Alle aktuelle byggeprosjekter i Verdal

Nybygg av boliger i Verdal
Planområdet ligger på Nestvold ca 1,2 km nord for Verdal sentrum, og omfatter del av eiendommen med gnr. 16 og bnr. 1, Planområdet er 16,0 daa. og grenser til Sjøbygdvegen i øst, Tord Folesons gate i sør og vest og gnr. 16, bnr. 75 i nord.
Nybygg av boliger på Brauta i Vinne, Verdal
Gnr/bnr: 282/4, 19, 24, 33, 167, 169 og 186. Ca 5,7 daa.
Nytt kaianlegg i Verdal
Gnr/bnr 17/3 og 17/25. Formålet er å få regulert areal for etablering av et nytt offshore-relatert kaianlegg som et ledd i Verdal Production Line (VPL) som skal produsere understell til installasjoner for havvind. Produksjonslinjen består av et kaianlegg for mottak av stål samt en produksjonshall. Kaianlegget vil eies av Trondheim Havn og vil kunne være tilgjengelig for annen aktivitet dersom kapasiteten tillater.
Nybygg av naust og nye hyttertomter i Verdal
Statskog ønsker nå gjennom en detaljplanprosess, i dialog med kommunen og hytteeierne i området, å komme fram til egna løsninger for båtlagring i Storholmen-området som blir så lite framtredende som mulig. Vi ser for oss at dette her best kan oppnås gjennom å samle naustplassene i mindre grupper og samtidig legge rammer som forutsetter så små bygninger, felles- eller enkeltnaust, som praktisk mulig. Naustet skal som utgangspunkt være lagringsplass for relativt små båter, ikke uthus for opphold. Statskog ønsker derfor parallelt med nausttemaet også å se nærmere på mulighetene for nye hyttetomter i Storholmen-området. Et foreløpig anslag kan være inntil 10 tomter.
Utbygging av småbåthavn i Verdal
Tre ulike forslag. Havfrua er ett av forslagene. De to andre er en utvidelse av dagens småbåtshavn og å flytte den til Ørin Nord.
Nybygg av leiligheter i Verdal
Planområdet er på ca. 2,6 daa. . Parkering planlegges i en fellesgarasje i førsteetasje mot nordøst, med innkjøring via gangveg i sør. 12 leiligheter utformet som byvilla i 2-3 etasjer.
Kabling av luftledninger (66 kV) i Verdal
Lengden på dagens luftledning som søkes omgjort er om lag 650 m. Kabeltrase vil bli lagt om i henhold til kart, slik at lengde på ny trase vil bli om lag 750 m.
Rehabilitering av støyskjermer i Trøndelag, 2023
Rehabilitering av 5 støyskjermer i Trøndelag, fra Verdal i nord til Kyrksæterøra i sør. Arbeide vil bestå i riving av eksisterende skjerm/gjerde og etablering av ny støyskjerm. Oppdraget inneholder både plasstøpte betongfundament og prefabrikkerte betongelementer med vingefundamenter. Det skal også etableres/flyttes en liten støyvoll. Parseller: - Verdal. - Levanger. - Børsa. - Orkanger. - Kyrksæterøra.
Etablering av infrastruktur for firemannsboliger i Verdal
Planområdet er på ca. 3 daa. Kan bebyggees med to tre- eller firemannsboliger.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.