Alle aktuelle anleggsprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (2)
Aure (8)
Averøy (4)
Fjord (1)
Giske (3)
Gjemnes (1)
Hareid (4)
Herøy (2)
Molde (21)
Rauma (4)
Sande (1)
Smøla (0)
Stranda (7)
Sula (4)
Sunndal (7)
Surnadal (7)
Sykkylven (1)
Tingvoll (5)
Ulstein (2)
Vanylven (4)
Vestnes (2)
Volda (6)
Ålesund (26)
Ørsta (11)
Ny tunnel på Fv 60 Hamregjølet i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,9 (høy). Skredtype snø.
Nytt anlegg ved Voksa ferjekai i Sande
I handlingsprogram 2020-2023. Ytre Sunnmørspakke.
Nybygg av boligområde i Volda
Kommunen står for opparbeidelse av tomter og infrastruktur. 5 tomter.
Oppgradering av Remetunnelene ved Brattvåg i Ålesund
Remetunnelane består av Remefjelltunnelen og Remetunnelen.
Utvidelse av industriområde i Aure
Gnr/bnr: 7/3, 42 og 76. Omregulere eksisterende friområde og naustområde til industriområde. Planområdet er på 53daa.
Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Utvikling av et turistknutepunkt og næringsområde ved Thue på Åheim i Vanylven kommune
Etablering av parkeringsplass for lastebiler sør i området og et turistknutepunkt med rasteplass, bygg med bevertning/utstilling/museum etc, toaletter og lekeplass.
Tiltak på det tidligere kommunale deponiet i Gangstøvika, Ålesund kommune
Formålet ved tiltaket er å sikre at forurensning fra deponiet ikke spres til omkringliggende miljø, og primært da resipienten som er Ellingsøyfjorden.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 64 i Averøy
1.100 meter lang gang- og sykkelveg. Ca 15 meter lang bru.
Nybygg av kraftverk i Vanylven
8,20 GWh. 70 meter vei.
Utskifting av sjøkabel mellom Averøy og Gjenmnes
Oppgradering av 66kV kabel til 132kV.
Asfalteringsarbeider på fylkesveier i Møre og Romsdal 2023
2 delkontrakter. 01-15-2023-01 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal 01-15-2023-02 Fylkesveger Sunnmøre
Kollektivtiltak på E136 Sykehuset i Ålesund
E136 Kollektivknutepunkt - Ålesund sjukehus. Som en del av Bypakke Ålesund, skal det på E136 ved Ålesund sykehus, Åse, anlegges to nye bussholdeplasser. I arealer for gående mellom sykehuset og bussholdeplassene, skal det legges gatevarme (fjernvarme). Den kommunale 350mm-vannledninga som går under dagens E136 skal legges i ny trase i en utstrekning på ca. 100m. Samtidig med omlegging av busslommestrukturen, blir hovedinngangen til sykehuset flyttet, og Helse Møre og Romsdal skal bygge parkeringshus sør for busslommene. Dette arbeidet vil skje høst-vinter 2023, og i et års tid fremover. Ca. 800m grøfter Ca. 4.700m3 stein og jordmasser til fylling Ca. 3.000m3 stein og jordmasser til fyllplass Ca. 5.000m3 Fk leveres prosjektet Ca. 3.300 tonn asfalt Ca. 3.000m2 bearbeiding av jord Ca. 800m kantstein av granitt Ca. 1.200m2 mur
Asfalteringsarbeider på fylkesveier i Møre og Romsdal 2023
2 delkontrakter. 01-15-2023-01 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal 01-15-2023-02 Fylkesveger Sunnmøre
Ombygg av ledningsanlegg og nybygg av gangveg i Giske
Eksisterande eternit vassleidning (VL) med gjentakande brot og med spesielt utfordrande trase forbi Vigra kyrkje. Grøfta går i stor grad der framtidig gangveg vil bli. Totalt 900 meter. Avløpsleidning og avløp pumpestasjon i same trase. Utførast i to etappar, aust for kyrkja i 2023 og vest for kyrkja i 2024. Prosjektet vil opne for bustadbygging i regulerte felt som har rekkefølge krav knytt til vatn og avløp. Det er ønskeleg å bygge gangvegen samtidig som det blir lagt VA-anlegg
Nybygg av brannstasjon på Harøy i Ålesund kommune
Tidligere prosjektnavn Harøy brannstasjon.
Nybygg av brannstasjon i Stordal
Gnr/bnr 129/1 og 129/3.
Bergsikring av Fv 62 Øksendalstunnelen i Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5966m.
Sanering og nybygg av overflatevannledning på Østre Furmyra i Ålesund kommune
Ålesund kommune ønsker å separere overflatevann fra eksisterende fellesledninger i Østre Furmyr. I forbindelse med dette skal det graves for å legge ny overvannsledning med tilknytning til overvannsledninger nedstrøms. Ved siden av dette skal også eksisterende avløpsledninger og vannledninger utskiftes.
Nybygg av veg, gang/sykkelveg og parkeringsplass mm i Surnadal
Bygging av ca. 550 meter ny veg mellom Industrivegen og Syltøran stadion, inkl. opparbeiding av parkeringsplass ved fotballanlegget, samt gang/sykkelveg frå krysset mot Trelastvegen til Syltøran og stikkveg inn mot tilknytta næringstomter.
Ny infrastruktur for boliger på Elnesvågen i Fræna, etappe 2 mfl
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboligtomter og tomter for leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av gang- og sykkelbru i Ålesund
Strandsona mellom Meierikaia og Volsdalsvågen er den korteste strekningen fra Ålesund sentrum til Volsdalsberga, og den opplagte traséen for gående og syklende mellom disse områdene. Ålesund kommune ønsker å engasjere to team av fagkonsulenter for å få fram ideer for utvikling av denne strekningen. Arbeidet organiseres som et parallelloppdrag, der de to teamene hver for seg utarbeider en mulighetsstudie.
Nybygg av hovedvannledning i Kristiansund
Forslag fra investeringsplan 2016-19.
Etablering av gang- og sykkelveg av Fylkesveg 655 i Ørsta
1100 m gang- og sykkelveg langs FV655 fra Mosflatevegen til Brungotvegen Føremålet med planarbeidet er mellom anna å betre framkomsten og trafikktryggleiken for mjuke trafikantar og redusere talet på avkøyrslar på strekninga, noko som vil gje betre trafikktryggleik og framkomst for alle trafikantgrupper.
Utbedring av de fire fredete steinkvelsbruene langs Fv. 63 i Stranda kommune
Forsterking av bæreevne. Samlet kontrakt for Holebrua, Gjerdebrua og Kopebrua, total kostnad: 30 mnok.
Utbedring av de fire fredete steinkvelsbruene langs Fv. 63 i Stranda kommune
Forsterking av bæreevne. Samlet kontrakt for Holebrua, Gjerdebrua og Kopebrua, total kostnad: 30 mnok.
Utvidelse av masseuttak i Vestnes kommune
Utvidelse av ca. 47.6 daa. Området ligg sør for E136 ved Gjermundnes vgs.
Utfylling i sjø for utvidelse av arealer for næringsvirksomhet i Tingvoll
Utfylling i sjø på ca 2700 m2 for å lage arealer for næringsvirksomhet. Det skal benyttes ca 10 000 m3 reine masser til utfylling.
Ombygging av kryss og vei i Langevåg
Gnr/bnr 59/83 og 6 m.fl
Utvidelse av renseanlegg i Giske
Utviding av reinseanlegget for lagerplass, permanent løysing for Co2 innandørs m.m.
Nybygg av vannledning mellom Stangvik og Kvanne i Surnadal
Ny vannledning ø125 og ø110 PE100 SDR11. Den nye vannledningen knytter Prestelva vassverk og Kvanne vassverk sammen, og sikrer vannforsyningen og øker kapasiteten på vannleveransen i området.
Heving av fangvoll mm på Fv 70 Likkjefonna i Ørsta
Benytte tørrmur. Øke magasinkapasiteten. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,2 (middels). Skredtype snø.
Utvikling av utbyggingsområde i Ørsta
Arbeidet må sluttførast innan 31.10.2023.
Heve fangvoll med tørrmurer på Fv 70 Tryftesvoda i Ørsta
Også øke magasinkapasiteten. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,3 (middels). Skredtype snø.
Eablering av pumpeledning for spillvann i Frei, Kristiansund kommune
Oppdraget omfatter etablering av anlegg som kan pumpe spillvann fra tomtnr. 135/117, til kommunal kum ved kryss Kvalvågveien-FV268. Dette innebærer graving ca. 550m lang (eksisterende) grøft, legge avløpsledning, PE50mm SDR11 og montere kum, på tomtnr. 135/177. Det skal også legges vannledning Ø110 i samme grøft for Kristiansund kommune, 550m. Deler av grøftetraseen må det påregnes fjellsprengning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.