Alle aktuelle byggeprosjekter i Nærøysund

Nybygg av boligområde i Kolvereid
Gnr/bnr 62/9 mfl. Det er et foreløpig anslag på ca. 30 tomter. En blanding mellom eneboligtomter og konsentrert småhusbebyggelse som rekkehus og mindre leilighetsbygg. Reguleringsområdet er på ca. 65 daa.
Nybygg av boliger og industri/forretning på Marøya
Infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boligområde i Rørvik
210 bnr 34 - 210/34 - m.fl. Planomårdet er ca 48 daa.
Nybygg av boliger for rus/psykiatri på Kolvereid i Nærøysund
Halsanvegen 1, 5 og 3. Det skal oppføres 2 nye boligrekker og 1 separat boenhet. 5 ROP-boliger, 1 akuttbolig, aktivitetsbase, personalbase, fellesareal, mindre bygninger med tilhørende utendørs anlegg.
Etablering av akvakultur i flytende anlegg i Nærøysund
Akvakultur for torsk. Søkt størrelse: 780 tonn MTB.
Tilrettelegging for massedeponi og næringsareal på Ryem i Rørvik
Gnr/bnr 212/39 m.fl. Planområdet er foreløpig på ca. 272,9 daa og ligger på sørøstsiden av Inner-Vikna i Nærøysund kommune, like øst for Ryem og nordøst for Rørvik lufthavn. Planen skal legge til rette for massedeponi og næringsareal i tilknytning til pukkverket. Bakgrunnen for planarbeidet er at det i distriktet er et stort behov for et mottak for sortering, rensing og gjenbruk av forurensede masser, samt deponiområde for rene masser.
Ombygg av rorbuer i Rørvik, Nærøysund kommune
Eiendommen skal brukes til praksisareal for naturbruksutdanningen ved Ytre Namdal videregående skole.
Etablering av infrastruktur på Engan nord for Rørvik
Infrastruktur er ikke opparbeidet.
Etablering av bredbånd i Trøndelag
54 delkontrakter. Totalkostnad 120 000000 kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.