Alle aktuelle anleggsprosjekter i Bodø

Nybygg av hydrogenfabrikk i Bodø
Gnr/bnr: 138/ 2507,2526, 3561. 4216, 4694, 4749 145/13. Adresse: Langstranda 5A, 5B, 7 og 9. Hydrogenfabrikk med tilhørende bunkringsanlegg og kai på deler av eiendommen gnr/bnr, 138/4749.
Vedlikeholdsarbeider med fjellsikring for Nordland fylkeskommune 2023-2025
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1 år av gangen i 2 år 2026-01-01 til 2026-12-31 2027-01-01 til 20277-12-31.
Oppgradering av ledelys i tunneler på Nordlandsbanen
Belysning rømningsvei tunneler NB. Led ledelysning i opptil 13 tunneler. 11 tunneler med lengde over 1000 meter og to særskilte brannobjekter.
Isnett, fanggjerde og støtteforbygninger på Fv 7490 Flågan Tårnvik i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 1000m.
Kollektivtiltak langs Riksveg 80, Bypakke Bodø
Gjeler Tverlandet, Åsen, Støver, Mørkved og Myra kollektivholdeplass.
Separering og oppgrdaering av vann- og avløpsledninger samt utskiftning av overbygning for vei og nyetablering av fortau i Bodø
Separering av AF-ledning til overvann - og spillvannsledning, nye vannledninger (inkl. VL 225 for brannvannsdekning til boligprosjektet I-Parken i Skillbakken) og nye stikkledninger til boliger. I oppdraget inngår også utskiftning av overbygning for vei, nyetablering av fortau i Skillbakken og fartshump i Lagårdsveien, samt etablering av gatelys.
Etablering av sykkelvei gjennom Bodø sentrum
Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Rønvikgata til Parkveien.
Nybygg av vei for nybygg av boliger i Bodø
Planarbeidet omfatter eiendommen gnr. 23/4, 23/9, del av 23/12, 23/35 og 23/152. Ca 16 eneboliger og 10-20 leiligheter. Evt. sol og vindenergi. Infrastruktur opparbeidet.
Etablering av vannforsyning til skumanlegg for helikopterplattform ved sykehus i Bodø
Levering, installasjon og montering av vannforsyning til skumanlegg for helikopterplattform.
Renovering av vann -og avløpsledninger med tilhørende 6 kummer på Toppen som lokalisert på Jensvoll i Bodø kommune
Bodø kommune skal renovere ca. 50 meter vann -og avløpsledninger med tilhørende 6 kummer i forskjellige størrelser og funksjoner på Toppen som lokalisert på Jensvoll i Bodø kommune. Det skal rives og reetableres en stablet steinmur på ca. 10m, samt at det skal rives en støpt betongmur på ca. 4m. Betongmuren skal rives og kjøres bort og terrenget skal arronderes.
Fornyelse av pumpeledning og kummer i Sjøgata i Bodø
Rørfornye ca. 650 meter med PVC DN400 pumpeledning i Sjøgata, Bodø kommune.
Konsulenttjenester for revurdering, flomberegninger og dambruddsbølgeberegninger for dammer i Bodø kommune
5 dammer. Dam Vestre Svartvatn Vollenvassdraget 3880 Fyllingsdam 2 Dam Svartvatn Vollenvassdraget 2714 Murdam 2 Dam Øvre Vollvatn Vollenvassdraget 3878 Fyllingsdam 2 Dam Nedre Vollvatn Vollenvassdraget 3879 Fyllingsdam 2 Dam Vågøyvatn Bodøgårdselva 2986 Betong gravitasjonsdam med fyllingsdamtilslutninger 2
Oppføring av skjermvegg ved skole i Bodø kommune
Skjermvegg mellom Bodø VGS og Aspåsveien. Skjermveggen oppføres i vedlikeholdsfrie trematerialer. I dette arbeidet inngår også oppføring av nytt fundament for deler av skjermveggen, samt forsterkning av eksisterende støttemurskonstruksjon for øvrige deler av skjermveggen.
Utvidelse og oppgradering av parkeringsplass ved kirkegård i Bodø kommune
Eksisterende parkeringsplass skal utvides og oppgraderes. Parkeringsplass skal utvides i hovedsak mot sør. Terrengvollen mellom parkeringsplass driftsbygg fjernes. I vest stenges adkomst til midlertidig p-plass. Parkeringsplassen vil få 71 plasser fordelt på 6 rader. Det er 3 stk HC plasser.
Kjøp av IR-skanning for asfaltarbeider i hele Norge, 2023
Oppdraget omfatter IR-skanning av asfaltarbeider i 21 dekkekontrakter som gjennomføres i 2023: 11-2023-04 Rv og ev - Sør Rogaland 11-2023-05 Rv og ev - Nord Rogaland 15-2023-03 Rv Møre og Romsdal 18-2023-01 Helgeland og Salten 18-2023-02 Hålogaland 30-2023-01 Gamle Østfold fylke og Follo 34-2023-05 Oppland 34-2023-06 Hedmark 38-2023-01 Vestfold 38-2023-02 Telemark 42-2023-01 Aust-Agder 42-2023-02 Vest-Agder 46-2023-01 Ev og rv i Hordaland 46-2023-02 Ev og rv i Sogn og Fjordane 50-2022-05 Trøndelag egenskapskontrakt 50-2023-03 Rv nord i Trøndelag 50-2023-04 Rv sør i Trøndelag 54-2023-01 Sør- og midt-Troms 54-2023-02 Nord-Troms inkl. Tromsøområdet 54-2023-03 Vest-Finnmark 54-2023-04 Øst-Finnmark
Konsulentoppdrag for geologisk kompetanse i forbindelse med bygging og utbedring av nye og gamle veger i Norge
Den nye avtalen mellom NGU og Vegvesenet ar fire hovedområder: Berggrunn, løsmasser og vegprosjekt Georelatert naturfare Miljøgeologi Ressursgeologi
Etablering av kunstinstallasjon i form av et juletre ved havnen i Bodø
Treet er per nå omtrent 2,1 meter bredt, 3,6 meter høyt og med et fundament på 1,9 meter i dybde. Prosjektet tar sikte på at treet er ferdig produsert og montert til 1. desember 2023. Plassering er tenkt i enden av Storgata, ved havnen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.