Alle aktuelle byggeprosjekter i Nærøysund

Etablering av handelspark i Nærøysund
Når Vikna og Nærøy kommune i Trøndelag slås sammen 1. januar 2020, vil nye Nærøysund kommune bli Norges største fiskeoppdrettskommune.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Rørvik
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av leiligheter ved Skipsleia, trinn 1
Ca 100-120 leiligheter. 42 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av boligområde i Kolvereid
Gnr/bnr 62/9 mfl. Det er et foreløpig anslag på ca. 30 tomter. En blanding mellom eneboligtomter og konsentrert småhusbebyggelse som rekkehus og mindre leilighetsbygg. Reguleringsområdet er på ca. 65 daa.
Ny sjøkabel over Folda, Nærøysund og Namsos kommune
Tensio TN søker om å bytte ut dagens 66 kV kabel over Folda fra Abelvær i Nærøysund kommune til Jøa i Namsos kommune, med en ny 132 kV kabel. Tensio søker om to ulike ilandføringsalternativer på Abelvær i Nærøysund kommune: •Alternativ 1 Jøa-Tømmervika (Abelvær), ca. 6,9 km lang. Likt som dagens ilandføringspunkt. Innebærer bytte av to kabelendemaster, to bæremaster og en vinkelmast på Abelvær. Fjerning av 12 mastepunkt. •Alternativ 2 Jøa-Rakvika (Abelvær), ca. 5,9 km lang. Innbærer bytte av to kabelendemaster, en bæremast og en vinkelmast på Abelvær. Fjerning av tre mastepunkt.
Nybygg av boliger og industri/forretning på Marøya
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boligområde i Rørvik
210 bnr 34 - 210/34 - m.fl. Planomårdet er ca 47 daa.
Nybygg av kontor, næring mm i Nærøysund
Det planlagte bygget er et kombinasjonsbygg på 5 etasjer der det planlegges næringsvirksomhet som kontorer, kantine, treningssenter og konferansesenter med lokaler som er tilpasset kulturvirksomhet. Det er planlagt å legge til rette for møtefasiliteter med bevertning og leilighetshotell for pendlere og forretningsbesøkende i 5. etasje.
Nybygg av hyttefelt i Nærøysund
Uklart omfang, ev. ca. 15-20 hytter. Gnr/bnr: 271/5 samt gnr. 271 og følgende bnr.; 45, 46, 53, 55, 59, 60, 61, 71, 77, 78, 81 og 83
Nybygg av eneboliger på Engan nord for Rørvik
Infrastruktur er ikke opparbeidet.
Nybygg av utleiehytter, småbåthavn, naust mm i Nærøysund
Gnr/bnr 33/117, 118, 119, 120. 17,8 mål. Privat grunneier Svenn Magne Edvardsen.
Etablering av akvakultur i flytende anlegg i Nærøysund
Akvakultur for torsk. Søkt størrelse: 780 tonn MTB.
Etablering av akvakultur i flytende anlegg i Nærøysund
Akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Søkt størrelse: 5460 tonn MTB.
Nybygg av landbasert oppdrettsanlegg i Nærøysund
Hovedformålet med omsøkt konsesjon er undervisning, med opplæring av elever i RAS-teknologi,settefisk og marine arter. Elevene ved akvakulturlinjen kan velge fordypningsfaget marine arter, og det er ønskelig å kunne utnytte skolens planlagte anlegg på land i dette fordypningsfaget. Det vil være en stor styrke for undervisningen om skolen kan ha landbasert akvakultur av andre aktuelle oppdrettsarter (både marin fisk og lavtrofiske marine arter som pigghuder, mollusker og planter/alger) i tillegg til laksefisk. Anlegget skal etableres som et saltvanns-RAS. Dette er valgt fremfor ferskvannsanlegg på grunn av vanntilgang og ønske fra skole og næringsliv med tanke på utdanning innenfor RAS-teknologi og utredning av nye marine oppdrettsarter. Det vil også være mulig for andre utdanningsinstitusjoner å bruke anlegget i sin undervisning
Utbygging av eneboligtomter i Rørvik
Det er for lite boligtomter på Rørvik sentrum – eneboligtomter, og det er en stor etterspørsel. På Byåsen er det regulert et område – deler av planen «Byåsen 7» - med til sammen 34 tomter, som ikke er utbygd. Dette området er ikke utbygd fordi det er behov for avklaringer rundt kulturminner. Avklaring med kulturminner 2024 (2,1 mill kr) og opparbeidelse av feltet i 2025 (10 mill kr).
Oppgradering av Arnøyvegen i Nærøysund kommune
Oppgradering i form av økt bæreevne og asfalt på hele vegstrekningen. Ferdigstillelse innen 15. november 2023
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hyttefelt i Nærøysund
Uklart omfang, ev. ca. 15-20 hytter. Gnr/bnr: 271/5 samt gnr. 271 og følgende bnr.; 45, 46, 53, 55, 59, 60, 61, 71, 77, 78, 81 og 83
Oppgradering av leiligheter i bofelleskap på Kolvereid
Bjørkåstunet består av til sammen 45 leiligheter. 31 av disse leilighetene er bygd i midten 80 tallet, og det er gjennomført minimalt med vedlikehold. Det er nå behov for en oppgradering, både av overflater, men også i forhold til universell utforming, isolering, vinduer, tekniske anlegg m.m. Planlegging av tiltak gjennomføres i 2024 og utførelse i planperioden 25-26.
Riving og etablering av nye gatelysanlegg i Kolvereid, Nærøysund kommune
Anlegg 1 - med gatelysskap i Rådyrvegen er planlagt med 2 kurser: - Kurs 1: R1 - R11 kobles til i gatelysskap. Totalt 11 lyspunkt og 360 m kabeltrase. - Kurs 2: R12, R20 - R36 kobles til i gatelysskap. Totalt 18 lyspunkt og 690 m kabeltrase. - I tillegg så skal sløyfe K1 - K7, kobles til eksisterende gatelys i Nedre Kirkåsen. Totalt 7 lyspunkt og 250 m kabeltrase Anlegg 2 - med gatelysskap i Vattindvegen er planlagt med 3 kurser: - Kurs 1 og 2: V15 - V18 og V20 - V25, kobles til gatelysskap. Totalt 10 lyspunkt og 450 m kabeltrase. Kurs 3: V1 - V14 og V19 kobles til i gatelysskap. Totalt 15 lyspunkt og 700 m kabeltrase
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.
Oppgradering/utskifting av kjøl og fryselager på Kolvereid
Kjøle og fryseanlegget med hovedkjøkkenet på Kolvereid har store driftsproblemer. Det har behov for tilsyn og reparasjoner jevnlig. Det er anbefalt at det foretas en oppgradering/utskifting av anlegget.
Ombygg av altaner på omsorsbolig i Rørvik
Det er avdekket store råteskader på altanene på Viknatunet. Til sammen er det 28 altaner.
Oppgradering av varmeanlegg på aktivitetshus i Rørvik
Ved det nye Dagsenteret/aktivitetshuset på Rørvik er varmeanlegget defekt. Det er lekkasjer på varmerør, eksisterende radiatorer fungerer ikke m.m.
Asfaltering av parkeringsplasser ved videregående skole i Nærøysund kommune
Elevparkering: 980 kvm Besøksparkering: 1120 kvm Totalt: 2100 kvm
Nybygg av depotgarasje på Austafjord
Det er vurdert at det er behov for en ny garasje som da dekker depoet sitt behov. En ny garasje er vurdert å plasseres ved skolen, på kommunens eiendom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.