Alle aktuelle byggeprosjekter i Fredrikstad

Ny sentrumsdel ved gamle Fredrikstad mekaniske verksted i Fredrikstad
Trinnvisutbygging. Utbyggingspotensial på 174044 m2 BRA boligareal, 96035 m2 BTA sentrumsformål, 43190 m2 BTA kontor og 13220 m2 med næring og handel på bakkeplan. Parkeringsanlegg under vann i Dokka (4 plan). Parken "Solplassen". Bilfribydel.
Nybygg av boliger, kontor, hotell og næring i Fredrikstad
4-8 etasjer. Bebyggelsen vil inneholde en blanding av bolig-, kontor- og hotell-formål med utadvendt næring på gateplan. Gnr/bnr: 300/889, 300/1616, 300/892, 300/57, 300/898, 300/1499,300/894, 300/896, 300/58.
Nybygg av boliger, handel- og kontorbygg på Gressvik i Fredrikstad
Næring i 1. etasje og boliger i etasjene over. Storveien 77-81. Næringsdelen skal miljøsertifiseres på nivå Very Good i henhold til Breeam-Nor v6.0.
Om- og tilbygg av skole på Kråkerøy i Fredrikstad
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Utvidelse av barne-og ungdomsskole i Gamle Fredrikstad
Utvidelse av bygningsmassen på Gudeberg skole med et tilbygg på cirka 3.700 kvadratmeter som blant annet skal inneholde nye skolelokaler for Råkollen skole. I eksisterende bygg skal det bygges om til klasserom med i areal på cirka 700 kvadratmeter.
Nybygg av blokkleiligheter på Begbyåsen i Gamle Fredrikstad, trinn 1
Lyngen Borettslag. Trinnvis utbygging, totalt ca 3-4 trinn.
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm.
Etablering av utleieboliger til eldre i Fredrikstad kommune
50-70 boliger. Fredrikstad kommune opplever et økende behov for gode og stabile utleieboliger og ønsker å inngå tilvisningsavtale med aktører som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.
Nybygg av boliger på Vikeråsen i Fredrikstad
Planområdet har beliggenhet på søndre del av Vikeråsen og har en størrelse på ca.21daa. 15-20 boliger. Gnr/bnr: 55/431, 55/433, 55/9/107, 55/9/8 og del av 55/9.
Nybygg av boliger ved Wilbergjordet i Fredrikstad kommune
Ca. 9,8 daa. Etablering av boligbebyggelse i form av blokker og/eller konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg og nærmiljøpark. 3-5 etasjer.
Nybygg av hytter i Fredrikstad kommune
Gnr/bnr 59/5, 59/3 og 59/127. Planområdet er ca 17,8 daa.
Etablering av ny skolepaviljong ved barneskole i Fredrikstad
Skolepaviljong for 4 klasserom med tilhørende grupperom og nødvendige funksjoner.
Sanering av boliger langs fylkesvei 109 i Viken
Dette oppdraget består i hovedsak å sanere 7 stk. boliger inkl. uthus/ garasjer/ balkonger/ gjerder osv. som naturlig tilhører de respektive eiendommene langs fv. 109.
Nytt idretts- og nærmiljøanlegg på Torp, Fredrikstad
Torp Lokalsamfunnsutvalget i samarbeid med Torp IF står bak prosjektet. Arkitektteamet som står bak planen er EX3 Arkitekter. Et samarbeid mellom ZIS AS, Handegård Arkitekter AS og Vizstudio. Nye parkeringsplasser, parkour, petanque og sandvolleyballbane.
Omlegging av tak på fyrbolig og naust i Fredrikstad
Oppdraget som skal utføres på fyrboligen og naust går ut på fjerning av eksisterende taktekking. Det taktekke over hele taket på fyrboligen med skifer takstein og taktekke med Cembrit bølgeplater av typen B5 på naustet. Eksisterende taktekking er av eternitt bølgeplater på den ene siden og dråpeformet skiferstein på andre siden på begge bygningene. Taktekking på fyrboligen skal byttes til 12"x18" dråpeformet skifer takstein over hele taket og taket på naustet skal byttes til Cembrit bølgeplater. Eventuelt råteskader skal repareres. Takrenner og nedløp på fyrboligen skal også byttes i sink utførelse. Oppdraget innebærer i tillegg asbestsanering på deler av taket på begge bygningene.
Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold, Viken fylkeskommune
Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for utvikling av næring knyttet til marin sektor med spesielle muligheter og utfordringer for disse regionene i Viken basert på kartlegging av naturgitte næringsmuligheter innenfor marin sektor.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.