Alle aktuelle anleggsprosjekter i Vestvågøy

Etablering av fortau gjennom ytre del av Stamsund mellom Hartvågen og Gimle i Vestvågøy
Ca. 1,1 km fortau gjennom ytre del av Stamsund mellom Hartvågen og Gimle.
Tilrettelegging for kaianlegg, med tilhørende bygg for fiskenæring, boliger, fritidsboliger mm i Vestvågøy
Planområdet omfatter gnr 61 bnr 49, bnr 52 og deler av gnr 61 bnr 53, bnr 2. Planforslaget legger opp til at det kan etableres en forlengelse av dagens kaiareal på Leirvik, med flytebrygge, og næringsbygg i tilknytning til fiskerinæring. I tillegg ønskes det å legge til rette for en bolig og noen rorbuer som skal benyttes som fritidsboliger, eventuelt til utleie.
Separering av spill- og overvannsledninger på Storeidøya i Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommune planlegger å samle kommunalt spillvann fra områdene Leknes, Fygle og Gravdal til et fremtidig felles renseanlegg for spillvann på Storeidøya. Dagens ett-rørsystem for avløp gjør det vanskelig å få til et velfungerende renseanlegg grunnet store overvannsmengder sammen med spillvannet. Det er derfor viktig å separere spillvann og overvann i to rørsystemer slik at spillvann kan føres til renseanlegg, og overvann kan slippes urenset ut i resipient.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger i Vestvågøy
Etablering av infrastruktur for 20 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.