Alle aktuelle byggeprosjekter i Skien

Drift og vedlikehold av fylkesveg med tilhørende sideanlegg i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Totalt 390 km riksveg og 70 km riks gs-veg. Kontraktsområdet strekker seg fra: • E18 fra Langangen til Viken grense, med arm til Torp • Rv. 400 fra Bommestad til Revet • Rv. 19 fra Undrumsdalkrysset til Horten ferjekai • E134 fra Kongsberg (avtalt grensesnitt med Område øst) til Brunkeberg • Rv. 36 fra Seljord til Skjelsvik • Rv. 354 fra Skjelsvik til Rugtvedt.
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 1
Totalt 81 stk leiligheter fordelt på 3 blokker på Bugten Brygge.
Utvidelse av bo- og behandlingssenter i Skien
Lyngbakken bo- og behandlingssenter skal utvides med 64 plasser tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Det skal vare følgende fordeling av plassene: - Sykehjem: 32 stk. - Bokollektiv: 16 stk. - Forsterkede institusjonsplasser: 16 stk.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Ny gang- og sykkelbru, Klosterøya-Jernbanebrygga i Skien, Bypakke Grenland
Gang- og sykkelbru over Bryggevannet mellom Klosterøya og Jernbanebrygga. Gang- og sykkelbrua skal bygges i spennarmert betong, med en bruklaff over seilingsdelen utført i et komposittmateriale. Brua vil bli ca. 170 meter lang og kommer til å få en bredde på 5 meter, med flere utstikkende nisjer for utplassering av benker.
Riving av kontor og nybygg av boliger og næringslokaler i Skien
Ikke behov for grunn og fundament, eksisterende bygg rives ner til fundament. 1000 kvm skal bestå av næringsbygg. BREEAM.
Nybygg av havnelager samt oppgradering av eksisterende lager i Skien
Lagerbygget skal oppføres i henhold til TEK17.
Nybygg av gang og sykkelveg i Kverndalen, bypakke Grenland
I forbindelse med utbygging av boliger ved Lietorvet.
Nybygg av boliger på Gulset i Skien
På Strømdal mellom Skoglivegen, Strømdalbakken og Utsikten. 3,7 dekar
Nybygg av hybler og kontor i Skien kommune
Prosjekt Sandviksvegen – Nye boformer. En ny boform som skal huse midlertidige leietakere for inntil 3 måneder. De nye boenhetene skal være utformet som hybler, og huse det aller mest nødvendige. Det skal prosjekteres og bygges hybler fordelt over 2 etasjer, kontor i første etasje og eventuelt teknisk rom i andre etasje. Hyblene skal ha egne bad. Det vil være behov for inntil to kontorplasser, hvor man skal ha mulighet for å arbeide, samt personaltoalett.
Utskiftning av pasientovervåkingsanlegget på Sykehuset i Skien
Oppgradering består av to nye servere med nyeste generasjon software. Bytte ut alle 9 sentraler pga alder. Bytte ut 2 klienter pga alder.
Rehabilitering av eksisterende Husflidhall til nye lokaler samt oppføring av nytt bygg på Stevneplassen i Skien kommune
MATS gir tilbud til unge mennesker som er ferdig med Videregående skole, og har behov for et dagtilbud som kan tilrettelegge for tilpasset arbeid og aktivitet. MATS skal flytte inn i nye lokaler på Stevneplassen. Eksisterende Husflidhall skal rehabiliteres, det skal føres opp et nytt bygg og et energiforsyningsbygg skal tilpasses vedproduksjon.
Etablering av solcelleanlegg på kommunale bygg i Skien
Solcelleanlegg på Gulsethallen, Gjerpen barneskole, Duestien barnehage, Lunde barneskole, Lundehallen og Kjørbekkhøgda skole
Innvendig ombygging av Telemark museum i Skien
Arbeidene omfatter rehabilitering av eksisterende kjøkken og toaletter i plan 1. Det omfatter riving av eksisterende tak i «mellombygget», samt riving av enkelte eksisterende vegger. Det omfatter riving av deler av eksisterende utvendig trapp, samt deler av eksisterende dekke. Videre omfatter arbeidene fjerning av eksisterende belegningsstein, samt graving, jernbinding, støpning av nytt dekke. Til slutt består arbeidene i å bygge opp nye innvendige vegger, yttervegger og tak, samt etablere nytt teknisk rom med nytt teknisk utstyr, samt strekke ventialsjonskanaler, el-stiger og bruter, kabler og annet til diverse tekniske komponenter.
Etablering av aircondition ved helsehus i Skien
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Gulset i Skien
På Strømdal mellom Skoglivegen, Strømdalbakken og Utsikten. 3,7 dekar
Utbygging av bredbånd i Marker kommune, 2023
Volødegård, Ødegårdsvika, Buer-Gjølsjø og Kongsbakk.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Rammeavtale for veivedlikehold av Bestulvegen i Skien kommune
En vegstrekning på ca. 9.1 km med grusdekke.
Etablering av solcelleanlegg på idrettshall i Skien kommune
Installering av solceller på den østre halvdelen av taket i Skienhallen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.