Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Etablering av handelspark på Mørkved i Bodø
Mørkved handelspark består av 14000 BRA handel, hvor byggherre har skrevet kontrakt med OBS Bygg, NorgesGruppen og Thansen. I forbindelse med tiltaket skal det bygges rundkjøring på Rv 80 og kommunal infrastuktur. herunder veier, fortau og VA.
Asfaltering av veier i Nordland, 2022
Konkurransen er består av fire delkonkurranser: - Asfaltkontrakt Nord. - Asfaltkontrakt Midt. - Asfaltkontrakt Sør - Bindal. - Asfaltkontrakt Sør - Helgeland.
Utforming av gata i Bodø
Arealet av tiltaksområdet er ca.17 500 m2, med Sjøgata som er ca. 700 m lang og Professor Schyttes gate som er ca. 100m. Anleggsarbeidene innebærer graving for oppgradering av gangfelt, sykkelvei, møbleringssone/grøntområder og ny vei. Det er svært mye teknisk infrastruktur i bakken i området, både kabler og fjernvarme. Ved graving må det tas hensyn til eksisterende anlegg og det må koordineres med nytt anlegg. Graving skal i hovedsak være ned til en dybde av ca. 1 meter, men rundt nye sandfang og VA trase skal det graves til omtrent 3 meters dybde.
Asfaltering av veier i Nordland, 2022
Konkurransen er består av fire delkonkurranser: - Asfaltkontrakt Nord. - Asfaltkontrakt Midt. - Asfaltkontrakt Sør - Bindal. - Asfaltkontrakt Sør - Helgeland.
Asfaltsarbeider på riks- og europaveier i Norge, 2022 - tilbudsrunde 2 nord
4 delkontrakter: -18-2022-01 Helgeland og Salten. - 18-2022-02 Hålogaland. - 54-2022-01 Sør- og Midt-Troms. - 54-2022-04 Øst-Finnmark.
Etablering av kyststi og VA-anlegg fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen mm i Bodø
6,5 km lang kyststi totalt. Overføring av avløp fra Åltjønna til Stokkvika renseanlegg.
Asfaltsarbeider på riks- og europaveier i Norge, 2022 - tilbudsrunde 2 nord
4 delkontrakter: -18-2022-01 Helgeland og Salten. - 18-2022-02 Hålogaland. - 54-2022-01 Sør- og Midt-Troms. - 54-2022-04 Øst-Finnmark.
Asfaltering av veier i Nordland, 2022
Konkurransen er består av fire delkonkurranser: - Asfaltkontrakt Nord. - Asfaltkontrakt Midt. - Asfaltkontrakt Sør - Bindal. - Asfaltkontrakt Sør - Helgeland.
Etablering av nytt VA-anlegg og vei i Bodø kommune
Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 800m. I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang. Prosjektet foregår i Rensmoveien, Tore Hundsgate, Olav Trygvasonsgate, Kong Øysteins gate og Snorres vei.
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Nybygg av bofellesskap for ungdommer med funksjonshemming i bydelen Tverlandet i Bodø Kommune
Nybygg av bofellesskap for seks stykk ungdommer. Bofellesskapet skal inkludere boenheter, fellesareal og personalfasiliteter. Bygget skal BREEAM-sertifiseres til nivå Good. Ca. 500-600 m2.
Etablering av brønnpark i Bodø kommune
BVP (Best Value Projects ). 7800 m2 areal park. Prosjektet er en del av Statsbygg sin satsing på bærekraftig og mer miljøvennlige energikilder. Utfasing av elektrisitet som energikilde for oppvarming og 35 takvifter for kjøling. En byggingsmasse på 39000-47000 kvm.
Vedlikehold av asfaltdekker på riksveier i Norge, 2022
Vedlikehold asfaltdekker riksveger 2022 omfatter ca. 25 kontrakter.
Bruvedlikeholdsarbeider på riks- og europaveger i Nord-Norge, 2022-2023
Kontrakten omfatter bruvedlikeholdsarbeider på riks- og europaveger i Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke.
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Tiltak for å hindre utslipp og spredning av plastholdig, løst fyllmateriale ved kunstgressbaner i Bodø
Det skal treffes tiltak for å hindre utslipp og spredning av plastholdig, løst fyllmateriale på 11 kunstgressbaner i Bodø. 9 baner ligger konsentrert i eller i nærheten av Bodø sentrum, mens 2 baner ligger litt lengre unna: Tverlandet og Skjerstad Kunstgressbaner. Tiltakene gjelder etablering av granulatrister, både kjøresterke rister og rister for gangtrafikk.
Kollektivtiltak langs Riksveg 80, Bypakke Bodø
Gjeler Tverlandet, Åsen, Støver, Mørkved og Myra kollektivholdeplass.
Etablering av skumanlegg for helikopterplattform ved sykehus i Bodø
Det skal etableres en brannvernløsning (fast skumanlegg) i forbindelse med helikopterplattformen på taket av Nordlandssykehuset (NLSH) i Bodø sentrum. Prosjektet i sin helhet omfatter bygging av de tre hoveddelene; vannforsyningsanlegg, skumanlegg og dreneringssystem.
Oppgradering av fasade på idrettshall i Bodø kommune
Arbeidet består i oppgradering av fasader til Stordalshallen. Vinduer og hovedinngangsdør skal skiftes ut. Eksisterende teglsteinsfasade kles med nye fasadeplater. Fasadeplatene harmonerer med eksisterende fargepalett. Ved hovedinngang etableres det et tilbygg på to etasjer, hvor det plasseres en løfteplatform.
Oppgradering av garderober og vinduer på skole i Bodø kommune
Bodø kommune planlegger oppgraderinger ved Helligvær oppvekstsenter. Arbeidene vil bestå i oppgraderinger og ombygginger av jente og guttegarderober i 1 etasje, og utskifting av vinduer til nye vinduer i fasade som er vendt vestover (ut mot havet).
Entreprenøroppdrag for total innvendig ombygg og utvendig rehabilitering av Norske ambassaden i Warszawa
Prosjektet ligger i 2A Fryderyk Chopin street i Warszawa. 2000 m2 fredet historisk bygg med 180 m2 annat bygg og garasje. Antatt totalverdi av bygging ca 30-40 milj, antatt av redaksjonen.
Konsulenttjenetser for utarbeidelse av utredning og uavhengig kvalitetssikring på skredfare i bratt terreng i Nordland
Gjelder fylkene: Nordland, Vestland samt Troms og Finnmark. Total kostnad: 9 mnok.
Utskifting av tak på barnehage i Bodø kommune
Bodø kommune ønsker å bytte tak på Mørkvedmarka Barnehage. Nytt tak skal omfatte opsjon på solcelletak på den søndre takflaten. Eksisterende bygg er fra 1989.
Rehabilitering av kunstgress i Bodø
Det gamle kunstgressdekket og støtdempingssjiktet skal fjernes. Det skal installeres nytt kunstgressdekke som tilfredsstiller kravene til toppfotball, FIFA Quality Pro.
Etablering av katastrofevarsling på videregående skole i Bodø
Installasjon av høyttalere og system for katastrofevarsling i skolen.
Etablering av farvannsskilt på Helgeland i Nordland
Montering av farvannsskilt tilknyttet linjekrysninger over sjø og sjøkabler på Helgeland. Oppdragets omfang er estimert til å skal dekke ca. 140 linjekrysninger og 19 sjøkabler.
Utskifting av ventilasjonsanlegg og kjøkkenhetter ved bo- og servicesenter i Bodø kommune
Det skal utskiftes 3 ventilasjonsaggregater og skiftes kjøkkenhetter i fløy A,B og C, ved Tverlandet bo- og servicesenter. I leilighetene skal himlingen tas ned i kjøkkenområdet i nødvendig omfang, og reetableres og males. De tekniske fag omfatter nytt ventilasjonsanlegg i fløy A, B og C/D. Ny vifte for kjøkkenhetter i kafeteriaen, og utskifting av kjøkkenhettene i leilighetene, unntatt fløy D. I tillegg skal det for rør, fra og tilkobles nye varmebatterier. Elektroarbeidene omfatter fra og tilkobling av ventilasjonsaggregater, tilførsel og styring av ny kjøkkenvifte, fjerning av eksisterende automatikkkomponenter og kabling evt. føringsveier, etablere nye føringsveier, kurser og tilførsler. Det er også behov for de/remontering av evt. brannmeldere, lyspunkter ol. i forbindelse med arbeidene.
Etablering av nye energibrønner ved bo- og servicesenter i Bodø kommune
Det skal etableres nye energibrønner ved Tverlandet bo- og servicesenter.
GPR-målinger av hulrom for asfaltarbeider i Nordland, 2022
Det bes om tilbud på georadarmålinger av hulrom, inkl. tolking i perioden 2.juni – 30.september 2022 i Nordland og Troms og Finnmark fylke. Det presiseres at dato for måleoppdragene for hvert punkt, vil være avhengig av asfaltentreprenørens fremdriftsplan. Leverandør må påregne rigg inntil 5 ganger (en for hver måned) som kalkuleres inn i enhetsprisen. Det kan ikke forventes at lengdene fordeler seg likt over disse 5 månedene.
Riving av taubaner med tilhørende heishus og fundamenter i Nordland
Fire lokasjoner; Reitan (Bodø kommune), Skroven (Meløy kommune), Oppeid (Hamarøy kommune) og Saursfjord (Steigen kommune).
IR-scanning av asfaltarbeider i Norge, 2022
Oppdraget omfatter IR-scanning av asfaltarbeider i 20 dekkekontrakter som gjennomføres i 2022: 11-2022-01 Riks- og europaveier Sør-Rogaland 11-2022-02 Riks- og europaveier Nord-Rogaland og Vestland Sør 15-2022-01 Riksveger Møre og Romsdal 18-2022-02 Hålogaland 30-2022-03 Gamle Østfold fylke og Follo 34-2022-01 Ev og rv Oppland 34-2022-02 Rv. 3 Østerdalen 34-2022-08 Hedmark sør 38-2022-04 Europa- og riksveger i tidligere Vestfold 38-2022-05 Ev og rv i tidligere Telemark 1 38-2022-06 Ev og rv i tidligere Telemark 2 42-2022-01 Ev og rv i tidligere Aust-Agder 42-2022-02 Ev og rv i tidligere Vest-Agder 46-2002-02 Ev og rv i Hordaland 50-2022-03 Trøndelag nord 50-2022-04 Trøndelag sør 50-2022-05 Egenskapskravkontrakt 54-2022-01 Sør- og Midt-Troms 54-2022-02 Nord-Troms inkl. Tromsø området 54-2022-03 Vest-Finnmark

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.