Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansund

Nybygg av kulturhus med opera, museum, bibliotek m.m. i Kristiansund sentrum
OMKK Eiendom AS er stiftet, eies av Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nytt kulturhus som skal romme arealer for Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre Museum, samt bibliotek og kulturskole for Kristiansund kommune. Lokalisering ved Langveien ungdomsskole. Nybygg og gjenbruk (totalrehabilitering) av bygget i Langveien 16.
Nybygg av barneskole på Goma i Kristiansund
Kapasitet for 400 elever. Ev grønt tak.
Nybygg av brannstasjon på Goma i Kristiansund
Riving er egen entreprise og eget prosjekt. Tidligere prosjektnavn Goma brannstasjon.
Ombygg av kontor til omsorgsboliger og personalrom i Kristiansund kommune
Konsul Johnsens gt. 29, skal inneholde 5 stk. leiligheter og arealer for personalbase: - 5 stk. 2-roms leiligheter. - fellesarealer for beboere. - heissjakt. - rullestol «garasje». - personalbase med, spiserom og garderobefasiliteter for ansatte. - underordnede romLeilighetene skal oppfylle dagens krav til standard, universell utforming, soverom, bad, stue/kjøkken etc. Bygget inneholder nødvendig arealer for ansatte, spiserom, garderober, etc.
Nybygg av restaurant i Kristiansund
85 parkeringsplasser. 16 plasser for lading av elbil.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Nybygg av hovedvannledning i Kristiansund
Forslag fra investeringsplan 2016-19.
Ombygg til 5 omsorgsboliger i Karitunet Borettslag i Kristiansund
Ombygging av Karitunet Borettslag. Hovedmålsettingen med dette tiltaket er ombygging av institusjonsarealene og personalbasen til 5 ordinære omsorgsboliger for eldre gjennom oppussing, ombygging og et lite tilbygg. Tiltaket gjelder i all hovedsak det som på vedlagte plantegning er angitt som leilighet H-0108, H-0109, H0110, H-0111 og H-0112, men tiltaket berører også eksisterende renholdsrom, rømningsveier og felles stue/kjøkken (i vestlig fløy).
Ny akvakulturlokalitet for etablering av makroalger ved Skjellingen i Kristiansund
Etablering av to rigger på et 350 dekar stort område ved Skjellingen.
Riving av barnehage på Kirkelandet i Kristiansund
Fløya Barnehage i Wergelandsveien 12 i Kristiansund skal rives for å gjøre plass til nytt bygg for Nordmøre Krisesenter. Bygget er på ca. 400m2 og oppført i 1969. Bygget er oppført i bindingsverk på betongmurer og søyle punkter (kryp kjeller) med unntak av et midtparti på ca. 70m2 som er støpt kjeller/ tilfluktsrom. Det er i tillegg oppført 2 stk. frittstående boder i tre som står på støpte plater.
Etablering av høyspentledninger i Kristiansund
Graving av ca 1000 meter grøft for fremføring av høyspentkabler.
Renovering av leiligheter i Kristiansund kommune
Bygningen består av 7 stk. leiligheter og Kristiansund Kommune ser på muligheten for en lettere renovering av leilighetene og bygget, for å huse Ukrainske flyktninger. I denne forbindelse ser vi at det mangler brannkonsept på bygget, og vi ønsker å få en tilstandsrapport, for videre utleie, og sikker bruk av bygget. Derfor anser vi at en tilstandsanalyse på brann, med tilhørende brannkonsept må på plass først, slik at framtidig renovering i 2023, hensyntar og retter eventuelle avvik på brann.
Eablering av pumpeledning for spillvann i Frei, Kristiansund kommune
Oppdraget omfatter etablering av anlegg som kan pumpe spillvann fra tomtnr. 135/117, til kommunal kum ved kryss Kvalvågveien-FV268. Dette innebærer graving ca. 550m lang (eksisterende) grøft, legge avløpsledning, PE50mm SDR11 og montere kum, på tomtnr. 135/177. Det skal også legges vannledning Ø110 i samme grøft for Kristiansund kommune, 550m. Deler av grøftetraseen må det påregnes fjellsprengning.
Rehabilitering av omsorgsboliger i Kristiansund kommune
Diverse utbedringer og generell oppussing av leilighetene H0102 i Tangstien 3 i Kristiansund. Leiligheten skal tilrettelegges for personer med spesielle behov, og skal være «dimensjonert» / utrustet for å tåle hard bruk fra f. eks. rullator / rullestol.
Rammeavtale for vintervedlikehold ved videregående skoler i Kristiansund kommune
2 delkontrakter. Delkontrakt 1: - Kristiansund vgs, areal ca 15000m2 - Atlanten vgs, areal ca 5000m2 - Øvingsområde for yrkessjåfør, areal ca 6900m2
Rammeavtale for vintervedlikehold ved bussdepot i Pilotveien i Kristiansund kommune
2 delkontrakter. Delkontrakt 2: - Nytt bussdepot i Pilotveien, areal ca 10000m2 (byggestart i 2023)

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.