Alle aktuelle byggeprosjekter i Ørsta

Nybygg av fabrikk, kontor og kjøletårn på Hovdebygda i Ørsta
Nybygg av fabrikk for produksjon av silderognekstrakt av legemiddelkvalitet. Tidligere Møre Trikotasje-fabrikken.
Utvidelse av ungdomsskole i Ørsta
Det skal i tillegg gis opsjonspris på ny heissjakt med vindfang plassert i syd-østre hjørne av eksisterende atrium, samt komplett Sedumtak på tak over teknisk rom.
Til- og ombygg av kombinasjonsbygg i Ørsta
Riving starter etter påske 2021. Nybygg i massiv tre. Byggestart nybygg i løpet av våren, ferdigstillelse 15 september 2022. Deretter starter ombygg av eksisterende paviljong til lærerarbeidsplasser, ferdigstillelse 16 mars 2023.
Om- og nybygg av leiligheter i Ørsta
Ombygging av eksisterende fabrikkbygning til leiligheter, og nybygg av leilighetsbygg. Skal være ferdigstillt i løpet av to år.
Oppgradering av Fv 41 Leiratunnelen i Ørsta
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1953m.
Utbygging av bredbånd i Ørsta kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Oppgradering av vei i Ørsta kommune
Strandgata i ei lengde på ca 350 meter skal oppgraderes til å få et mer urbant gatepreg med langsgående parkering, med platekantstein og to rader storgatestein i kjørebana. Det skal også være smågatestein i deler av fortausarealet, samt ny belysning. I tillegg skal det legges ny vannledning i hele gatas lengde, og videre over Haldeplassen til ny kum i Vikegata. Som følge av bygging av ny veg og ny VA-ledning må også eksisterende kabler i grunnen, inkludert høyspent, legges om.
Forlengelse av voll på E39 Saltrefonna i Ørsta
Prioriteringstall 2,83 (middels). Skredtype snø. Forlenge og heve voll + to kjegler
Voll og tørrmur på E39 Inste Rinden i Ørsta
Forhøying av voll med tørrmur. Vollen er foreslått flyttet pga ny gangveg.
Forlengelse av fangvoll på E39 Storegylet Nord i Ørsta
Forlenge og forhøye fangvoll. Stikkrenne
Etablering av masseuttak og massedeponi på Flåvika i Ørsta kommune
Initiativtakar er Steinar Masdal og Knut-Petter Masdal. Eventuelt framtidig næringsareal etter avslutting av masseuttak.
Riving og nybygg av bru langs kommunalvei i Ørsta kommune
Ørsta Kommune skal rive ei av dei eksisterande bruene langs kommuneveg 7374 Standalsvegen og byggje ny. Ny bru skal etablerast ved sida av gamal bru i samsvar med ny regulering. I samband med etablering av ny bru må kommunevegen leggast om på kvar side.
Etablering av talevarslingsanlegg på videregående skoler i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for alla videregående skoler i Møre og Romsdal fylke. Totalkostnad er 7 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.