Alle aktuelle byggeprosjekter i Lurøy

Utbedring av Fylkesveg 7410/439 Tonnes i Lurøy
Mindre punktvise utbedringer som møteplasser, grøfting, siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering. Nordland fylkeskommune ønsker i forbindelsen med byggingen av nytt fergekai på Tonnes å foreta en punktvis utbedring av Fv. 7410 Tonnesveien. Hensikten med utbedringen er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på Tonnesveien ved å gjøre en mindre punktvis utbedring som møteplasser, grøfting, stikkrenneskifte siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering. Det skal også utføres grøfting og stikkrenneskifte og rekkverksskifte i forbindelse med forarbeid med asfaltarbeid på Fv. 17 fra ca. S45D1 m19373 til ca. S45D1 m24724.
Nybygg av boliger ved Sandmelan på Aldersundet i Lurøy kommune
Oppføring av 4 boenheter ved Sandmelan i Aldersundet. Prosjektet består av 3 små boenheter og en større boenhet. Hver boenhet kan være frittstående bygg, men tilbyder kan også tilby 4 leiligheter i rekke, to tomannsboliger på ett plan, eller horisontaldelt 4-mannsbolig.
Oppgradering av vei langs Fv. 7410 i Nordland
Etablering av nye skjæringer for å forbedre sikt, etablering av møteplasser, grøfting, utskifting av eksisterende stikkrenner, utskifting av deler av eksisterende rekkverk, masseutskifting på deler av strekningen Fv. 7410.
Ombygging og renovering av elevgarderober ved oppvekstsenter i Lurøy kommune
Garderobearealene er planlagt flyttet opp fra kjelleretasje til eksisterende vestibyle ved gymsal og grendahus. Deler av sløydsal samt tekniske rom og gangareal mellom svømmebasseng og gymsal skal også inngå i nytt garderobeareal jfr. nye og eksisterende plantegninger. I arbeidet inngår blant annet riving av eksisterende betongvegger, oppføring av nye delevegger samt el- og rørteknisk oppgradering. I konkurransen inngår også flere opsjoner.
Ombygging og renovering av garderober ved oppvekstsenter i Lurøy kommune
Garderobearealene i kjelleretasje skal ombygges og renoveres i sin helhet. Prosjektet omfatter blant annet riving av eksisterende vegger og himlinger samt endring av planløsning med oppføring av nye skillevegger. I prosjektet inngår også etablering av nytt tekniskrom med tilhørende nytt ventilasjonsanlegg.
Utbygging av bredbånd i Lurøy kommune
Områder i Lurøy kommune: Tonnes, Konsvik, Kvina, Lia, Aldersund, Stokkvågen. Det bes også om opsjoner på følgende områder: Hestmona, Aldra, Vatna, Sila, Olvik, Breivika og Myran. Kostnad: 12 mnok. Fellesutlysning for områder i: Leirfjord, Lurøy og Sømna kommuner. Total kostnad: 100 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.