Alle aktuelle byggeprosjekter i Halden

Etablering av boligfelt med konsentrert småhusbebyggelse i Halden kommune
Planen vil i hovedsak omfatte Oskeliva 27 (gnr/bnr 98/1256) og vestsiden av Månefjellet (98/87). 4 boenheter og felles lekeplass ved Oskleiva 27 og 15 boenheter i vesthellingen av Månefjellet.
Utvidelse av camping i Halden kommune
Utvidelse av Bakke camping, med tilhørende bebyggelse, brygge og parkering.
Ombygg av kontrollhall samt uteområde i Halden
Ombygging av Kontrollhall F samt utomhus arbeider: - Forlenge eksisterende kontrollhall og kontrollgrav i Hall F mot nord, for å tilrettelegge for lengre kjøretøy. - Erstatte tidligere midlertidig bru med sprengsteingsfylling og etablere en permanent vegforbindelse fra kontrollområdet over til parkeringsplassen på nabotomten/Møllermosen, for å benytte nabotomt til oppstilling av kjøretøy. - Etablere nytt kjøremønster «Grønn linje» gjennom kontrollområdet for å bedre trafikkflyten gjennom området, slik at det ikke blir opphopning av trafikk inne på området eller kødannelser tilbake på E6.
Etablering av fortau og gangforbindelse i Halden kommune
Planområdet strekker seg fra Sørhalden til Eskeviken, en strekning på ca. 700 meter. Nærmere beskrevet strekker planområdet seg langs Eskevikveien fra parkeringsplassen ved Verven/Gamle Sørhaugen og til og med veikrysset med Eskeviksletta/Engevikveien/Kalvehaugveien.
Etablering av automatisk slokkeanlegg på kirker i Viken
Gjelder kirker i Halden og Råde kommuner.
Utbygging av bredbånd i Halden kommune, 2023
Enningdalen - Smedsrødfjellet, Nygårdskollen, Enningdalen Berby - Søtholmen, Bjørnstad - Orød; Idd - Stumberg.
Overvannstiltak i Halden
Avsatt 16 mill.kr til overvannstiltak i 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.