Alle aktuelle byggeprosjekter i Sunndal

Nybygg av kraftverk ved Sunndal
Prosjektet består av kraftstasjon og vannvei i fjell med platedam som inntaksdam. Inkluderer boring av en 600 m lang sjakt.
Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Etablering av akvakulturanlegg for matfisk av torsk ved Grova i Sunndalsfjorden
Akvakulturanlegg for matfisk av torsk på lokalitet VKA01 ved Grova i Sunndalsfjorden. 3500 tonn biomasse.
Rehabilitering av fasader på videregående skole i Sunndal
23 fasader som utgjør 2 240 m2. Av disse arealene er 1 850m2 over terreng og 390 m2 under terreng. I fasadene er det ca. 240 vinduer og diverse dører/ dørfelt som inngår. Taket på BT2 og BT3 etterisoleres og tekkes på nytt totalt 1037 m2.
Bergsikring av Fv 62 Øksendalstunnelen i Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5966m.
Nybygg av leilighetsbygg i Ålvundeid
Gnr. 100, bnr. 69, 70 og 71 - tomt 4, 6 og 8.
Nybygg av boligfelt i Øksendalen
Detaljregulering er godkjent.
Nybygg av boligfelt i Ålvundeid
Detaljregulering er godkjent.
Ombygg av helsetun i Sunndalsøra
Utstyr til kjøling- og varmebehandling av mat. Som en del av omlegging av driften ved kjøkkenet på Sunndal Helsetun foreslås det å investere i ny kjøle- og varmekapasitet på avdelingene ved helsetunet.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Sunndalsøra
Utearealet inkl uthus/vognskjul trenger en oppgradering og delvis utvidelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.