Alle aktuelle byggeprosjekter i Asker

Etablering av industriområde på Sætre i Asker kommune
Ca. 291 daa. Områdende ønskes utviklet til servicestasjon for fylling av drivstoff, lading av større kjøretøy mv., og til arealer for lager/logistikk med tilhørende kontorer. Ca. 70.000-80.000 BRA fordelt på 7 felt. Planlegges å bruke sprengstein fra Oslofjordtunnelen for å planere og bygge et nytt industriområde ved Merraskottunnelen.
Nybygg av boliger i Røyken
Gnr/bnr 253/52 mfl. Ca 100 enheter.
Utvidelse og rehabilitering av barneskole og flerbrukshall i Hvalstad
Utvidelse av Hvalstad skole fra 2-parallell til 4-parallell, med spesialavdeling og tilhørende bygg og anlegg. Planen skal ivareta eksisterende skolebebyggelse og anlegg i skolegård samt eventuell rehabilitering. En rekke miljøkrav for nybygget som blant annet skal tilfredsstille kravene for passivhus og energiklasse A. Prosjektet skal også svanemerkesertifisering og føre klimagassregnskap i henhold til FutureBuilt. Det er også satt krav om at nybygget maksimalt kan ha 25 kilo avfall pr. BTA.
Nybygg av leiligheter og næring i Asker
Gnr/bnr 78/18, 78/25, 78/40 mfl.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Billingstad
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Etablering av ny idrettshall ved videregående skole i Røyken
Samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og Viken fylkeskommune. Røyken og Nesbru idrettshall.
Utvidelse av barnehage i Røyken
Det er behov for en utvidelse av Røyken barnehage fra 3 til 8 avdelinger.
Nybygg av omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Asker
Nedre Sem Låve oppføres etter Futurebuilts kriteriesett Zero, Zero T og NZEB (nær nullenergibygg).
Nybygg av konsentrert fritidsbebyggelse for utleie med mere i Vestlia
Gnr/bnr: 66/342, 734, 797, 798 og 808. Planområdet er på 32,2 daa. Planen omfatter bygging av konsentrert fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie, samt supplerende reiselivs- og aktivitetsbasert tjenesteyting og bevertning samt parkering under terreng/lokk.
Nybygg av hytter og kolonihager mm på Hurum i Asker
Dagens gårdsbruk skal bygges om til besøksgård der familier kan tilbringe dagen med dyra, spise mat og leke på uteområdene, og gå tur i nærområdet. På øvre delen av området skal det oppføres 11 kolonihagehytter med mulighet for dyrking på egen tomt, samt 23 parsellhager for matproduksjon og rekreasjon. Innenfor 100 meters beltet mot sjøen er arealet avsatt til parsellhagene. Det skal legges til rette for innovativt jordbruk der dagens gårdsbruk videreføres, men i en annen form og bruk med besøksgård, kolonihagehytter og dyrking i fellesskap.
Nybygg av tomannsboliger og leiligheter i Asker kommune
Ca. 20 boenheter fordelt på tomannsboliger og leilighetsbygg.
Nybygg av boliger i Asker kommune
Ca. 1,6 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommen til boligformål konsentrert bebyggelse (lavblokk/leiligheter/ulike størrelser/vurderer boformer for eldre) med tilhørende garasjeanlegg under terreng.
Rehabilitering av eksisterende infrastruktur for vann og avløp på Vakås i Asker kommune, etappe 4
Rehabilitering av eksisterende infrastruktur for vann og avløp på Vakås. Prosjektet skal gjennomføres som utslippsfritt anlegg. Dvs. at alle maskiner på plassen skal være helelektriske. Anleggsområde strekker seg fra Vakås stasjon, Asker og til undergangen ved E18, Holmen, ca. 1000 m.
Nybygg av fortau i Asker, etappe 1
Fortau mellom Samsveien og Bergveien.
Nybygg av tomannsboliger i Asker kommune
Oppføring av to firemannsboliger med tilhørende anlegg og garasjer.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Røyken
Fire tomannsboliger og tre eneboliger. GNR/BNR: 47/18 , 47/30, 47/64, 47/17 og 47 /101
Etablering av slamsiloer i Asker
Grunnflate på 80x200 m.
Nybygg av frittliggende eneboliger i Billingstad
Kjøkkenleverandør: Sigdal. Leverandør av baderomsinnredning: Vikingbad. Leverandør av blandebatteri: Tapwell. Toalettleveradør: Geberit Monolith. Flisleverandør: Fliskompaniet.
Ombygg av Knivsfjellveien 6 til 5 boenheter for psykisk helse og rus, og somatiske utfordringer i Asker, trinn 1
Fløy A skal bygges om til 5 boenheter for psykisk helse og rus, og somatiske utfordringer. Prosjektet inneholder fellesrom, felles kjøkken, personalfasiliteter (kontor, personalrom og nytt HCWC mm).
Nybygg av eneboliger i Hvalstad, Asker
Totalt består prosjektet av 2 eneboliger (2 store og to mindre frittliggende sekundærboliger). De to mindre boligene er solgte.
Ny- og ombygg av avløpsanlegg i Asker kommune
Det skal anlegges nytt avløpsanlegg til Røyken kirkested: Dette gjelder dels oppgradering av eksisterende anlegg og dels anlegg av nye grøftetraseer. Anlegget gjelder oppgradering av ledningsnett og tilknytning av bygningene Kjekstadveien 1, 3 og 4, samt avgrening for ny stikkledning til Røyken kirke. For Kjekstadveien 1, 3 og 4 gjelder arbeidet frem til grunnmur. Leveranse av nytt avløpsanlegg skal være en samlet entreprise for strekningen A-B-C-D-E, inkludert stikkledninger og retningsbestemt boring under jernbanelinjen (D>C) og Kjekstadveien, samt ny påkobling til offentlig avløpsledning i Bråsetveien.
Universell utforming av bussterminal i Asker kommune
Arbeidene vil i hovedsak bestå i å tilpasse påstigningsplattforene til 15 m lange busser i henhold til kravene om universell utforming.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.