Alle aktuelle byggeprosjekter i Moss

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad, hovedarbeidene Moss sentrum
Ca. 10 kilometer med nytt dobbelt-spor i ny trasé, løsmassetunnel på 400m, tunneler i fjell på 2,7 og 2,3 km, ny Moss stasjon, spor for vending og hensetting (parkering) av tog.
Etablering av depot for vedlikehold av F-35 på Rygge i Østfold
Det nye depotet på Rygge vil utføre fremtidige oppgraderinger og modifikasjoner av jagerflyene. Etablering av vedlikeholdsdepot i Rygge bidrar til å beholde og videreutvikle kompetanse og kapasitet til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av norske jagerfly.
Nybygg av boliger på Kambo i Moss, trinn 3
Mellom ca 700 stk boliger totalt.
Riving av Kiwi-butikk samt gamle Moss avis-huset og nybygg av boliger og næring i Moss kommune
Regulert som del av sentrumplanen. Mulighet finnes for å bygge ut rundt 8000-9000 m2 i 5-6 etasjer.
Nybygg av industriområde ved Mosseporten i Moss
Ca 290 mål. Tomtene er ikke opparbeidet.
Nybygg av leiligheter i Moss kommune, trinn 1 og 2
Byggetrinn 1 har 52 leiligheter fordelt på 2 hus. Byggetrinn 2 har 52 leiligheter av samme størrelse som byggetrinn 1.
Riving av industribygning og nybygg av boliger på Jeløy i Moss kommune
Ca. 9770 m2 BRA-S, ca. 1040 m2 BRA butikk. Gnr/bnr: 1/833, 1/832 og 1/830. Bråtengata 64 og 66/Syrinveien 5. Elbil-lader i parkeringskjeller.
Etablering av massedeponi i Moss kommune
Det er utfordringer med områdestabiliteten i Moss sentrum. Som en konsekvens av dette skal det gjennomføres flere utførelsesentrepriser i dette området. Det er i denne sammenheng behov for deponering av masser. Det skal inngås avtaler med flere leverandører.
Nybygg av boliger i Rygge
2 boligblokker. Blokk 1= 12 boenheter og parkeringskjeller, Blokk 2= 18 enheter. Gnr/bnr: 104/68 og 104/283.
Vannbehandling, separasjon og biotrinn i forbindelse med utvidelse av renseanlegg i Rygge
MOVAR skal utvide Fuglevik renseanlegg (RA) kapasitetsmessig for å inkludere avløpsvann som nå renses ved Kambo RA som skal legges ned. I tillegg har MOVAR fått ny utslippstillatelse, hvor det f.o.m. 2026 settes krav til reduksjon av både, fosfor, nitrogen og organisk stoff. Denne anskaffelsen gjelder Entreprise M2 – Vannbehandling – Separasjon og biotrinn, som omfatter alle renseprosesser fra sand- og fettfang til utløp.
Etablering av avfallssenter ved asfallsplass i Moss kommune
Det skal etableres et nytt avfallssenter ved Solgård Avfallsplass. Avfallssenteret skal etableres på samme område som dagens gjenvinningsstasjon, men det er behov for utvidelse og endring av dagens anlegg og tjenester.
Uttak av fjell ved avfallsplass i Moss
For å øke deponikapasiteten er det behov for å ta ut fjell i området. Uttaket er delt i tre etapper hvor etappe 1 og etappe 2a er omfattet av dette oppdraget. I dette oppdraget skal det tas ut ca. 465 000 fm3.
Etablering av byggegrop i Moss sentrum
Entreprisen omfatter 225 meter byggegrop i Moss sentrum. Byggegropen skal etableres med kraftige støttekonstruksjoner, utgravning og avstivning, samt etablering av betongkulvert. Entreprisen skal også utføre gjennomslag og grensesnittsarbeider mot Mossetunnelen.
Sanering/rehabilitering av VA-ledninger i Moss kommune
Moss kommune skal skifte ut ca. 100m ø100mm vannledning, separering av AF i Marineveien. Ny vannledning blir ø180 PE 100, ny spillvannsledning ø160 PVC. Den eksisterende AF-ledningen ø300 BET skal strømpeføres, og fungere som en overvannsledning.
Utbedring av kryss på Fylkesveg 316 Peer Gynts vei i Moss
Oppgradering av krysset Osloveien/Peer Gynts ve.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.