Alle aktuelle byggeprosjekter i Drammen

Ombygg til næring og ny/påbygg av leiligheter i Drammen
Totalt 90 leiligheter i 3 byggetrinn.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nedre Eiker
41 eneboliger samt 97 boenheter fordelt på rekkehus og leilighetsbygg.
Nybygg av leiligheter og næring i Mjøndalen
Næringslokaler i 1. etasje og 39 nye leiligheter i 2.–5. etasje. Spuntentreprenør: Seierstad Pelemaskiner AS
Nybygg av leiligheter på Krokstadelva i Drammen kommune
TEK17. Energiklasse A. 3 bygg (A, B og C). 4-5 etasjer. I byggets første etasje etableres det et hyggelig fellesareal/selskapslokale for Sameiet. Baderomskabiner - ProBad AB
Etablering av ny gangbru i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Hovedmengder: Asfaltering av dekke 220 m2. Graving av løsmasser 160 m3. Stålkjernepeler ø150 170 lm. Rørspunt 430 lm. Betong støp 65 m3. Stålarbeider 3,8 tonn. Rive 2 akser av skjermtak. Omlegging av eksisterende elektro/høyttaler/belysning. Omlegging takavvanning. Grave opp asfalten. Grave til for heisgrube (ca 1,7 meter dypt). Pele for ny heis og trapp (ca lengde=xx meter). Forskale, armere og støpe heissjakt. Tilbakefylle. Legge varmekabler. Reasfaltere.
Nybygg av boliger på Åsen i Drammen kommune
Harelabben 4 og 8. Ca. 15,6 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en konsentrert småhusbebyggelse, bestående av en kombinasjon av rekkehus og selvbyggertomter med et felles torg/lekeplass sentralt. Boligene er fordelt på ca. 29 rekkehus i 2-3 etasjer, og mot nord er det lagt 6 selvbyggertomter til ene- og tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter ved travbane i Drammen
36 leiligheter i flermannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Mjøndalen, Drammen kommune
Nedre Tverrgate 7-17. Gnr/bnr: 215/107, 215/103, 215/86, 216/112, 215/177.
Nybygg av leiligheter i Drammen, trinn 5
Buskerudveien 119-131. Totalt 220 boliger.
Opparbeidelse av overflater med infrastruktur og masseutskifting for nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Opparbeidelse av overflater med noe masseutskifting og infrastruktur. I dette inngår blant annet: - Opparbeidelse av ca. 500 meter offentlig vei med grønt rabatter - Separat gang- og sykkelvei - Etablering av kryss - Riving av et bygg på ca 1000 kvm - Grøntområder med beplantning og dekker - Opparbeidelse av torg - Nytt belysningsanlegg inkludert OPI-kanaler - Signalanlegg og skilt - Overvannssystem
Nybygg av eneboliger, kjedet enebolig og rekkehus i Svelvik
Ca 24 boenheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av flerbolighus i Mjøndalen, trinn 2
Felles p-kjeller for trinn 2 og 3. Kjøkken, garderobe: JH interiør
Nybygg av kontor og leiligheter på Bragernes i Drammen
Gnr/bnr: 114/1180, 1181. Øvre Torggate 14-16.
Etablering av lager i Mjøndalen
Oppføring av 124 lagerseksjoner. Totalt fem separate bygningsenheter.
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Flomsikring av Vika kvikkleiresone i Mjøndalen i Drammen
Sikring av Vika kvikkleiresone i Mjøndalen. Arbeidene omfatter oppfylling og erosjenssikring av ravine med bekk på en slik måte at det ivaretar sikkerhet mot kvikkleireras og erosjon fra bekken.
Etablering av småhus for vanskeligstilte i Drammen
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Ombygg av næringsbygg til forsamlingslokale i Mjøndalen
Gnr/bnr: 212/162, 212/2 samt deler av gbnr: 214/305 og 253/1.
Rehabilitering av parkeringsanlegg i Drammen kommune
I hovedsak omfatter rehabiliteringsarbeidene mekaniske reparasjonsarbeider, forbehandling og legging av belegg, forbehandling og maling samt diverse arbeider.
Rehabilitering av VA-ledninger i Drammen kommune, 2023
Anskaffelsen omfatter: - Strømperenovering av overvann- og spillvannsledninger i dimensjoner DN150 - DN300. Områdesanering. - Renovering av kummer. - Retilknytning av private stikkledninger. - Lekkasjesøking av vannledninger, hoved- og stikkledninger. - Kartlegging og rørinspeksjon av stikkledninger.Generelt skal entreprenør ivareta provisorisk avløp og trafikkavvikling.
Rørfornying av VA på Haftornveien i Drammen kommune
strømperehabilitering av eksisterende AF ledning DN200/230 og utbedring av vannledning ved utblokking, samt rehabilitering /oppgradering av tilknyttet infrastruktur (kummer, pumpestasjon, mm.). Det er ca. 560 meter avløpfellesledning og ca. 390 vannledning som skal utbedres. Gamle utbedringer kan avvike i dim. og material. Det skal også etableres 2 stykk pumpestasjoner uten overbygg.
Rehabilitering av pumpestasjoner i Drammen kommune
Søren Lemmich plass pumpestasjon har 3 stykk dykkede avløpspumper som er utstyrt med vindkjel/trykkdempetank på cirka 10 m3 for demping av trykkstøt. Trykkdempetanken har sprekk og lekker. I den forbindelse ønsker Drammen kommune Vann og Avløp driftsavdeling å bytte ut eksisterende dykkpumper til dykkpumper med svingmasse som ivaretar dempingsbehov ved trykkstøt.
Forberedende arbeider for ny gangbro i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen
Hovedmengder: Asfaltering av dekke 220 m2. Graving av løsmasser 160 m3. Stålkjernepeler ø150 170 lm. Rørspunt 430 lm. Betong støp 65 m3. Stålarbeider 3,8 tonn. Rive 2 akser av skjermtak. Omlegging av eksisterende elektro/høyttaler/belysning. Omlegging takavvanning. Grave opp asfalten. Grave til for heisgrube (ca 1,7 meter dypt). Pele for ny heis og trapp (ca lengde=xx meter). Forskale, armere og støpe heissjakt. Tilbakefylle. Legge varmekabler. Reasfaltere.
Etablering av støyskjerm og gjennomføring av lokale støytiltak langs Riksveg 291 i Drammen
Etablering av støyskjerm på nordsiden langs riksvei 291 (tidl. fv 282) Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, samt gjennomføring av lokale støytiltak.
Rehabilitering av vannledninger samt reetablering av berørte veier i Drammen kommune
NO-Dig. Arbeidene omfatter i hovedsak: - Cirka 390 meter med utblokking av vannledning. Eksisterende rør er av typen SJG 150mm. Det skal trekkes inn en PE 180mm. - 13 stk. stikkledninger som skal tilkobles til hovedledning i med vakumgraving i stålrør. - Ny ledning skal kobles til eksisterende kummer. Det graves innføring og mottakskummer i forbindelse med kummene. - 2 stk. nye vannkummer skal monteres. Det skal monteres en vannmåler i en av disse kummene. - Alle arbeider og leveranser som gjelder tilknytning til eksisterende kommunale ledninger. - Alle arbeider og leveranser som gjelder tilknytning til eksisterende private ledninger. - Andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet. - Reetablering av eksisterende veier.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.