradisjonelle hyttetomter vest for Fagerliveien og mindre enheter for utleie og næringsdrift med fellesparkering øst for Fagerliveien. Intensjonen er at naturinngrep kan gjøres så skånsomt som mulig med lite miljøavtrykk. Areal, Tjurrufatmyra 27500 m2, Brennestue 2900 m2.
Opparbeidelse av infastruktur for nybygg av boliger i Steinkjer
Gnr.189/Bnr.234, Gnr.189/Bnr.235, Gnr.189/Bnr.237, Gnr.189/Bnr.239. Mulighetsstudien viser 37 enheter.
Rehabilitering av støyskjermer i Trøndelag, 2023
Rehabilitering av 5 støyskjermer i Trøndelag, fra Verdal i nord til Kyrksæterøra i sør. Arbeide vil bestå i riving av eksisterende skjerm/gjerde og etablering av ny støyskjerm. Oppdraget inneholder både plasstøpte betongfundament og prefabrikkerte betongelementer med vingefundamenter. Det skal også etableres/flyttes en liten støyvoll. Parseller: - Verdal. - Levanger. - Børsa. - Orkanger. - Kyrksæterøra.
Etablering av infrastruktur for boligområder i Klæbu
Infrastruktur for ca 40 boenheter.
Vedlikehold av elektriske anlegg på riksveg og riks- g/s-veger i Trøndelag fylkeskommune
Oppdraget omfatter i hovedsak strekningsbytte av belysningsarmaturer knyttet til elektriske anlegg.
Utbygging av eneboligtomter i Rørvik
Det er for lite boligtomter på Rørvik sentrum – eneboligtomter, og det er en stor etterspørsel. På Byåsen er det regulert et område – deler av planen «Byåsen 7» - med til sammen 34 tomter, som ikke er utbygd. Dette området er ikke utbygd fordi det er behov for avklaringer rundt kulturminner. Avklaring med kulturminner 2024 (2,1 mill kr) og opparbeidelse av feltet i 2025 (10 mill kr).
Etablering av pumpeledning for nytt avløpssystem i Frøya kommune
Entreprise E4: Pumpeledning Hammarvika - Nabeita RA som en del av prosjektet: Nytt avløpssystem Frøya.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.