Alle aktuelle byggeprosjekter i Lørenskog

Nybygg av boliger på Fjellhamar Øst i Lørenskog
10000-12000 kvm tomt, totalt hele området 60000-70000 kvm. Fire grunneiere.
Nybygg av lokaler for undervisning, sykehusfunksjoner og tjensteyting l i Lørenskog
Nordbyringen 1 m. fl, gbnr. 113/1, 234, 248 og 150/46 Total BRA 31000. 6-7 etasjer. For fase 2 skal de ulike reguleringsformålene beskrives nærmere med tanke på parkeringsnorm, antall arbeidsplasser og hvordan bruken av bygget bidrar til å utvikle området. Planens hovedintensjon er å sikre en fleksibilitet som inneholder arealformålene tjenesteyting, undervisning og sykehusfunksjoner. Om ikke OsloMET etablerer sin Romerikscampus på Nordbyhagen vil fase to av prosjektet fremdeles ligge noe inn i framtiden, men hovedbruk vil uansett være sykehusfunksjoner og undervisning. Dette vil sikre Ahus en fremtidig arealreserve.
Omlegging av spillvannsledning i Lørenskog
En høy andel av spillvannsnettet i området Fjellhamarskogen/Langgrunna er et aldrende fellessystem og består hovedsakelig av betongrør. Prosjektet forventes ferdigstilt innen utløpet av 2024.
Utvidelse av videregående skole i Lørenskog
Bygges ut med 350 stk nye elevplasser.
Nybygg av blokkleiligheter på Skårer vest i Lørenskog, trinn 5
1000-1100 leiligheter totalt på feltet. Badekabiner - Tigbro.
Nybygg av felleshus med kontor og nærbutikk l i Lørenskog
Nordbyringen 1 m. fl, gbnr. 113/1, 234, 248 og 150/46 Total BRA 31000. 6-7 etasjer. Prosjektet er delt opp i to faser, der fellesbygget med dagligvarehandel er tenkt som fase én. Fellesbygget er lagt nord for dagens hovedinngang til sykehuset med intensjon om å skape torgarealer som møteplasser for å forbinde ny og gammel bebyggelse. Fellesbygget vil styrke en framtidig utvikling mot nord. Det nye fellesbygget vil ha varierende høyde på mellom tre og sju etasjer, noe som er høyere enn dagens bebyggelse i området, og høyere enn 20 meter gesimshøyde angitt i gjeldende regulering. Fellesbygget vil likevel være tilnærmet høyden på sykehusets hovedbygg. Hovedbruk av ny bebyggelse vil være kontorer for administrasjonen på Ahus, men det åpnes også opp for muligheten for noen behandlingsrom. Dagens nærbutikk på Ahus-området vil bli flyttet inn i første etasje og økes til ca. 1 300 kvm. Dagligvareforretningen har behovet for 20 parkeringsplasser, tilsvarende dagens behov. Intensjonen er å få bygget første fase så raskt som mulig
Etablering av ny vannledning samt bygging av gang- og sykkelvei m.m i Lørenskog
Etappe 1: Nordliveien - Skåreråsen. Etappe 2: Skåreråsen - Skårersletta. Etappe 2 består av to deler, A og B.
Flomreduserende tiltak i Lørenskog kommune
Prosjektene gjennomføres som tre separate prosjekter, og vil fremlegge egne saker for beslutning om gjennomføring. Røykåsbekken, flomreduserende tiltak – boring og VA trase Røykåsbekken, flomreduserende tiltak – fordrøyningsbasseng Røykåsbekken, flomreduserende tiltak – gatenettet
Gjenoppbygging av ungdomsklubb etter brann i Lørenskog kommune
Lørenskog kommune skal gjenoppføre lokalene hvor Ungdomsklubben hadde tilhold, som brant ned 29.09.2019. Lokalene skal inneholde ungdomsklubb, og skal kunne benyttes til dette, krok til vaffelsteking og kaffelaging, te-kjøkken. I tillegg til kontorer, garderober og andre sosiale rom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.