Alle aktuelle byggeprosjekter i Tromsø

Nybygg av boliger på Nordmannsgård i Tromsø, del 4
Totalt ca 750 boliger på Fløylia. Samarbeidsprosjekt mellom Barlindhaug Eiendom AS, Miliarium Bolig AS og Mælen Holding AS.
Riving og nybygg av bo- og velferdssenter i Tromsø
Brukes som pandemicenter i dagens situasjon. Areal: 20 000- 25 000 kvm Riving: Eksisterande omsorgsboliger og 1-2 bolighus.
Ny bydel i Tromsø
Totalt 800 mål. Langnes vest ligger rett ved Tromsø lufthavn.
Riving-og nybygg av ungdomsskole og flerbrukshall i Tromsø
Tromsø kommune ønsker å engasjere bistand som kan hjelpe til med brukermedvirkning i forbindelse med programmering og videre bistand i dialog med arkitekt og prosjekterende i forbindelse med ny ungdomsskole på Kvaløysletta. Gnr/bnr: 72/25, 132.
Nybygg av leiligheter på Langnes i Tromsø
Totalt BRA: 52400 kvm. Ca. 40 daa. Gnr/bnr: 117/437, 438, 376 m.fl.
Nybygg av leiligheter med boder og sykkelparkering på Strandkanten i Tromsø
Opparbeidelse av tomten og parkeringsanlegg er allerede etablert. Totalt skal det bygges 11 071 kvadratmeter bolig og 1 524 kvadratmeter med boder og sykkelparkering, Leilighetene vil være fra 37 kvadratmeter til 125 kvadratmeter store.
Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Utbedring av E8 bussterminal ved lufthavn i Tromsø
Tiltak : - Utbedre dagens bussterminal i Giæverbukta:​ - Bedre inn- og utkjøring i begge rundkjøringene.​ - Etablering av sentraløy for passasjerer. Gravearbeid (ca 5000m2), Brubygging (ca 17 meter), Omlegging av eksisterende infrastruktur og koordinering mot berørte etater. Detalj prosjektere og etablere fjernvarme tining, drens og overvanns håndtering, Asfalt/Stein/Betong legging (ca.4500m2), Etablering av 2 stk venterom, 1 stk buss skur og 1 stk sanitærbygg med 5 toaletter og teknisk rom. Elektroarbeider.
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Utendørsbasseng for seler.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd. Leverendør av elektrisk installasjonsmateriell: Onninen AS
Nybygg av boliger på Nordmannsgård i Tromsø
Totalt ca 750 boliger på Fløylia. Samarbeidsprosjekt mellom Barlindhaug Eiendom AS, Miliarium Bolig AS og Mælen Holding AS.
Nybygg av næring i Tromsø, trinn 1
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Nybygg av kommunale boliger på Hamna i Tromsø kommune
Planen legger til rette for etablering av 13 nye kjedehus i 2-3 etasjer med mulighet for 25 boenheter.
Etablering av kommunale lokaler i Tromsø kommune
GNR/BNR: 200/1783, 200/1207 og 200/4050
Rammeavtale for elektrotjenester i tunneler i Nord Norge
Finnmark: E75 Vardø-E6 Alta (Storsandnes) E105 Hesseng (Trifon) E69 Smørfjord-Honningsvåg Riksvei 94 Kvalsund-Hammerfest Troms: E6 Storslett-Skibotn (Larsberg) E8 Tromsø (Tromsøysund, Flyplass) Riksvei 83 Tjeldsundbrua-Harstad
Etablering av ny hovedvannledning i Tromsø
Ny hovedvannledning fra eksisterende endepunkt på Kaldslettnes, til Larseng på Kvaløya og videre til Balsnes/Vikran. 6,5 km sjøledning og 1 km på land.
Vedlikehold av veitunneler i Troms og Finnmark fylkeskommune
Totalt 51 917 meter tunnel. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av 41 tunneler, hvor av: Tromsø- 8 Harstad-3 Senja-19 Lyngen-3 Nordreisa-1 Skjervøy-2 Sørreisa-1 Ibestad-2 Tjeldsund-1 Storfjord-1
Utdyping av fiskerihavn, Brenesholmen i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av omsorgsboliger i Tromsø
Beboere med problematikk innen rus og psykiske lidelser. Til denne boligen skal det gjøres tekniske- og inventarmessige anskaffelser som er robuste, drifts- og bruker vennlige. Lokalisering er ikke avklart.
Nybygg av gangveg/fortau i Ersfjordbotn i Tromsø kommune
Fortau i Ersfjordbotn, mellom Ersfjordbotn skole og Ersfjordeidet kunstgressbane/Blåmann skatepark.
Utdyping av fiskerihavn, Tromvik i Tromsø
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Tromsø kommune
Boligbehov Tromsø: ca 360 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Riving av kontor og leiligheter i Tromsø
4000-5000 kvm kontor som skal rives.
Etablering av sprinkleranlegg og nytt varmeanlegg for kirke i Tromsø
Sprinkleranlegg, innvendig og utvendig i gammel trekirke. Som følge av dette må kirken ha nytt varmeanlegg. Det forutsettes installert med energibrønner og vannbåren oppvarming.
Demontering av eksisterende autovern og montering av nytt autovern på 8 strekninger i Tromsø kommune
Stedene er som følger: - Bjørnebekken 590 meter - Ekornvegen 450 meter - Grevlingvegen 20 + 50 meter - Valbeinet 30 meter4 - Tirilbakken 60 meter - Planetvegen 20 meter - Kirkegårdsvegen 40 meter - Målselvgata 50 meter
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Etablering av føringsvei betong (OPI) og bussadkomst på Fylkesveg 7722 Stakkevollvegen på Tromsøya i Tromsø
Denne konkurransen omfatter: - Etablering føringsvei i betong for høyspent 66KVA og fiberkabler. - Etablere midlertidig adkomstveg for busser
Mudring, fylling og plastring langs Fylkesveg 7772 Stakkevollvegen - Skattørvegen Tromsø
Denne konkurranse omfatter: - Mudring i sjø - Oppfylling i sjø til ca. kote 1,5, maks til ca. kote 2. Med i hovedsak masser fra prosjekt «oppgradering Tromsøtunnelene». - Mudring ca. 29000m3 - Muddermasser til sjødeponi ca. 16000m3 - Tilbakefylling innenfor sjøfylling ca. 3500m3 - Tilbakefylling foran sjøfylling ca. 9500 m3 - Fylling fra sjøredskap ca. 17700m3 - Fylling fra land ca. 15600m3 - Etablering VA langs ved og gjennom molo for ny Fv. - Tiltak avlastningsområder eksisterende fylling/molo.Dette omfatter en strekning på ca. 200 meter
Oppgradering av borettslagsleilighet i Tromsø kommune
Oppgraderingen innebærer bl.a. legging av nye gulv i alle rom, flislegging på bad/toalett, malingarbeider, VVS- og elektroarbeider og snekkerarbeider mm. Det skal i tillegg settes inn ny kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer.
Riving og nybygg av offentlige toalettanlegg ved friluftsområde i Tromsø kommune
To eksisterende friluftstoaletter skal rives og byttes ut med to nye toaletthus. De nye bygningene skal inneholde to vanlige unisex toaletter, en urinal, ett HC-toalett samt et servicerom med nødvendige fasiliteter.
Utskifting av rekkverk og nye kantdragere på bru i Tromsø
I tillegg til brurekkverk skal det også tilstøtende rekkverk byttes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.