Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringerike

Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 1
Totalt planlegges opptil ca. 250 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 2
Totalt planlegges opptil ca. 250 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Nybygg av flerbolighus og parkeringshus i Hønefoss, trinn 3
Totalt planlegges opptil ca. 250 boenheter på området. Kjøpesenter er tatt ut av planen. Gnr/bnr: 39/131, 86/250. Hønengata 67 og Industrigaten 4.
Utvidelse av hotell samt etablering av boliger og næring i Ringerike kommune
Ca. 30 leiligheter. Etablering av ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården står i dag og utvidelse av hotellet på parkeringsplassen som i dag ligger nord for hotellet. 101 rum. 700m2 næring. Det tilrettelegges for torg mellom bygningene.
Nybygg av boliger i Ringerike
44-66 boenheter. 2-4 etasjer.
Drift og vedlikehold på fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg i Ringerike kommune
Felles utlysning for Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, og deler av Lier.
Nybygg av blokkleiligheter i Ringerike kommune
Byggene tenkes å ha 3 etasjer og innredet loft, saltak, parkeringskjeller og atkomst fra Lagesens gate.
Nybygg av næringsareal og boliger i Ringerike kommune
GBNR 37/64, 37/68 37/98 37/104 og 37/63. 3-5 etasjer. 5-6 huskropper. 4500-5050 BRA.
Nybygg av hovedledninger på Kilemoen i Ringerike kommune
Reservevannkilden skal etableres ved Tjorputten. Det skal legges ledninger fra Tjorputten til vannbehandlingsanlegget på Kilemoen, ca. 2 km. Etablering av trase for råvann fra brønner ved Tjoreputten og til Ringerike vannverk på Kilemoen, samt rentvannledning i samme grøft fra vannverket på Kilemoen og til Tjoreputten samt kumarbeid ved Hen pumpestasjon.
Nybygg av boliger i Ringerike kommune
Fortetting med frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og/eller eventuell lavblokk med inntil 3 etasjer. Det ønskes tilrettelagt for boligtyper i form av eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger, boliger i kjede/rekke eller evt. lavblokk.
Nybygg av boligområde i Hønefoss, trinn 6
Ca. 100 boliger. Kommer bli updelt i flere trinn. Tidligere prosjektnavn Kragstadmarka.
Utbedring av E16/Fv 290 (tidligere fv. 35) Hønefoss sentrum til sykehuset
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2021-2022.
Nybygg av boliger i Hallingby
Ca 2 tomannsboliger og 6 eneboliger. 7 daa. Gnr/bnr 274/2, 274/48 og 274/35.
Nybygg av lager og industri i Hønefoss
Totalt 13 tomter på området.
Nyetablering og oppgradering av lekeområder på flere skoler i Ringerike Kommune
Skolene skal få nytt lekeplassutstyr, samt også oppgradere eksisterende områder.
Oppussing av ishall i Hønefoss
Ombygging og utvidelse med en isflate til.
Sikringstiltak for fire kvikkleiresoner i Ringerike kommune
Sikringstiltak for fire kvikkleiresoner: 864 Follumåsen, 870 Bråten, 1412 Mikkelsplassen Søndre og 1411 Mikkelsplassen Nordre. Hensikten med soneutredningene er å oppnå stabiliserende eller erosjonssikrende tiltak.
Riving og sanering av tre større bygg, samt et lite bygg i Ringerike kommune
Rivning og sanering av tre større bygg, samt et lite bygg i Ringerike kommune. Byggene kommunen skal rive er et eldre skolebygg i Hønegata 9, et hus og en låve i Kragstadveien 41 og et større skolebygg i Osloveien 2. Det foreligger nye miljøsaneringsrapporter og avfallsplaner for bygningene og tilhørende anlegg. Det er også et mindre toalettbygg (67 m2), beliggende i Søndre park som skal saneres
Nybygg av kontor og garasje på leirområde på Rygge, Ringerike kommune
Prosjektet er lokalisert på Rygge. Det skal etableres inne på eksisterende leirområde. Bygningen vil bli i 1 etasje som består av en garasjedel og en del med kontorer og tekniske installasjoner.
Utbygging av bredbånd i Hallingdalregionen, 2023
Listøl, Vikberget-Melbråten, Kolsrud, Geitsund-Rauk, Roløkken-Vallhall, Engan-St.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.