Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Nybygg av hydrogenfabrikk i Bodø
Gnr/bnr: 138/ 2507,2526, 3561. 4216, 4694, 4749 145/13. Adresse: Langstranda 5A, 5B, 7 og 9. Hydrogenfabrikk med tilhørende bunkringsanlegg og kai på deler av eiendommen gnr/bnr, 138/4749.
Nybygg av stadion i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny Bodø storstue. Storstuen skal erstatte Aspmyra stadion, med mer effektive løsninger innen areal og energi, samt ha økt tilskuerkapasitet på inntil 10 000 på tribuneanlegget for fotballbanen. Stadion skal være i henhold til krav satt av FIFA og UEFA. Det nye stadionet skal bli en ny «Storstue» i Bodø hvor det skal legges til rette for bærekraft innen alle de 3 segmentene; sosialt, økonomisk og klima/energi. Arealene skal inkludere flere andre aktører som Idrettsgymnas, håndballhall, ishockey, løpebane, turnhall, sportsbutikk, treningssenter, lekeland, barnehage, omsorgsboliger (tjenesteyting), kontorer, møte- og konferanserom, urbant landbruk, bryggeri og servering (restaurant, Food Court, kantinedrift, catering etc.). Storstua skal ha mulighet til å gjennomføre europacup-kamper i fotball, konserter, e-sport arrangementer, messer, kongresser etc. Næringsformål og økonomisk bærekraft skal stå i like sterkt fokus om sosial bærekraft og energi/klimatiltak. Mål om å sertifisere planen til 95 % oppnåelse som Outstanding» i Breeam Communities. Planområdet omfatter disse eiendommene g/bnr.: 38/3, 310, 253, 339, 765, 143/2, 4, 145/91, 92, 93, 97. Størrelse: ca. 94 dekar.
Nybygg av leiligheter i Bodø
150-200 boliger. Gnr/bnr: 39/397, 39/396, 39/402, 39/873 og 39/507.
Nybygg av hotell på Rønvikfjellet i Bodø kommune
Wood Hotel i Bodø skal tre inn i den kommende hotellkjeden Strawberry, i dag kjent som Nordic Choice. Ca. 145 hotellrom og 30 hotelleiligheter. I åttende og øverste etasje blir det gym, sauna og velværeavdeling med takterrasse og utendørsbasseng. Hunterdouglas levererar solavskærmning. Part AB Badekabiner, Noracon AS Fasadevasksystem
Etablering av ny bydel i Bodø, trinn 1
Ca. 50 dekar. Totalt ca. 650 nye boliger og 15.000 kvadratmeter næringsarealer på bakkeplan. Endret Sellskapsnavn fra Breivika Utvikling AS. Tidligere prosjektnavn: Utviklingsområde Vest 7 delfelt, fordelt på flere trinn.
Riving og nybygg av behandlingssenter for unge i Bodø
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av et behandlingssenter for unge med tilhørende utearealer, atkomst og parkering. Bygget vil oppføres i 1-2 etasjer med et bruksareal på ca. 1300 m2. Utearealene vil opparbeides som hage med vegetasjon. Eksisterende bebyggelse skal rives. Planforslaget omfatter også oppgradering av gang- og sykkelveien.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Etablering av ny 132 kV kraftledning i Bodø
Bygging av ca. 13,5 kilometer 132 kV-kraftledning mellom eksisterende Hopen transformatorstasjon og nye Saltstraumen transformatorstasjon.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Opprusting av vei mellom Rønvikkrysset og Mælen i Bodø, Bypakke Bodø
Ruste opp Nordstrandveien mellom Rønvikkrysset og Mælen med 2-sidig fortau og sykkelvei på sørsiden. Samarbeidsavtale med Bodø kommune.
Utvidelse/ombygging av transformatorstasjon i Bodø
Utvidelse av eksisterende stasjonsbygning i Vestbyen transformatorstasjon, nytt 132 kV Blue-GIS koblingsanlegg, ny 132/22/11 kV transformatorer på inntil 50 MVA, en 132 kV spole på 15 – 150 A, nytt 22 kV anlegg og nødvendige utvidelser av 11 kV anlegget og kontrollanlegg.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Rammeavtale for elektrotjenester i tunneler i Nord Norge
Nordland: E10 Stormyra-kryss Sverige E10 Bjerkvik-Tjeldsundbrua E10 Gullesfjordbotn-Å Riksvei 85 Sigerfjord E6 Bjerkvik-Sætran Riksvei 827 Sætran-Kjøpsvik E6 Innhavet-Megård (Sørfold) Riksvei 80 Fauske-Bodø E6 Fauske-Saltdal Riksvei 77 Tjernfjell E6 Storforshei-Mosjøen (Mosåsen) E12 Umbukta
Isnett, fanggjerde og støtteforbygninger på Fv 7490 Flågan Tårnvik i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 1000m.
Forberedende arbeider for Rv. 80 Sandvika - Sagelva (Bypakke Bodø)
Følgende arbeider inngår i denne entreprisen: - Sprengning, utlasting og transport ca 34 000 m3 med berg fra fang grop. - Ca 50-60 % av berget skal sorteres, lastes og fraktes til Nordvika. Tenkes brukt i forsterkningslag fase 2. Resterende stein skal benyttes til anleggsområde/veier og/eller fylles i skiferbrudd ved Nordvika. - Etablere to mot fyllinger på Ystnes og Kistrand 5600 m3 - Rivning og fjerning av 12 fritidsboliger/hytter med tilhørende anneks og tekniske installasjoner. - Vegetasjonsrydding i fase 1 og forberedelse fase 2.
Rehabilitering av teglfasade på videregående skole i Bodø kommune
Teglfasaden skal rives, veggene skal etterisoleres og ny platekledning etableres. Vinduene skal skiftes.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Bodø
Etablering av infrastruktur for Oddan boligfelt.
Separering og oppgrdaering av vann- og avløpsledninger samt utskiftning av overbygning for vei og nyetablering av fortau i Bodø
Separering av AF-ledning til overvann - og spillvannsledning, nye vannledninger (inkl. VL 225 for brannvannsdekning til boligprosjektet I-Parken i Skillbakken) og nye stikkledninger til boliger. I oppdraget inngår også utskiftning av overbygning for vei, nyetablering av fortau i Skillbakken og fartshump i Lagårdsveien, samt etablering av gatelys.
Ombygg av administrasjonsbygg ved universitet i Bodø kommune
Det skal gjennomføres en ombygging i administrasjonsbygget 6A. Administrasjonsbygget er et kontorbygg med tilhørende støttefunksjoner. Bakgrunnen for ombyggingen er støyproblematikk grunnet de åpne kontorlandskapene rundt hovedtrappen, sosiale soner og kjøkken.
Tilbakeføring av uteområde ved Bodøsjøen skole
Ombygg av uteområde og lekeområde ved Bodøsjøen skole.
Renovering av vann -og avløpsledninger med tilhørende kummer på Jensvoll i Bodø kommune
Bodø kommune skal renovere ca. 50 meter vann -og avløpsledninger med tilhørende 6 kummer i forskjellige størrelser og funksjoner på Toppen som lokalisert på Jensvoll i Bodø kommune. Det skal rives og reetableres en stablet steinmur på ca. 10m, samt at det skal rives en støpt betongmur på ca. 4m. Betongmuren skal rives og kjøres bort og terrenget skal arronderes.
Etablering av sjøledning i Bodø
Levering og legging av ca 4800m DN110 vannledning i sjø fra Marvoll via Åseli til Gillesvåg og legging av ca 130m DN710 overløpsledning i sjø, Vestre Havn.
Renovering av tomannsbolig i Bodø
Gnr/bnr: 38/114, 40/54.
Oppgradering av inngangsparti for flerbrukshall i Bodø kommune
• Komplette arbeider med riving av eksisterende takoverbygg med alle tilhørende konstruksjoner og tekniske anlegg. • Håndtering av rivemateriell for størst mulig grad av sortering av avfallet med deponering og evt. ombruk. • Komplette arbeider med etablering av nytt takoverbygg med alle tilhørende bygningsmessige og tekniske installasjoner.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Fornyelse av pumpeledning og kummer i Sjøgata i Bodø
Rørfornye ca. 650 meter med PVC DN400 pumpeledning i Sjøgata, Bodø kommune.
Utskifting av sprinkleranlegg ved havn i Bodø kommune
Eksisterende tørranlegg fra 1982 skal byttes ut med et nytt tilsvarende anlegg.
Utskifting av heis og løfteplattform ved videregående skole i Bodø kommune
Utskifting av heis i bygg D og utskifting av løfteplattform i bygg G/H på Bodø VGS. Det skal benyttes eksisterende heissjakt.
Utskiftning av vinduer på kontorbygg i Bodø kommune
Monteres 40 nye vinduer og 24 solavskjerminger.
Etablering av kunstinstallasjon i form av et juletre ved havnen i Bodø
Treet er per nå omtrent 2,1 meter bredt, 3,6 meter høyt og med et fundament på 1,9 meter i dybde. Prosjektet tar sikte på at treet er ferdig produsert og montert til 1. desember 2023. Plassering er tenkt i enden av Storgata, ved havnen.
Utskifting av lyskilder og lysarmatur til LED i badeanlegg i Bodø
Arbeidet omfatter utskifting av lyskilder og armaturglass med pakning i 20 stk opplys fabrikat Sill, utskifting av 27 stk. veggarmaturer, demontering av 20 stk. spotter, kontroll og evt. utskifting av bolter til klave som lysarmatur er festet til på søyler der disse anses av Bodø Spektrum å være svekket av rust/korrosjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.