Alle aktuelle anleggsprosjekter i Sula

Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde ved Fyllingen Slipp i Langevåg
Hensikten med reguleringsplanen er å detaljr egulere eiendommen 99/33 - 70 - 372 - 373 - 375 og 376 til boligområde , herunder: BKBH til område for høgblokker. BKBL1 til område for lavblokk. BKBL2 til område for terrasseblokk. BFS1 og BFS2 til område for eneboliger. BFS3 til tilleggsareal for eksisterende boligområde. Areal for Høgblokker - BKBH 6085,77 Areal for Lavblokker - BKBL1 1438,89 Areal for Lavblokker - BKBL2 2055,99 Frittliggende småhusbebyggelse - BFS1 764,74 Frittliggende småhusbebyggelse - BFS2 1499,88
Forberedende arbeider for etablering av nytt avløpsrenseanlegg på Kongshaugen i Sula kommune
Entreprise E00 omfatter følgende: - Forberedende arbeider tomt for administrasjonsbygg og påhugg for tunneler - Etablering av fortau og ombygging av eksisterende kommunal vei frem til nedkjøring til industriområdet - Fremføring VA-ledninger i vei/fortau - Fremføring trekkrør for el-kabler fra nettstasjon til tomt for administrasjonsbygg - Etablering av grøfter for VA-ledninger fra adkomsttunnel og over kommunal vei og ut i fjorden
Oppgradering av fortau og vei i Langevåg
Oppgradering av Legane - utbetring av køyrevegen samt etablering av nytt fortau på strekninga frå Søre Lambertgard og fram til krysset med Molværs brauta. Gnr./bnr. 109/6, 17, 188, 198, 200, 209, 215, 259, 319, 329, 330, 347, 391, 392, 393, 394, 476, 478, 512, 513, 560, 590 – Legane 29 – 77 – Langevåg – Sula kommune.
Etablering av pumpestasjon i Sula
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Rehabilitering og utbygging av veglys i Møre og Romsdal fylkeskommune
Kontraktsarbeidet omfatter utbygging av veglys og utskifting av eksisterende armatur som trafikksikringstiltak, fordelt på åtte lokasjoner i Møre og Romsdal. Veistrekninger det skal utføres arbeid på: - Fv.64 og Fv.6072 Bruhagen - Fv.61 Hareid - Fv.61 Botnen - Fv.663 Elnesvågen - Fv.538 Frænavegen - Fv.659 Brattvåg - Fv.61 Hallekrysset - Fv.61 Sula
Trafikksikkerhetstiltak langs vei på Fiskarstrand
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Trafikktryggingstiltak langs skolevei på Furneset i Sula
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Trafikksikkerhetstiltak langs vei på Mauseidvåg
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.