Alle aktuelle byggeprosjekter i Modum

Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Kostnad 161 MNOK + mva. Inntaket planlegges ved Vikersund arbeidssenter.
Drift og vedlikehold på fylkesveier og fylkes-g/s-veier med tilhørende sideanlegg i Modum kommune
Felles utlysning for Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, og deler av Lier.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 2
Kommer bli oppdelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av boliger i Modum kommune
Ca. 93 daa. Variert boligbebyggelse; for eksempel en blanding av eneboliger, rekkehus og firemannsboliger.
Etablering av opplevelsesenter på Simonstranda
8-900m2, utstilling av premiesamling og utstyr, virtuelt opplevelsessenter, forelesningssal og kafeteria.
Nybygg av bru og fortau i Vikersund
Beregnet gjennomførelsetid: 6-9 måneder.
Etablering av høydebasseng og VA-ledninger i Modum kommune
I tillegg til basseng i området Setersbergveien,må det legges ca. 700m VA-grøft.
Etablering av solavskjerming på skoler i Ringerike
Prosjekt fra budsjett 2023. Prosjektet omfatter 3 skoler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.