Alle aktuelle byggeprosjekter i Kristiansund

Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
Opp til 130 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser. Tidligere prosjektnavn Nordholmen.
Nybygg av brannstasjon i Kristiansund
Riving er egen entreprise og eget prosjekt. Tidligere prosjektnavn Goma brannstasjon.
Nybygg av avlastningssenter for funksjonshemmede i Kristiansund
Østerveien 2 og 4. Gnr/bnr: 32/35 m.fl.
Omlegging av Atlanten stadion i Kristiansund
3 entrepriser: Tribune (totalentreprise), grunnentreprise og friidrettbaneentreprise.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av leiligheter på Nordlandet i Kristiansund
3 enheter i eksisterende bygg, og 11 enheter i nytt bygg.
Reasfaltering av deler av rullebanen, taksebaner og flyoppstillingsplassen på Kristiansund lufthavn
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Tre/massivtre, passivhus-standard og fjernvarme fra fjellbrønn-park. 2-3 etasjer, 16- 22 leiligheter. Ulike alternativ vurderes.
Riving og nybygg av leiligheter i Kristiansund
Planavgrensning omfatter et areal på 1,7 daa.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av hovedvannledning i Kristiansund
Forslag fra investeringsplan 2016-19.
Nybygg av produksjonshall i Kristiansund
Produksjon av plastbåter. 14 meter høyt.
Ombygging av varmesentral i Kristiansund kommune
Kristiansund kommune har besluttet å fornye energiforsyningen i Johan P. Clausens gate 7. Det skal etableres en ny energisentral med varmepumpe som skal gi energi til Johan P. Clausens gate 7 og Festiviteten via fjernvarmerør montert i 2016. Noe ombygging i energisentral i Festiviteten.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på renseanlegg i Kristiansund kommune
Ombygging av renseanlegget på Hagelin, dvs. oppgradering av ventilasjonsanlegg/renseanlegg med tilhørende bygningsmessige arbeider.
Tekking av tak på sykehus i Kristiansund kommune
Tilbudet omfatter komplette takarbeider av deler av takflatene og omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til: Retekking av takflate 02, 03, 04 og 05 (utføres i 2020). Evt. opsjoner på retekking av takflate 01, 06, 07, 08, 09, 10 og 12 (utføres i 2021). -Rigg og drift for hvert enkelt tak. -Demontering av tekniske installasjoner som kommer i konflikt med arbeidene. -Demontering av beslag og kledning på tilstøtende vegger. -Riving av eksist. sluker og luftehatter. -Levering og montering av nye taksluker og luftehatter. -Ny taktekking- helklebet til eksist. taktekking. -Remontering av beslag og veggkledning. -Remontering av tekniske installasjoner.
Rehabilitering av fasade på kulturhus i Kristiansund kommune
Bygget er oppført i «spare betong» hvor fasadene er forblendet med naturstein med mørtelfuger mellom steinene. Det er betydelige lekkasjer gjennom ytterveggen grunnet store sprekker i fugene. Fasaden har et brutto areal på ca. 222m2. det skal i tillegg utføres sammeoperasjon på en del av tilstøtende fasader sør og nord fra hjørnet påvestfasaden hver ca.22m2. Til sammen brutto ca. 266m2. Mørtelen som ligger i fugene mellom natursteinen skal skiftes ut, det bes også om at det leveres tilbud på opsjoner vedr. skifte av vinduer og fuktsikring av grunnmuren i det aktuelle området.
Utskiftning av vinduer i trappeoppgang i rådhuset i Kristiansund kommune
Det skal skiftes ut 4 stk. vinduer i trappeoppgang nord/vest.
Trafikksikkerhetstiltak langs Fylkesveg 6248 i Kristiansund
Trafikktryggingstiltak i samband med kryssing av Dalegata i området ved Dale barneskole. Skolen, Dale barnehage og Dahlehallen ligg på nordsida av fylkesvegen, medan store bustadfelt ligg på sørsida av vegen. Mange barn kryssar derfor vegen her både på dagtid og på kveldstid. Å betre forholda kring kryssingspunkta er eit godt og viktig trafikktryggingstiltak for mjuke trafikantar.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.
Trafikksikkerhetstiltak/belysningstiltak langs Fylkesveg 6102 i Kristiansund
Forsterke belysninga i krysset mellom Kvalvågvegen og fylkesveg 6102. I krysset mellom dei to fylkesvegane er det inga god tilrettelegging for mjuke trafikantar som skal krysse vegen. Ein bør på litt lengre sikt sjå på løysingar som til dømes trafikkøy, for å få eit tryggare kryssingspunkt for mjuke trafikantar. Dette er for kostbart å løyse som eit mindre trafikktryggingstiltak. Som strakstiltak for å betre forholda i kryssområdet tilrår vi å forsterke belysninga. Strekninga er skoleveg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.