Alle aktuelle byggeprosjekter i Bodø

Ny- og ombygg av universitet i Bodø
Passivhus. Et nybygg for fakultet for biovitenskap og akvakultur og ombygging for fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
Riving og nybygg av studentboliger i Bodø
Gnr/bnr: 42/ 345, 346, 354, 355.
Utvidelse av badeanlegg i Bodø
Ny 25 meters konkurransebasseng.
Drift og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Nordland fylke
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Flakstad, Vestvågøy, Vågan og deler av Hadsel, samt i kommunene Narvik, Evenes og deler av Tjeldsund og Hamarøy.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø sentrum
Gnr. 138, bnr. 2090/2161/2081/4183/2036/2183/2191. Adresser: Dronningens gate 12, 14 og 16, Sandgata 7 og Kongens gate 7 og 9. Størrelse: Ca. 1,9 daa.
Nybygg av industri-, håndverks- og lagerbygg i Bodø
Ca. 30 daa. Gnr/Bnr: 138/700, 1891 (kommunal veggrunn, Burøyveien), 461, 590, 1635, 2426, 4343, 4345, 4362, 4523, 4556 og 4563.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 2
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317.
Etablering av depotlading til bussdepot i Bodø kommune
Låg og beslag - Bodø sikkerhet og lås AS
Etablering av ny vannledning i Bodø
Gnr/Bnr: 81/1, 2, 3, 4, 10, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 og 11.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Rivning og nybygg av forretning, kontor og industri på Plassmyra i Bodø
Påls vei 9, 11 og 13. Gnr/bnr: 138/3916 og 4066. Utbygging av område ca 10.000 m2.
Sanering/utskiftning av vann- og avløpsledninger i Rønvik i Bodø
Sanering/utskifting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bypakkeprosjekt for oppgradering av Nordstrandveien i Rønvik.
Etablering/forsterkning av høyspentledning for strømforsyning Breivik, Skjerstad
Alternativ 1: Forsterkning av høyspenningsforbindelse Oldereid- Breivik Alternativ 2: Ny høyspenningsforbindelse Fauske- Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 3: Ny høyspenningsfrobindelse Reitan- Skjerstad eller Breivik, med sjøkabel over fjorden Alternativ 4: Spenningsreguleringstiltak
Sporendringer for ERTMS på stasjon i Bodø, (K03)
Sporendringer for ERTMS Nordlandsbanen (K03).
Nybygg av boliger i Bodø
Gnr/bnr 138/1880, 138/4599, 138/767, 138/2551, 138/4610, 138/2899 og 138/3683
Riving-og nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2017-2018.
Oppgradering av veier og VA-anlegg i Bodø kommune
Hernesveien mellom Storsteinhaugen og Haakon VII gt. inkl. del av Parkveien: Vei med fortau og VA-anlegg – lengde ca. 330 m. Gildeskålveien mellom Stærveien og Gråholten: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 540 m. Storsteinhaugen: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 190 m. Richard Withs vei: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 100 m. Løkkeveien: Vei og VA-anlegg – lengde ca. 120 m. Alkeveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 70 m. Trase 2-8: Vann og avløpsanlegg – lengde ca. 80 m. Elias Blix ve (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 50 m. Terneveien (del av): Vei og VA-anlegg – lengde ca. 60 m. Overløp i krysset Haakon VII gt./Parkveien. Samlet lengde vann og avløpsanlegg ca. 1540 m. I tillegg kommer ledninger til sluker og sandfang samt stikkledninger (inkl. stikkledninger vann fra stikkledningskummer) med samlet lengde ca. 4000 m.
Havnepromenaden i Bodø, etappe 2
Torgkaia-Havneterminal 1.
Rehabilitering av fasade m.m på rehabiliteringssenter i Bodø
I tillegg til utbedringer av skader skal arbeidene inkludere etterisolering av yttervegger, utskifting av alle vinduer, etablering av integrert solcelleanlegg i fasaden samt montasje av nye fasadeplater. Gjenbruk av deler av eksisterende fasadekledning skal medtas som opsjon.
Fresing for vegoppmerking på riksveger i Nordland 2021-2022
Gjelder Nordland, Troms og Finnmark fylke.
Skogrydding på strekningen Nordlands- og Ofotbanen, 2021
Det skal utføres skogrydding, hogst (maskinell og manuell) på strekningen Steinkjer - Bodø og skogrydding ettervekst på strekningen Bodø - Mo i Rana. I tillegg til dette skal det utføres noe hogst og ettervekst på Ofotbanen.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø, etappe 2
4 etapper: 1. Lahaug fra Tverlandsveien til gangvei. 2. Gangvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. 3. Bjørnhaugen til Høgåsveien. 4. Tverlandsveien. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø, etappe 3
4 etapper: 1. Lahaug fra Tverlandsveien til gangvei. 2. Gangvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. 3. Bjørnhaugen til Høgåsveien. 4. Tverlandsveien. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Etablering av ny busstrasé mellom Oddan og Høgåsen i Tverlandet, Bypakke Bodø, etappe 4
4 etapper: 1. Lahaug fra Tverlandsveien til gangvei. 2. Gangvei mellom Lahaugen og Bjørnhaugen. 3. Bjørnhaugen til Høgåsveien. 4. Tverlandsveien. Adresse: Tverlandsveien, Lahaugen, Bjørnhaugen, Høgåsveien.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
Sammenkobling av vannverk i Bodø kommune, etappe 3
Bodø kommune skal koble sammen Hovedvannverket og Saltstraumen vannverk. Dette er etappe 3 av totalt 3 etapper og omfatter vannledning på begge sider av sjøledning mellom Øyjord og Ytteråsen. Legging av ny vannledning mellom eksisterende vannkum på Øyjord og ny sjøledning og ny vannledning mellom ny sjøledning på Ytteråsen og ny firkantkum nedenfor høydebasseng ved Nordgårdåsen. Det skal etableres 3 nye vannkummer på mellom Ytteråsen og Nordgårdåsen. Total lengde på vannledningen er ca. 850 lm. Dimensjon og materiale er Ø225 mm PE SDR 11. På deler av strekningen skal det etableres en spyleledning.
Etablering av akkumulatortank med pumpehus i Bodø
Grunnarbeider, bygging av fundament til akkumulatortanken og komplett bygg for pumpehus. Tankfundamentet fundamenteres med peler til fjell. Det benyttes ø110 peler. Avstand til fjell 3-4.5 m. Fundamentet støpes i betong. Diameter ca 8m og høyde 1.8m. Akkumulatortankleverandøren leverer alle laster og toleranser til fundamentet, samt innfestningsplater som skal monteres på fundamentet. Betongentreprenøren skal ivareta innstøping av plater i fundamentet etter anvisninger fra akkumulatortankleverandør. Pumpehuset har en dimensjon på 8 x 5 = 40 m2 og høyde ca 7,5 meter. Bygget skal bygges som et stålbygg i 2 etasjer. Bæressystem i stål med HEA og HUP profiler. Bygget direktefundamenteres og settes på en bunnplate i betong. Dekke over 1 etasje utføres med et samvirkedekke i korrugert stål med tilhørende påstøp i betong. Tykkelse ca 20cm. Dekke over 2 etasje bygges med isolerte korrugerte stålplater. Fasader bygges opp med sandwitchelementer med utlektet isolert stålplatekledning. Pumpehuset skal inkludere adkomsttrapp til 2. etasje.
Ombygg av fløy ved Nordlandssykehuset i Bodø
Arbeidene omfatter en komplett renovering av hele 1. etasje i fløy R og deler av 2. etasje samt nye ventilasjonsføringer fra teknisk rom på tak i 5. etasje. Eksisterende ventilasjonsaggregater i teknisk rom, 5. etasje skal utskiftes. Denne utskiftningen medfører også en ombygging og heving av taket til teknisk rom.
Etablering av brønnpark i Bodø kommune
Prosjektet er en del av Statsbygg sin satsing på bærekraftig og mer miljøvennlige energikilder. Utfasing av elektrisitet som energikilde for oppvarming og 35 takvifter for kjøling.
Rehabilitering av gamle bassenget ved Tverlandet skole i Bodø kommune
Rehabilitering av den delen som er over gamle bassenget.(nord) Det skal etableres nytt kjøkken/ kantine, nytt toalett/ HC og det skal rives og settes opp noen vegger i gangsonen/ rømningsvei. Etableres Diskotek.
Etablering av sykkelvei gjennom Bodø sentrum
Planarbeidet omfatter hele Dronningens gate, fra Parkveien til Hålogalandsgata.
Etablering avfallsbeholdere for Glass- og metallemballasje i Bodø
Oppdragsgiver skal ha opsjon på kjøp av inntil 5500 stk 140 L og 250 stk 240 L avfallsbeholdere i 2022.
Etablering av nytt driftsbygg/servicebygg ved studentboliger på Mørkvedlia i Bodø
Etablering av driftsbygning som inkluderer garasje, pauserom og garderobefasiliteter. Utvendig skal det være biloppstillingsplass. På sommeren vil bygget fungere som driftsbygning og pauserom for park og idrettsseksjonen på mørkved, vinterstid vil det være pauserom i forbindelse med brøyterode.
Masseuttak i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av masser som skal nyttes til ny lufthavn i Bodø.
Oppgradering av uteområde ved skole i Bodø kommune
Arbeidet består i å lage en aktivitetsflate for 5 fotball, Lekeutstyr, fallunderlag, asfalt flate m.m.
Drift- og vedlikehold av asfaltarbeider i Nord-Norge, 2021
Dette omfatter 4 kontrakter: 5-18-2021-07 Helgeland og Salten, 5-18-2021-08 Nordre-Nordland, Lofoten og Vesterålen, 5-19-2021-02 Sør-Troms inkl. Harstad område og 5-20-2021-02 Øst-Finnmark.
Rørfornying ved sykehus i Bodø
Nordlandssykehuset HF ønsker tilbud på rørfornying i fløy R ved Nordlandssykehuset i Bodø. Første etasje i fløy R skal totalrenoveres og vil derfor renskes helt inn til betongen. Dette betyr at alle avløpsrør enten må byttes ut eller rørfornyes for å være sikker på at gamle rør ikke skal skape problemer i fremtiden. Det skal gjennomføres en rensing og inspeksjon av alle avløpsrør fra ca 50cm over gulv i 1. etasje, ned til bunnledninger samt alle bunnledningene under R-fløy. Rørene dette gjelder er fra og med dimensjon 2 1/2" og oppover. I utgangspunktet skal alle rørene her få rørfornying. Det skal i tillegg utføres rensing og rørinspeksjon av alle avløpsrør fra 50 cm over dekke 1. etasje, til 50 cm over dekke i 4. etasje. Her skal en vurdere behovet for rørfornying på hvert enkelt rørstrekk.
Etablering av rasteplass med toalett ved Helgelandskysten
Rasteplass med toalett med utsikt mot fjord, kyst og hav
Riving og oppsetting av rekkverk i Nordland, 2021
Riving, levering og oppsett av rekkverk på strekninger i Nordland. I tillegg skal torvkant fjernes.
Oppgradering av uteområde og etablering av utvendig trapp ved skole i Bodø
Uteområdet skal gjøres om til et leke og aktivitets område for alle. Det skal lages ny avfallshåndtering og utvendig trapp med amfi.
Oppgradering av friområde sentralt i Bodø kommune
Omfatter opprusting av eksisterende snarvei, nye lekeapparater, belysning, vegetasjonsrydding og nye benker og oppholdssteder.
Utskifting av vinduer på administrasjonsbygg i Bodø
Bodø Havn KF innbyr med dette til konkurranse for utskifting av vinduer i administrasjonsbygg Bodø Havn KF. Oppdraget skal utføres utfra kravene i vedlegg 2. kravspesifikasjon der vinduene i brua skal skiftes innen 15 oktober 2021. Opsjon 1, 2, 3 og 4 vil evt bli gjennomført i 2022 med ferdigstillelsesdato 1. juni 2022. Pris for gjennomføringen av opsjonene skal være fast og uten noen form for regulering.
Etablering av nytt sponavsugrom, mesanin og endringer av eksisterende sponavsuganlegg på videregående skole i Bodø
Det skal etableres nytt rom for plassering av eksisterende og ny sponavsugmaskiner, samt etablere mesanin i V1056.2 Fleksibelt verkstedareal. Sponavsugrom skal være ca 11 m2 og bygges mot yttervegg og eksisterende innervegg. Rommet møbleres med 2 stk sponavsugmaskiner. Ett av eksisterende vindu demonteres og skal erstattes med en port. Det skal benyttes tunge materialer/isolasjon for å hundre lydgjennomgang til øvrige lokaler. Skolen har et eksisterende sponavsuganlegg med 1 stk sponavsugmaskin. Eksisterende sponavsugmaskin skal demonteres og flyttes til det nye sponavsugrommet. I tillegg skal det leveres en ny sponavsugmaskin som plasseres i det nye sponavsugrommet. Det skal bygges mesanin i rom V1056.2 Fleksibelt verkstedareal og over sponavsugrommet. Mesanin skal bygges i stål og ha arbeidsbåser for elever på mesanin.
Rehabilitering av fyrmesterbolig på Landegode fyrstasjon i Bodø kommune
Fyrmesterboligen skal renoveres. - Taket skal rengjøres og manglende fuger skal refuges. - Eternitt og underliggende opplektring og papp skal fjernes før det bygges opp ny lektring og ny bordkledning på hele bygget. - De eksisterende vinduene og dørene skal beholdes. Det skal oppkittes og oppmales på alle sider av vinduer og dører. - Byggets grunnmur skal rengjøres og oppmales. - Det skal monteres varmepumpe i bygget østgavl.
Etablering av ny treningspark i Tverlandet, Bodø
I samarbeid med Tverlandsmarkas venner.
Hovedinspeksjoner av bruer og ferjekaier i Nordland fylke
Felles utlysning for: Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fylke.
Oppgradering av utomhusanlegg ved barnehage i Bodø
Oppgraderingen gjelder i hovedsak rundt bygget og i områdets østre og nordvestre del. I utforming av uteanlegget har det vært fokus på å fremme inkluderende og varierende lek. Valg av nye apparater og lekeelementene er gjort etter barnehagens ønske og for å supplere eksisterende apparater på tomta.
Rehabilitering av yttertak på sykehus i Bodø
Taket er en kombinasjon av skråtak med 15° takvinkel (ca. 250m2) og flatt kompakt tak (ca. 60m2) med innvendig nedløp. Takene består av takbelegg på flate områder og takplater med bølgeprofil på de skrånede flatene.
Oppgradering av uteområde ved skole i Bodø kommune
Uteområdet skal oppgrader med nye apparater for lek og spill. Oppgradering av sandfang og asfalt samt nytt avfallhåndtering.
IR-scanning av asfaltarbeider for region Midt i Nordland fylke 2021
Hensikten med varmemålingene er å registrere temperaturvariasjoner i dekkeoverflaten umiddelbart etter utlegging. Varmemålingene skal utføres med infrarødt termografisk måleutstyr. Oppdraget omfatter IR-scanning av asfaltarbeider i 3 dekkekontrakter som gjennomføres i 2021.
IR-scanning for asfalteringarbeider i hele Norge
Oppdraget omfatter IR-skanning av asfaltarbeider i 20 dekkekontrakter som gjennomføres i 2021: Kontrakt: 1-01-2021-01 Østfold og Follo. Kontrakt: 1-05-2021-03 E6 Gudbrandsdalen. Kontrakt: 1-05-2021-04 E16 Valdres. Kontrakt: 2-07-2021-02 Asfalttilbud Vestfold. Kontrakt: 2-08-2021-01 Asfalttilbud Telemark. Kontrakt 01. Kontrakt: 2-08-2021-02 Asfalttilbud Telemark. Kontrakt 02. Kontrakt: 2-09-2021-01 Asfalttilbud Aust Agder. Kontrakt: 2-10-2021-01 Asfalttilbud Vest Agder. Kontrakt: 3-12-2021-01 Ev/rv i området Hordaland. Kontrakt: 4-15-2021-01 Riksveger Møre og Romsdal. Kontrakt: 4-50-2021-06 Riksveger Trøndelag nord. Kontrakt: 4-50-2021-07 Riksveger Egenskapskrav E14. Kontrakt: 4-50-2021-08 Riksveger Trøndelag sør. Kontrakt: 5-18-2021-07 Helgeland/Salten. Kontrakt: 5-18-2021-08 Nordre-Nordland, Lofoten og Vesterålen. Kontrakt: 5-19-2021-01 Nord-Troms inkl. Tromsø omr. Kontrakt: 5-19-2021-02 Sør-Troms inkl. Harstad omr. Kontrakt: 5-20-2021-01 Vest-Finnmark. Kontrakt: 5-20-2021-02 Øst-Finnmark.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av kartlegging av bredbåndsdekning i Nordland
Nordland fylkeskommune ønsker å få gjennomført en analyse av bredbåndsdekningen i fylket. Nordland fylkeskommune vil med dette innhente tilbud på følgende oppdrag: En beskrivelse av nå-situasjonen ved å utarbeide bredbåndsdekning på husstandnivå, samt næringsbygg og offentlige lokasjoner for alle kommunene i Nordland. Analysen må inneholde 30 Mbit/s-dekning og 100 Mbit/s-dekning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.