Alle aktuelle byggeprosjekter i Sunndal

Nybygg av bru på Riksveg 70 i Sunndal
Bygge ny bru og nødvendige vegtilknyttninger til brua. Omlegging av et firearmet kryss til T-kryss og omlegging av fylkesveg under ny bru.
Oppgradering av scenerigg på kulturhus i Sunndal kommune
Sunndal Kulturhus har en scenerigg som pga. alder på innretningene ikke lenger er i samsvar med dagens tekniske standard, bl.a. med hensyn til belastningsevne. Dagens scenerigg er montert/opphengt i bygningskonstruksjonen, og denne har ikke tilstrekkelig styrke/bæreevne til å oppta større belastninger. For å kunne montere inn nye scenetrekk og annet sceneteknisk utstyr med dagens krav til løfte-/bæreevne må monteres en ny stålkonstruksjon.
Trafikksikkerhetstiltak ved skole på Sande i Sunndal kommune
Trafikksikkerhetstiltak i Sandeområdet og Presthagan. Det er behov for et bedre og sikrere nett for myke trafikanter med bredere fortau, gang-sykkelveger og tryggere krysningspunkter. Langs Hagavegen og Trøagata er hovedløsningen å endre gateprofilet slik at fortauet blir bredere. Dette gjøres ved at kjørebanebredden endres fra 7 til 6 meter og 1 metringen tillegges fortauet. For å få til god framkommelighet for alle brukergrupper også rullestolbrukere og barnevogner etc. er det også behov for bedre løsninger i vegkryss men bredere passasje og nedsenket kantstein.
Etablering og utskifting av UV-anlegg på vannverk i Sunndal kommune
Dimensjonering, levering og montering av UV-anlegg til 3 kommunale vannverk. Det skal leveres biodosimetrisk testede UV-anlegg som gir stråledose over 40 mWs/cm2. - Smestad vannverk, utskifting av eksisterende anlegg. - Ålvundeid vannverk, montering av nytt anlegg (har ikke fra før). - Ålvundfjord vannverk, montering av nytt anlegg (har ikke fra før).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.